Adjudicacions d’estiu 2016-2017

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2016-2017.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 d’agost de 2017, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a l’aplicatiu

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Terminis de presentació

Dates previstes:

a) Personal interí:

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 14 de juny de 2016

Termini de desistiments (participació voluntària a la fase d’elecció): abans de l’1 de juliol de 2016

b) Personal funcionari de carrera:

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 31 de maig de 2016

Termini de desistiments (participació voluntària a la fase d’elecció): abans de finalitzar el termini de reclamacions contra l’adjudicació provisional

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 10 de juny de 2016

d) Propostes de les direccions dels centres

Termini presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de juny de 2016

Resolució de dubtes o incidències

Incidències tècniques: contacteu amb el Servei d’Atenció Unificada.

Incidències administratives: contacteu amb els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona.

Calendari

  • Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): del 18 al 31 de maig de 2016
  • Presentació de sol·licituds (personal interí): del 2 al 14 de juny de 2016
  • Presentació de sol·licituds (personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals): del 25 de maig al 10 de juny de 2016
  • Propostes de les direccions dels centres: del 16 al 29 de juny de 2016
  • Publicació de la resolució provisional: juliol de 2016
  • Termini per presentar reclamacions: tres dies a partir de la publicació de la resolució provisional
  • Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2016

Normativa

Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig
per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121 de 17.05.2016).

Acreditació de perfils professionals (resum)

Web del departament