Adjudicacions d’estiu 22-23

RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Persones funcionàries (del 29 març al 7 d’abril de 2022)

Persones interines (del 22 d’abril al 2 de maig de 2022)
Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud: De dilluns a divendres, de 8 a 23 hores. Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

PARTICIPACIÓ

Participació obligatòria

 • Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1.9.2022, amb independència de gaudir d’una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.
 • També està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari en pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

 • Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents del de la seva destinació definitiva.
 • Professorat interí.

TERMINIS

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2022-2023 són els següents:

a) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d’abril de 2022

b) Personal interí: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022

c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 19 d’abril al 6 de maig de 2022, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

El personal interí assenyalat a la base 1.1 que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estar nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar com a molt tard el 20 de maigde 2022, la sol·licitud de destinació per al curs 2022-2023 segons imprès que li facilitaran els Serveis Territorials del Departament d’Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d’adjudicació de destinacions.

ADJUDICACIONS PROVISIONALS: s’ha de fer pública el mes de juny de 2022

Reclamacions: S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació

Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): 3 dies a comptar des de la publicació de la resolució provisional

ADJUDICACIONS DEFINITIVES: durant el mes de juny de 2022 

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2022, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2023, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari/ ària de carrera amb destinació definitiva al lloc de treball o la incorporació d’un funcionari/ària de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

Una vegada publicada la resolució definitiva, el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.

PERSONES QUE ESTIGUIN DE BAIXA O DE PERMÍS DE MATERNITAT EL DIA 1 DE SETEMBRE

El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2022-2023, amb efectes administratius des de l’1 de setembre de 2022.

COMISSIÓ DE SERVEIS

Una comissió de serveis és la situació administrativa d’un/a funcionari/a amb destinació definitiva en un centre que està ocupant una plaça provisional en un altre centre.  Se sol·licita de forma voluntaria en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d’estiu).

Es pot sol·licitar comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d’Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d’elecció, sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d’un o més centres

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2022, pels motius següents:

 1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre amb data 30 de juny de 2022.
 2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2022-2023 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
 3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud. Dins el mateix període de presentació de sol·licituds, cal presentar la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies al Servei de Personal Docent per qualsevol mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d’acord amb les circumstàncies acreditades, així com d’altres dades que puguin ser rellevants.

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

Com a norma general, els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat de la seva destinació definitiva, com a especialitat ordinària i/o com a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats.

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES QUE EL CURS 21-22 NO PRESTA SERVEI AL DEPARTAMENT

Accés al web del Departament

El personal funcionari del Departament que està prestant serveis fora de Catalunya i el personal funcionari d’altres comunitats autònomes que ja està prestant serveis al Departament el curs actual no han de participar per aquesta modalitat i han de formalitzar la sol·licitud telemàtica pel conjunt de personal funcionari (trobareu l’enllaç a l’apartat anterior).

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d’altres comunitats autònomes: del 29 de març al 7 d’abril de 2022.

Per emplenar correctament la sol·licitud, consulteu la Resolució amb les instruccions sobre l’adjudicació de les destinacions provisionals que s’ha publicat al DOGC.

Una vegada emplenada i signada degudament la sol·licitud, juntament amb la certificació del nivell C1 de català o equivalent i la resta de documentació indicada, s’ha de presentar mitjançant qualsevol registre públic (presencial o electrònic) i s’ha d’adreçar a l’òrgan següent:

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics
Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines
Servei de Provisió de Llocs Docents
Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona

Podeu presentar la documentació de manera electrònica a través de la petició genèrica

 • Es pot presentar amb signatura electrònica o sense.
 • Cal que especifiqueu a l’assumpte que el destinatari és el Servei de Provisió de Llocs docents.
 • Aquesta aplicació només permet adjuntar dos fitxers, que es poden comprimir en format ZIP.

Un vegada presentada i registrada tota la documentació, juntament amb el segell o rebut de presentació de registre, també s’ha d’enviar, dins del termini del 29 de març al 7 d’abril, a l’adreça csaltresccaa.educacio@gencat.cat. És imprescindible que en la documentació escanejada es pugui visualitzar el segell o rebut de presentació amb la data de registre.

Un vegada valorada la sol·licitud i, en cas que els motius al·legats siguin estimats, participareu en el procés d’adjudicació provisional per la fase d’elecció i per una especialitat ordinària (la d’oposició).

Les resolucions d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 (provisional i definitiva) es faran públiques durant el mes de juny en aquesta pàgina web, però, per tal de conèixer el resultat de la vostra adjudicació, haureu de contactar amb la bústia csaltresccaa.educacio@gencat.cat, ja que no tindreu accés telemàtic.

Preguntes més freqüents

Les 3000 places de “reforços Covid”: nova retallada i/o propera mentida del triler

A l’espera que surtin les plantilles pel proper curs, mantenint les retalles de llocs de treball d’aquests darrers cursos, el Departament d’Educació repeteix un procediment d’adjudicacions de llocs de treball que no s’ajusta a l’increment considerable que caldrà el curs vinent, i que manté en la seva política educativa una organització dels centres cada cop més vertical, imitant el funcionament dels centres privats.

Cada curs més d’aquestes places s’adjudiquen a dit i les companyes que canvien de centre ho tenen cada vegada més complicat per obtenir-ne una sense ser per una reclamació de direcció, per culpa del Decret de Plantilles. Però en aquest concurs, a més, han retallat 3000 places.

Des de CGT Ensenyament vam publicar recentment la diferència que hi havia entre mantenir aquestes places i retornar l’horari lectiu a totes les etapes per demostrar que era factible fer-ho: https://cgtensenyament.cat/dades-de-les-plantilles-del-personal-docent-i-dels-serveis-educatius/…

El professorat interí continua formant el gruix de la moneda de canvi. Un col·lectiu que representa més del 30% de la plantilla i està en situació de precarietat permanent. El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia, que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, … Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no és reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

«L’entrevista» és el filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional, propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona sobre manera «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

És important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.

 • Increment de les plantilles: mínim el doble, també del personal de suport a la docència, mentre duri la desescalada, en paral·lel a la reducció de les ràtios.
 • Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins a l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, … .
 • Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustats a les necessitats dels centres públics, …

Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes

 • Portal Atri
 • Delegades CGT
 • Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificat. Tel. 900 82 82 82 (opció 4) / sau.tic@gencat.cat
 • Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.