Adjudicacions provisionals 20-21. Resolució provisional

Accés directe a la consulta de la resolució provisional. Termini de reclamacions: del 16 al 20 de juliol, ambdós inclosos. (Model genèric de Sol·licitud).

Accés a la llista amb el codi d’usuari GICAR/ATRI.
Accés a la llista amb el codi d’usuari temporal o XTEC.

Tota la informació a l’Esquerda.

Preguntes freqüents

Web del departament

Un cop resoltes les reclamacions, a finals del mes de juliol de 2020 s’ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva es poden consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2020-2021 mitjançant processos d’adjudicació anteriors.

Reclamacions i recursos.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Presa de possessió i durada dels nomenaments.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2020, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2021, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021, i els efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

MÉS RETALLADES I MÉS GESTIÓ A L’ESTIL DE LA PRIVADA

Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical, imitant el funcionament del centres privats.

El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb d’altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, ……. Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no es reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

Es consolida «l’entrevista» com a filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona en gran mesura «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

Com el curs passat els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc, que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà al personal que no hagi tingut un nomenament fins 31 agost 2019 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a una altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

Es important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.
Increment de les plantilles i de personal de suport a la docència en paral·lel a la reducció de les ràtios.

Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, …

Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustades a les necessitats dels centres públics, …

Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes
☞ Portal Atri ☞ Sindicat CGT: 93 310 33 62
☞ Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.