Adjudicacions provisionals (d’estiu) 20-21

Resum Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig, DOGC núm. 8137, de 20.5.2020

ESQUERDA ADJUDICACIONS 20-21

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2020-2021.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2020 i finalitzaran el 31 d’agost de 2021, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les directores dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Web del Departament

Calendari

  • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds de funcionaris de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds de professors acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020
  • Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020
  • Publicació de la resolució provisional: juliol de 2020
  • Publicació de la resolució definitiva: juliol de 2020

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2020, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2020-2021 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha superat el procediment selectiu de 2019, així com aquell que va superar els processos selectius anteriors d’accés a la funció publica docent i que té concedit l’ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d’1 de setembre de 2020 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d’agost de 2020 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació, que compleixi tots els requisits en el moment de l’adjudicació, inclòs el personal interí que ha participat en la convocatòria per accedir a la borsa convocada per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, que hagi prestat serveis a 31 d’agost de 2020 i compleixi tots els requisits en el mateix termini indicat.

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professorat funcionari amb destinació definitiva, o per professorat amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2020, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Acreditació de perfils professionals

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

El termini per sol·licitar l’acreditació d’un nou perfil professional és fins al 8 de juny de 2020.

Més informació.

Funcionaris de carrera i en pràctiques

Presentació de sol·licituds de funcionaris de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny de 2020.

Accés a la sol·licitud – (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud – (amb identificació ATRI)

Personal interí

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020.

Accés a la sol·licitud

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

Presentació de sol·licituds de professors acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020

Presentació de sol·licituds: La sol·licitud es realitza prèvia comunicació dels serveis territorials d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona.

Propostes de les direccions dels centres

Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020

Accés a l’aplicació corresponent a través del Portal de centre.

Suport i incidències

Les mesures excepcionals que s’adoptin en relació a la gestió de la pandèmia generada per la COVID-19 poden afectar la tramitació del procediment que regula aquesta resolució. En conseqüència, aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com a distància, sempre que, en aquest cas, s’asseguri per mitjans electrònics la identitat de les unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la interactivitat i intercomunicació. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids l’e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències. En qualsevol cas, hauran de respectar les directrius que s’estableixin en relació a l’estat d’alarma i la crisi sanitària.

Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificat, tel.: 900 82 82 82 (opció 4) – sau.tic@gencat.cat
Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona

Bústies de consulta i suport:

Totes les consultes hauran d’estar identificades amb el DNI, cognoms i nom, col·lectiu de participació i cos docent

Consorci d’Educació de Barcelona:
rh_atenciodireccions.ceb@gencat.cat
rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat

Serveis Territorials:
Baix Llobregat: personal_baix.educacio@gencat.cat​
Barcelona Comarques: personal_com.educacio@gencat.cat
Catalunya Central: adj_estiu_ccentral.educacio@gencat.cat
Girona: gir_dubtesadjudicacions.educacio@gencat.cat
Lleida: perso_lle.educacio@gencat.cat
Maresme/Vallès Oriental: personal_mvo.educacio@gencat.cat
Tarragona: adjudicacions_estiu_tar.educació@gencat.cat
Terres de l’Ebre: personal_teb.educacio@gencat.cat
Vallès Occidental: adjudicacions2020@gencat.cat​

Informació de suport: Preguntes més freqüents

I no dubteu en contactar amb la persona delegada a la teva zona o escrivint un correu a cgtense@cgtcatalunya.cat

Normativa

Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig​, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departamen​t d’Educació.​​

Resolució de 8 de maig de 2020​, sobre la tramitació de la resolució que dictarà les instruccions d’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçament​s forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.