Adjudicacions provisionals “d’estiu” 2020-2021

Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig, DOGC núm. 8137, de 20.5.2020

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2020-2021.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2020 i finalitzaran el 31 d’agost de 2021, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

adjudicacions_20-21.pdfESQUERDA

A TENIR EN COMPTE

adjudicacions_20-21.jpg

Estan obligats a participar:

 • Funcionariat de carrera que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes 1-9 2020. Pot ser destinat d’ofici a qualsevol centre de Catalunya (excepte professorat suprimit).
 • Professorat que ha superat el procés selectiu 2019 o anterior per ajornament.
 • Reingressats i propietaris provisionals (PP). Si aquests col·lectius (excepte acollits a art. 25) no presenten sol·licitud, se’ls assignarà D’OFICI una destinació provisional pel curs vinent.

Pot participar amb caràcter voluntari:

 • Professorat amb destinació definitiva que demana comissió de serveis. No hi ha destinació d’ofici.
 • Professorat interí que a 31 d’agost de 2020 hagi prestat serveis, inclòs el personal interí que ha participat en la convocatòria per accedir a la borsa convocada per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, NOVETAT!

Quan i com fer la sol·licitud?

 • Personal funcionari de carrera: del 8 al 17 de juny 2020.
 • Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny 2020.
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.
 • Propostes de les direccions dels centres: del 8 de juny al 3 de juliol 2020.
 • El professorat que perdi la seva destinació definitiva amb posterioritat al termini de la sol·licitud pot participar en les adjudicacions d’estiu emplenant manualment la sol·licitud i lliurant-la al servei territorial corresponent en un termini de 10 dies des de la comunicació de la seva nova situació administrativa
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament (la sol·licitud es considerarà presentada després de fer un clic en el botó d’enviar). Es podrà anul·lar i trametre una altra, sempre dins del termini amb el botó “eliminar”.
 • Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes i llocs específics amb perfils.

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?

 • La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2020. S’obrirà un termini de tres dies per presentar reclamacions.
 • La resolució definitiva es farà pública durant el mes de juliol 2020 (segurament a la 2ª quinzena). Es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.

Durada de l’adjudicació (vacant)

Les destinacions són irrenunciables. Tenen efecte des de l’1 de setembre 2020 i finalitzen el 31 d’agost de 2021.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants

a) Procediment previ

Abans de resoldre el procediment general d’adjudicacions d’estiu el Departament assignarà les vacants: EAP, CRP, Cd’A, CREDA, CREDV, LIC, CFA ubicats en centres penitenciaris, aules hospitalàries i llocs dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família a proposta dels Serveis Territorials, programes de formació i inserció, nous cicles formatius i centres de nova posada en funcionament.

Si aquestes propostes recauen en el personal interí aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball a data 31 d’agost de 2020.

b) Procediment general en fases i subfases

Fases per a funcionariat de carrera

Fase 1: Propostes de les direccions
Subfase 1.1- Per exercir un càrrec directiu. (Funcionari de carrera, en pràctiques i Interí)
Subfase 1.2- Per ocupar llocs específics amb perfils professionals i en centres de provisió específica: CFPA, llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 1.3- Llocs de treball específics temporals. Un lloc per docent proposat

Fase 2: Professorat que ha perdut la destinació definitiva

A aquesta fase tindran preferència per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la localitat i zona on s’ha perdut la definitiva.

Fase 3: Propostes de continuïtat de la direcció

Funcionaris de carrera i en pràctiques. Per tal de mantenir la mateixa destinació provisional del curs 2019-20. Només per a llocs de treball ordinari. La proposta permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la direcció.

Fase 4: Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de treball). S’ha de presentar sol·licitud davant els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Fase 5: Elecció i ofici del professorat que no participa a les fases 2 i 4
5.1 Funcionari de carrera
1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc
2. Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2020
3. Professorat que sol·licita comissió de serveis
5.2 Funcionari en pràctiques que ha superat el procés selectiu

Fases per al personal interí

Fase 6: Propostes de les direccions de professorat interí
Quan l’interí/na no hagi estat destinat al centre la direcció podrà realitzar una entrevista, que es realitzaran del 16 al 23 de juny. S’han de tenir 12 mesos de serveis.
Subfase 6.1: Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en centres de provisió específica: Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.
6.1.1 Llocs específics perfil professional. Aules i centres CFPA.
6.1.2 Llocs ordinaris de centres de màxima complexitat i centres d’educació especial.
Subfase 6.2 Propostes per a ocupar llocs específics temporals.

Fase 7: Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre.

Només llocs Ordinaris. Cal haver treballat al centre el curs 2019-2020 ocupant vacant un mínim de 4 mesos i tenir 12 mesos de serveis a la borsa. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l’ordre.

Fase 8: Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat. Art. 25

Fase 9: Fase d’elecció: Mínim de 30 peticions i fins a un màxim de 60 a dedicació completa.

C) Adjudicacions de vacants a mitja dedicació (se segueix el procediment de fases i subfases de l’apartat b). Només s’adjudiquen llocs ordinaris i específics temporals

* El professorat interí pot optar per fer peticions a dedicació completa, a mitja dedicació o en ambdues modalitats. En aquest cas es prioritzarà la dedicació completa. Haurà de fer mínim de 10 peticions i màxim de 60.

D’ESQUENA A LA A LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL I PRIORITZANT ELS NOMENAMENTS A DIT

A l’espera que surtin les plantilles pel proer curs, molt probablement calcades del curs passat, i mantenint les retalles de llocs de treball d’aquests darrers cursos, el Departament d’Educació repeteix un procediment d’adjudicacions de llocs de treball que no s’ajusta a l’increment considerable que caldrà el curs vinent, i que manté en la seva política educativa una organització dels centres cada cop més vertical, imitant el funcionament dels centres privats.

Discriminant el substituts i substitutes que no va poder treballar des de l’inici del confinament. El professorat interí continua formant el gruix de la moneda de canvi. Un col·lectiu que representa més del 30% de la plantilla i està en situació de precarietat permanent. El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia, que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, … Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no és reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

«L’entrevista» és el filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional, propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona sobre manera «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

És important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.

 • Increment de les plantilles: mínim el doble, també del personal de suport a la docència, mentre duri la desescalada, en paral·lel a la reducció de les ràtios.
 • Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins a l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, … .
 • Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustats a les necessitats dels centres públics, …

Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.

Informacions, consultes, dubtes

 • Portal Atri
 • Sindicat CGT: 93 310 33 62
 • Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificat. Tel. 900 82 82 82 (opció 4) / sau.tic@gencat.cat
 • Gestió de personal Docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona.