Apunts Reunió dels coordinadors/res de prevenció dels centres municipals del CEB 27/09/22

En aquesta reunió es convoca els coordinadors de riscos dels centres i se’ls informa de la documentació que s’ha de lliurar i les actuacions que han de fer. 

L’administració recalca que la responsabilitat última en matèria de prevenció és la direcció del centre. 

Per qualsevol qüestió referida a la prevenció de riscos i salut laboral, l’administració facilita els contactes: 

Telèfons: 634289915, 935511046

e-mail: rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat

Pàgina web del CEB amb extensions i documentació: https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/prevencio_de_riscos_laborals/informacio_general_i_documents 

  • DOCUMENTACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
  • Primer trimestre: 

1. Pla de Treball

L’administració ho va enviar a les direccions. És un document on apareixen totes les actuacions que s’han de dur a terme en matèria de prevenció al centre i que s’ha d’omplir per part del coordinador de riscos. S’ha de lliurar abans del 31 de desembre. 

2. Pla d’emergència

Cal fer el simulacre del Pla d’emergència el primer trimestre, abans del 21 de desembre de 2022 i cal enviar el fitxa d’avaluació del simulacre. Hi ha un Pla d’Emergència que no està penjat al web del CEB i s’ha de sol·licitar. Tots els centres l’han de tenir i si no, cal demanar-lo

3. Comprovant d’informació de l’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva per part dels treballadors/es: . 

El responsable de l’avaluació de riscos i de la planificació de l’activitat preventiva és el CEB i si no es té s’ha de demanar. En els centres on hi ha nous ensenyaments s’ha de sol·licitar obligatòriament. S’ha d’informar a tot el personal del centre i s’ha d’enviar el comprovant que s’ha informat a tot el personal cada any tenint en compte les noves incorporacions. 

  • Tercer trimestre: 

4. Memòria de l’activitat preventiva

És un document on es recullen les actuacions dutes a terme al centre en matèria de prevenció. Cal lliurar-lo abans del 15 de juliol. 

  • Quan pertoqui

5. Coordinació d’activitats empresarials

Quan el centre contracta altres empreses s’han d’omplir: annex 1, annex 2 i annex 3, en aquests hi ha apartats que ha d’omplir l’empresa (no es fa si l’empresa la contracta l’AFA). cal lliurar-los si hi ha contractacions per part del centre o si hi ha hagut canvis d’empreses. 

Quan es contracten autònoms, cal omplir l’annex 4

Tenen una validesa de 4 anys, si hi ha canvis en la contractació, s’ha de tornar a fer. 

6. Accidents laborals

Vegeu informació sobre el procediment en cas d’accident laboral

Quan hi ha un accident al centre de treball, in itinere o in mission, la persona accidentada ha d’anar a la mútua Egarsat. Cal anar-hi amb un volant d’assistència que ha de facilitar el centre per anar a la visita i que omplirà la mútua. El coordinador de riscos ha d’omplir un altre document anomenat Notificació d’accident laboral. Aquests dos documents s’han d’enviar a prevenció de riscos del CEB ( rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat) en 48 hores. 

En cas que no es vagi a Egarsat, s’ha d’informar a la mútua. 

És molt important fer-ho a través de la mútua. En el supòsit remot que la direcció no ho facilités, cal avisar al servei de prevenció del CEB. Si les conseqüències de la lesió sorgeixen més tard del dia de l’accident també s’ha d’anar a la mútua, però sempre és recomanable anar-hi com més aviat millor. 

  • VIGILÀNCIA DE LA SALUT

S’han reprès els exàmens de salut voluntaris pel personal de l’ajuntament. El curs passat es van fer pel personal subaltern, aquest curs s’han començat a les escoles de primària. El servei de prevenció del CEB envia un correu a les direccions amb la informació i aquestes l’han de reenviar al personal. 

L’empresa que fa els exàmens de salut és Prevengraf. 

Un membre de la part social expressa el seu desacord amb el formulari d’hàbits de salut que s’envia al personal. És una informació confidencial que en enviar-se via formulari o e-mail no se’n té el control del seu ús. Considera que aquest tipus de preguntes s’han de fer verbalment en el moment de la visita per part del metge o metgessa. La CGT ens sumem a aquest desacord i petició. 

Per altra banda, l’administració informa del Programa d’Atenció Integral del Consorci d’Educació de Barcelona (PAICEB) per la salut mental a través d’un conveni amb el Parc Salut Mar. Ès un servei assistencial. La persona interessada s’ha de posar en contacte directament amb el servei: 

Correu electrònic: paiceb@psmar.cat (prioritari)

Telèfon: 93 326 85 10

L’atenció es farà a: Centre Fòrum C/ Llull, nº 410 (Barcelona) Consultes externes. Despatxos 17-18

Des de CGT valorem la necessitat d’aquest servei com a simptomàtic de la situació d’estrès laboral que es viu als centres i considerem que psicologitzar els problemes ambientals és posar un pedaç al problema real que és la precarietat i la manca de recursos als centres educatius. 

La persona interessada cal que enviï un correu al servei de prevenció del CEB. En aquest primer correu no cal adjuntar els informes mèdics. Aquests seran necessaris en el moment de la visita amb el metge o metgessa de la salut. 

Atenció persones embarassades: cal informar el servei de prevenció del CEB en cas d’embaràs per tal que us informeu dels riscos laborals segons el tipus de centre i alumnat que teniu. Des del servei de prevenció es recomanarà fer analítica per Rubèola, Xarampió, Parotiditis, Varicel·la, Parvovirus B19 i Citomegalovirus.

  • FORMACIÓ

Els centres poden sol·licitar formacions en matèria de prevenció de riscos i salut laborals. Les formacions més comunes són primers auxilis, educació de la veu i trastorns musclo-esquelètics. També se’n poden sol·licitar d’altres segons les necessitat del centre. 

Per sol·licitar-los cal contactar amb el servei de prevenció de riscos indicant el contingut i el nombre de persones interessades. Els horaris es gestionen amb l’empresa formadora. 

La CGT demanem si hi ha disponible formació en matèria de prevenció de riscos psicosocials i sobre els protocols d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe. 

L’administració contesta que en cas de sospites d’assetjament la persona afectada s’ha de posar en contacte amb el servei de prevenció i aquest avaluarà les actuacions a dur a terme. 

Des de CGT reclamem una campanya d’informació sobre el protocol d’assetjament i sobre les avaluacions de riscos psicosocials. Estem pendents que ens convoquin per fer una adaptació del protocol d’assetjament laboral de l’ajuntament. De moment el que s’aplica al personal de l’ajuntament adscrit al CEB és el Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball, consultable a la intranet de l’ajuntament seguint aquestes passes: INTRANET>Oficina d’Atenció al Personal>Igualtat>Protocols, on també hi trobareu els protocols d’assetjament sexual, per raó de sexe i LGTBI+

  • SOBRE TEMPERATURES I VENTILADORS. 

Volem afegir la intervenció d’una coordinadora de riscos laborals en referència als ventiladors que ha enviat el CEB als centres. La coordinadora ha expressat que són insuficients quant a material i potència i no resolen la situació de temperatures extremes que s’han viscut aquest inici de curs, a final del curs passat i en ocasions anteriors. 

L’administració ha respost que aquest assumpte ho gestiona direcció d’equipaments i que s’han d’adreçar allà les preguntes i comentaris: serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat

Des de CGT, com us vam informar, vam fer denúncia a inspecció de treball i com a CGT CEB-IMEB enviar el següent e-mail al servei de prevenció. Continuem esperant la resposta

“Des de CGT demanem a l’administració al més aviat possible que ens remeteu la informació sobre els ventiladors que, segons els mitjans de comunicació, ha ofert el Departament d’educació als centres públics. 

En aquest sentit volem saber: 

1. Aquest oferiment també ha arribat als centres municipals? 

2. Quina informació ha arribat als centres municipals? 

3. Quin és el procediment per demanar els ventiladors? 

Per altra banda, en referència a les altes temperatures que s’han viscut en el passat, enguany i que previsiblement es viuran als centres municipals i entenent que els centres són de titularitat municipal, quin pla d’infraestructures hi ha per pal·liar l’efecte de les altes temperatures en el futur?

Demanem també que sigui un punt de l’ordre del dia en la propera reunió del comitè de salut laboral. “

  • DESGRAVACIÓ HORÀRIA COORDINADORS/ES DE RISCOS

Una membre de la part social demana als coordinadors/es de prevenció que informin de les hores de desgravació horària assignades per desenvolupar el càrrec. Amb la LEC i el decret d’autonomia de centres l’assignació d’hores de coordinació s’ha liberalitzat i no és prescriptiva pels coordinador/es de riscos. 

Des de CGT ens sumem a aquesta reivindicació i doncs considerem que l’assignació d’hores de desgravació per dur a terme les funcions del càrrec de coordinació de riscos ha de ser prescriptiva (obligatòria) i en funció del nombre de persones treballadores. 

Per això també us demanem que ens envieu un correu a cgtcebimeb@gmail.com amb aquesta informació: 

Nom del centre:

Nombre de persones treballadores:

Hores de desgravació per exercir el càrrec de coordinador/a de riscos laborals:  

Com hem informat a la reunió, us facilitem el contacte de la delegada de riscos, a la vostra disposició per qualsevol qüestió relacionada amb la prevenció de riscos i salut laboral: 647139094, cgtcebimeb@gmail.com

image_pdfimage_print