Atur – Prestacions

* Web Generalitat

Situació legal d’atur

El treballador es troba en una situació de desocupació (o d’atur) si, podent i volent treballar i reunint determinades exigències legals, perd el seu lloc de treball -de forma temporal o definitiva- o veu reduïda la seva jornada ordinària de treball per circumstàncies alienes a la seva voluntat.

Situacions legals de desocupació

Es troben en situació legal de desocupació els treballadors que estan inclosos en algun dels supòsits següents:

Quan s’extingeix la seva relació laboral per causa no imputable a ell mateix: acomiadament, expedient de regulació d’ocupació, extinció del contracte per incompliments empresarials, cessació de l’activitat empresarial per mort, jubilació o incapacitat de l’empresari. Quan l’extinció tingui lloc per alguna d’aquestes causes durant el període de prova, si hagués transcorregut un termini de 3 mesos des de l’extinció.
Quan se suspèn la relació laboral o es redueix a una tercera part, almenys, la jornada de treball, en virtut d’un expedient de regulació d’ocupació.
Els treballadors fixos discontinus durant els períodes d’inactivitat productiva, d’acord amb el que es disposa en la seva normativa. Quan els treballadors retornen a Espanya per extinció de la seva relació laboral en un país estranger, sempre que no obtinguin la prestació per desocupació en aquell país i acreditin la cotització suficient abans de sortir d’Espanya.

Nivells de prestacions

Les prestacions per desocupació s’articulen en dos nivells diferenciats:

1. Nivell de prestacions contributives (substitutives del salari)

Els treballadors que es troben en alguna de les situacions legals de desocupació, poden accedir a aquestes prestacions, sempre que reuneixin els requisits següents:

Acreditar disponibilitat per cercar activament ocupació i per acceptar col·locació adequada a través de la subscricipció del compromís d’activitat.
Tenir cobert el període mínim de cotització de 360 dies, durant els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.

La durada de la prestació estarà en funció del període cotitzat dintre dels 6 anys immediatament anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.

Vegeu el quadre amb els períodes de cotització i els períodes de prestació corresponents.

La quantia és la resultant d’aplicar el percentatge del 70% a la base reguladora, durant els primers 180 dies de percepció. A partir del dia 181, aquest percentatge passa a ser del 60%.

La base reguladora consisteix en la mitjana de les bases per les quals s’ha cotitzat per aquesta contingència durant els últims 180 dies durant el període de 6 anys, sense incloure les hores extraordinàries.

La llei estableix anualment uns límits màxims i mínims que varien segons la situació de fills a càrrec del treballador desocupat.

2. Nivell assistencial (pretén garantir uns ingressos mínims)

Es tracta d’un nivell complementari de l’anterior, que preveu subsidis per a persones desocupades quan han acabat la prestació contributiva, o que no han pogut tenir-hi accés per manca de requisits.

Incompatibilitats:

La prestació o el subsidi per desocupació seran incompatibles amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social, o amb el treball per compte aliè, excepte quan es realitzi a temps parcial. En aquest segon cas, es deduirà de l’import de la prestació o subsidi la part proporcional al temps treballat.

També seran incompatibles amb l’obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social, llevat que aquestes haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació per desocupació. Quan un treballador estigui percebent prestació o subsidi per desocupació com a conseqüència de la pèrdua d’un treball a temps complet o parcial i obtingui una col·locació a temps parcial, se li deduirà de l’import de la prestació o subsidi la part proporcional al temps treballat. En cas de compatibilitat de la prestació o subsidi no alterarà la seva durada computada en dies naturals.

Informació addicional

* Especialitats de les prestacions d’atur

El personal substitut que hagi treballat a jornada inferior a la sencera, haurà de sol·licitar al seu ST un certificat en què s’especifiqui l’horari (inclou horari al centre i de preparació de classes)

És imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d’ocupació.

Per a tenir dret a les prestacions que se’n deriven s’han de complir els següents requisits:
– Període mínim de cotització: 360 dies.
– No és necessari que aquests 360 dies s’hagin cotitzat de manera continuada.
– El professorat interí es troba en situació legal d’atur quan s’extingeix el seu contracte de treball.
– La durada de la prestació està en funció del temps d’ocupació cotitzat en els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d’atur.

Tràmits:

-Inscriure’s com a demandant d’ocupació
– Identificació del sol·licitant: DNI, carnet de conduir, passaport.
– Llibre de família si declara tenir fills al seu càrrec.
– Certificat/s d’empresa de les empreses on ha treballat els últims 6 mesos: Es demana al Servei territorial
– Presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils següents a l’últim treballat.
– A l’oficina del Servei d’Ocupació

Durada de la prestació

– Des de 360 fins a 539 dies :120 dies

– Des de 540 fins a 719 dies: 180 dies

– Des de 720 fins a 899 dies: 240 dies

– Des de 900 fins a 1.079 dies: 300 dies

– Des de 1.080 fins a 1.259 dies: 360 dies

– Des de 1.260 fins a 1.439 dies: 420 dies

– Des de 1.440 fins a 1.619 dies: 480 dies

– Des de 1.620 fins a 1.799 dies: 540 dies

– Des de 1.800 fins a 1.979 dies: 600 dies

– Des de 1.980 fins a 2.159 dies: 660 dies

– Des de 2.160 dies: 720 dies

Quantia

La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d’accidents de treball i malalties professionals, exclosa la retribució per hores extraordinàries, per les quals l’empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d’atur o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar. Els180 primers dies, el 70% de la base reguladora. A partir del dia 181, el 50% de la base reguladora.

* Web del Servicio Público de Empleo Estatal