Avaluació i seguiment de l’alumnat durant el confinament

criteris.pdfSecretaria de polítiques educatives. Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.


recomanacionssignat.pdf-* Criteris formació professional, règims especials i artístics.

  • Criteris per a les estades a les empreses de l’alumnat de formació professional


    Davant l’ampliació del confinament és recomanable donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. Les activitats dissenyades pels equips docents s’han d’orientar a desenvolupar les competències bàsiques. La interacció entre l’alumnat i el professorat ha de permetre l’avaluació en el vessant formador. Així mateix, el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.

Comunicació amb l’alumnat i les famílies

Les direccions i els titulars han d’organitzar aquest procés i vetllar per la qualitat de la proposta educativa global, així com garantir la comunicació amb l’alumnat i les famílies. Aquesta comunicació s’ha de realitzar a través de les tutories i per dur-la a terme es recomana, en el cas dels centres públics, l’ús del correu corporatiu xtec.

Tasques globalitzades sostenibles pel que fa a la dedicació tant de l’alumnat com del professorat

És convenient que es prioritzin tasques globalitzades en els diferents àmbits curriculars, defugint la necessitat i la pressió d’acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat per afavorir la millora dels aprenentatges. Aquesta interacció s’ha de poder garantir a través de diversos mitjans, ja sigui el correu electrònic o altres entorns virtuals, que permetin enviar documents digitals o fotografies d’aquestes activitats. Les tasques, els projectes, reptes, encàrrecs… han de ser significatius i motivadors, tot evitant les feines mecàniques o repetitives i han de comptar amb l’acompanyament del professorat.

Tanmateix, cal evitar replicar el treball que es fa en els centres i, per tant, la transposició directa dels horaris setmanals. Els equips directius han de planificar i coordinar les activitats que es proposen a l’alumnat i fer que això sigui sostenible pel que fa a la dedicació tant de l’alumnat com del professorat.

Avaluació i qualificació

Les qualificacions corresponents a la segona avaluació s’obtindran a partir de les observacions i indicadors recollits fins al 12 de març, llevat que no s’haguessin fet anteriorment. Els informes de l’avaluació es podran lliurar durant les primeres setmanes, un cop es normalitzi l’activitat acadèmica, sens perjudici que alguns centres ja els haguessin tramès a les famílies. El període comprès entre el 12 de març i el 13 d’abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable.

Amb tota probabilitat, l’inici de la tercera avaluació es farà en situació de confinament. A l’espera dels criteris generals que el Departament d’Educació publicarà en forma de noves orientacions a partir del 13 d’abril, la docència s’haurà de fer de forma virtual i l’avaluació també serà qualificadora, de manera que, molt probablement, caldrà revisar els criteris d’avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les limitacions formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne.

En aquest sentit, cada centre haurà de definir i planificar les qualificacions de la tercera avaluació. És a dir, determinar quines observacions, registres i anàlisis del procés seguit i de les produccions de cada estudiant es tindran en compte i com s’integraran en el sistema de qualificació. En general, caldrà garantir, com ja s’ha fet esment anteriorment, la comunicació i el suport regular amb l’alumnat i les famílies mitjançant la figura dels tutors i tutores.

D’acord amb la situació excepcional, l’equip directiu haurà de vetllar perquè els criteris d’avaluació decidits s’ajustin a les noves circumstàncies i caldrà informar l’alumnat i les famílies de la revisió i l’actualització d’aquests. En qualsevol cas, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització, atès que no es pot garantir que tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a distància.

Màxima coordinació, inclusivitat i personalització

D’altra banda, la complexitat de la situació exigeix la màxima coordinació per tal que la resposta de cada centre sigui coherent i equilibrada. L’elevat nombre de matèries a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat, i la preocupació per finalitzar els programes, podria conduir a un excés d’activitats i propostes, situació que cal evitar.

Aquestes activitats han de ser inclusives i, ara més que mai, cal que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne. Amb l’objectiu de garantir la personalització del procés d’aprenentatge, els i les professionals dels serveis educatius segueixen oferint, si cal, als centres i a les famílies, l’assessorament necessari. En aquest enllaç trobareu més informació sobre com organitzar accions pedagògiques inclusives.

Entorns econòmics desfavorits

La situació extraordinària que estem vivint afecta molt sensiblement l’alumnat dels centres que es troba en entorns socioeconòmics desafavorits. En aquests casos, es fa necessari utilitzar tots els recursos tecnològics a l’abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament: trucades telefòniques, whatsapp, etc. L’impacte emocional en els infants i joves sotmesos a circumstàncies difícils serà important i, per tant, l’acció tutorial és fonamental per fer-ne el seguiment. Amb aquesta finalitat, i a fi de garantir la igualtat d’oportunitats, els centres hauran d’elaborar un pla que permeti arribar a tot l’alumnat.

El Departament d’Educació oferirà a aquells centres i equips educatius que ho necessitin, models i propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars que els ajudin a garantir l’activitat formativa de l’alumnat en clau competencial, tot ajustant els decrets curriculars a l’actual situació. Així mateix, el Departament proporcionarà una relació de recursos disponibles a internet que s’alineen amb les idees exposades en aquest document.

A més, El Departament ha posat en marxa el Pla d’acció Centres Educatius en línia, amb l’objectiu de proporcionar els recursos i les eines digitals necessaris perquè els centres puguin donar continuïtat, en termes d’equitat i qualitat, al procés d’aprenentatge de l’alumnat. En l’actualitat, nombrosos centres educatius de Catalunya ja tenen iniciades línies de treball digital amb el seu alumnat i fan ús de diferents entorns per a l’aprenentatge. D’altra banda, la Conselleria posarà també a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge, de manera esglaonada, per a aquells que encara no en tinguin.

Des del Departament d’Educació reconeixem l’esforç que les direccions dels centres, els titulars i el conjunt dels docents de Catalunya estant fent per adaptar i adequar la seva activitat professional a la situació de confinament provocada per la crisi del Covid19. I els agraïm la implicació i el compromís amb la tasca educativa i amb l’aprenentatge i el benestar emocional del seu alumnat en aquests moments de gran complexitat i d’incertesa.

Annex. Orientacions específiques per a l’alumnat de 2n de batxillerat

La previsió per realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU) és, en convocatòria ordinària, entre el 22 de juny i el 10 de juliol, i els resultats es publicaran el 17 de juliol. Les proves en convocatòria extraordinària seran abans del 10 de setembre i els resultats es publicaran el 17 de setembre.

En referència a les PAU, les comissions de matèria corresponents determinaran la manera de flexibilitzar el contingut de les proves a fi d’evitar perjudicar l’alumnat en relació amb les qualificacions d’aquestes proves. El Departament d’Educació vetllarà davant del Consell interuniversitari de Catalunya perquè s’incrementi l’opcionalitat per tal que cap alumne es vegi obligat a respondre una qüestió que no hagi pogut treballar per les circumstàncies en què s’haurà desenvolupat la darrera part del curs.