Bases per a l’actualització i modificació de les dades de la borsa de treball per al curs 16-17

Canvi de dades, confirmació de permenència i reclamacions al nº d’ordre. Del 2 al 14 de juny.

El dia 2 de juny de 2016 s’exposarà als taulers d’anuncis dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2016-2017, ordenada alfabèticament i per barem.

La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a l’adreça d’internet, ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 2 al 14 de juny de 2016, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es troba a l’adreça d’internet esmentada anteriorment.

Consulta i modificació. Mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades, pot consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes, així com la disponibilitat per treballar en centres d’educació infantil i primària per al professorat interí que tingui especialitats de secundària. També pot consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials.

El personal que forma part de la borsa també pot ampliar o reduir les especialitats reconegudes, les peticions de llocs de treballs específics i de llocs o centres amb característiques especials i modificar els àmbits territorials.

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Durant la primera quinzena del mes de juliol s’exposarà als taulers d’anuncis dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona la llista definitiva. La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a l’adreça d’internet ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

Borsa de treball de personal docent

Per saber més mira la RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.