Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. 30 i 31 d’agost

Els dies 30 i 31 d’agost de 2016 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants de plantilla a jornada sencera i a mitja jornada i les places que hagin estat compactades a proposta de les direccions dels centres, sempre que es tracti de la compactació de dues mitges vacants o d’una mitja vacant i una substitució a jornada parcial.

Què cal fer?

 • La informació detallada del procediment es pot consultar al web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • El 30 i 31 d’agost, abans de les 10 hores, es publicarà el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament a l’apartat Personal convocat a les adjudicacions.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació cal accedir a l’apartat Consulta global d’adjudicacions (darrera adjudicació). Per entrar a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.
 • Dins de la franja horària de connexió que s’estableix a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària de connexió, la persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada a l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema. S’aconsella que prèviament es vegi el vídeo tutorial sobre el funcionament de l’aplicació.

30 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre

31 d’agost, de les 10 a les 11.30 hores

Consorci d’Educació de Barcelona
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat
Serveis Territorials al Departament d’Ensenyament a Tarragona
Serveis Territorials al Departament d’Ensenyament a Lleida
Serveis Territorials al Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central

Funcionament de les adjudicacions de places

Tota la informació sobre el funcionament de l’adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l’han d’acceptar en línia a l’aplicació de l’apartat Acceptació/finalització de l’adjudicació i han d’imprimir la credencial (PDF) que aquesta genera.
 4. A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 5. El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació. Llevat que s’al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball.

A l’apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Les persones que no disposin de connexió a Internet poden fer aquestes gestions a la seu dels serveis territorials que els correspongui; també poden acudir a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), als seus serveis educatius o a les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.

Primera vacant o substitució

Quan s’obté una vacant o una substitució per primera vegada cal presentar, a la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials, la documentació que s’especifica a continuació:

 1. Una fotocòpia del DNI;
 2. Una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social;
 3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s’ha d’ocupar. No cal que sigui l’imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
 4. L’imprès* que fa referència a les dades bancàries;
 5. L’imprès* corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
 6. La declaració jurada o promesa* de no estar afectat pel règim d’incompatibilitat;
 7. La sol·licitud de compatibilitat* (si escau).
 8. La declaració jurada o promesa* de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració.
 9. Si encara no s’ha presentat als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, la declaració responsable* de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb l’autorització expressa a l’Administració per comprovar la veracitat de la declaració.

* Aquests documents es poden descarregar des de l’aplicació “Nomenaments telemàtics”, al web dels serveis territorials que correspongui.

Finalització de la vacant o substitució

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d’accedir de nou a l’aplicació de l’apartat Acceptació / finalització de l’adjudicació per quedar disponible de nou.

A més a més, ha de presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia.

Informació departament