Bases reguladores de les convocatòries per formar part de la Borsa de treball docent

El Departament d’Educació ha publicat la resolució de les bases reguladores de les convocatòries de la Borsa de treball del personal interí.

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

La nova regulació proposa un sistema de convocatòria de concurs públic única, anual i oberta durant tot el curs escolar, que ha de permetre a les persones interessades la seva participació en el procés en qualsevol moment mentre romangui oberta. Aquesta opció ha de comportar necessàriament, no únicament reduir la complexitat del procediment actual amb la simplificació d’alguns tràmits, sinó també el fet de disposar d’una borsa de treball permanentment actualitzada i que inclogui el nombre màxim d’efectius possible en tot moment.

D’altra banda, aquesta nova regulació també comporta una actualització del barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte en l’ordenació dins de la borsa de treball de les persones que hi accedeixen.

Convocatòria d’accés a la borsa de treball 

La persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. 

La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, dintre de les dates que aquesta determini, i les persones participants poden presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment. 

La relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cada servei territorial, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La relació d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 

Ordenació de les persones candidates 

Les persones que accedeixen a la borsa durant el curs, s’ordenen provisionalment per l’ordre cronològic d’accés a la borsa de treball, fins a la resolució de la convocatòria amb la publicació de la llista baremada de persones admeses. Poden consultar quinzenalment la relació de persones que accedeixen a la borsa amb indicació de la puntuació obtinguda. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, les persones que han accedit a la borsa de treball en la convocatòria d’aquell curs s’ordenen d’acord amb la puntuació total obtinguda i s’elabora la llista baremada. Per al cas que es produeixin empats, aquests es resolen atenent successivament als criteris següents: 

a) Major puntuació obtinguda als apartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex 3. 

b) Major puntuació obtinguda als subapartats del barem de mèrits, per l’ordre en què aquests figuren al barem de l’annex 3. 

c) Més edat.

Adjudicació de llocs de treball 

A les persones que entrin a formar part de la borsa de treball se’ls pot adjudicar destinació dins l’àmbit de l’àrea territorial demanada com a preferent, seguint el procediment que per a cada curs escolar estableixi el Departament d’Educació en les instruccions sobre la gestió de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació. 

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una discapacitat física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la discapacitat i l’exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest rep una atenció individualitzada a l’hora d’adjudicar-li destinació, per tal d’adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat a la seva discapacitat. 

Nomenament 

Quan els serveis territorials adjudiquen un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions, aquest rep una credencial de nomenament on s’especifiquen les dates d’inici i cessament previstes, l’especialitat del lloc de treball que ha d’ocupar, i el motiu que ha originat la vacant o substitució. 

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d’acceptació del nomenament, la persona interessada ha de presentar una declaració jurada conforme no té cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un segon lloc de treball o l’exercici d’un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requereix la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que únicament s’atorga d’acord amb el que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, el professorat nomenat pot imprimir a través del portal ATRI el document de nomenament, que té validesa legal a tots els efectes. 

Annex 3 Barem i documents justificatius dels mèrits 

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud. 

Així mateix, un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat o subapartat, ni pot ser valorat com a mèrit i com a requisit simultàniament. 

Els mèrits es valoren segons el següent: 

1. Experiència docent (màxim 18 punts) 

1.1 Per cada mes complet durant el qual s’hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu: 0,4 punts, màxim 15 punts. 

A aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d’infants, i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic. 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació o bé pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d’altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació sigui emesa d’acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l’estranger s’acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya. 

Els serveis prestats en centres dependents del Departament d’Educació es valoren d’acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació i els participants no han d’aportar cap document justificatiu. 

Per als serveis prestats fora del Departament d’Educació s’ha d’acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d’empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació. 

1.2 Per al personal d’atenció educativa no docent que acrediti haver treballat un mínim de 12 mesos: 2,5 punts. 

Documents justificatius: els mateixos que a l’apartat 1.1 anterior. 

1.3 Per al personal monitor i/o director d’educació en el lleure infantil i juvenil: 1 punt. Documents justificatius: diploma o carnet de monitor o director d’educació en el lleure, segons correspongui. 2. Formació acadèmica 

2.1 Expedient acadèmic dels títols al·legats 

2.1.1 Nota mitjana del títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés (sempre que en l’expedient acadèmic consti la nota mitjana): 

De 6 punts fins a 7,49 punts: 1,5 punts. 

De 7,50 punts fins a 8,99 punts: 2,5 punts. 

De 9 punts fins a 10 punts: 5 punts. 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana. 

En el cas que en la nota mitjana de l’expedient acadèmic no figurin les expressions numèriques completes, s’apliquen les equivalències següents: 

Aprovat: 5 punts. 

Bé: 6 punts. 

Notable: 7 punts. 

Excel·lent: 9 punts. 

Matrícula d’honor: 10 punts. 

2.1.2 Si l’obtenció del títol de grau i de màster de formació del professorat exigits com a requisits d’accés tenen establerta una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’admissió, valorable a criteri dels Departaments competents en matèria d’Educació i d’Universitats: 5 punts. 

Documents justificatius: no s’exigeixen. Si és el cas, els interessats han de marcar l’opció en la sol·licitud i informar la universitat i l’any en què s’ha dut a terme. 

2.1.3 Pel títol de doctor en el títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés: 5 punts. 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). 

2.2 Per titulacions universitàries: màxim 20 punts. 

2.2.1 Per cada titulació universitària de primer cicle: 5 punts, màxim 10 punts. 

2.2.2 Per cada titulació universitària de segon cicle: 5 punts, màxim 10 punts. 

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.2.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.2.1). 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d’esmentar que s’ha superat el primer cicle. 

2.2.3 Per cada títol universitari de grau: 10 punts, màxim 20 punts. 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. 

2.2.4 Per cada títol universitari oficial de Màster: 5 punts, màxim 10 punts. 

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. 

2.3 Acreditació del domini d’una llengua estrangera 

2.3.1 Per l’acreditació del domini d’una llengua curricular estrangera (anglès, francès, italià, alemany). 

– Corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües (MECR): 5 punts per cada llengua acreditada. 

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 10 punts per cada llengua acreditada. 

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 15 punts per cada llengua acreditada. 

Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. 

Les puntuacions de l’apartat 2.3.1 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera. 2.3.2 Per l’acreditació del domini d’una altra llengua estrangera: 

– Corresponent al nivell B2 del MECR: 2 punts per cada llengua acreditada. 

– Corresponent al nivell C1 del MECR: 4 punts per cada llengua acreditada. 

– Corresponent al nivell C2 del MECR: 6 punts per cada llengua acreditada. 

Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. 

Les puntuacions de l’apartat 2.3.2 no són acumulables entre si per la mateixa llengua estrangera. 

Les acreditacions de llengües estrangeres previstes als apartats 2.3.1 i 2.3.2 no es valoren com a mèrit quan siguin un requisit de titulació per a l’accés. 

2.4 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 30 hores o diploma de postgrau finalitzat: 0,5 punts per cada 30 hores acreditades o postgrau finalitzat: màxim 5 punts. 

En aquest apartat es valora haver participat i/o haver impartit cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d’Educació, o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d’Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els diplomes de postgrau finalitzats. 

Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música. 

En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials, el nombre d’hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. 

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s’accepta cap certificació que no les inclogui). Per als cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l’esmentat pla i ha d’indicar la resolució de reconeixement. 

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic. 

En el cas dels cursos de postgrau, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.