Borsa de treball de personal d’administració i serveis

edicte.pdfS’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria ordinària 3/2017 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament. Del 2 fins al 21 de maig de 2017.

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa s’obre:

  • Pel participants al bloc 1 i 2 s’obre convocatòria per totes les categories professionals i tots els àmbits geogràfics.
  • Per a les persones participants del bloc 3 s’obre convocatòria per a totes les categories professionals i àmbits geogràfics excepte per les categories d’auxiliar d’educació especial (D1) i de netejador/a (E) que no s’obre convocatòria per a cap àmbit geogràfic.

Atès l’acord de titulació del personal educador d’educació especial, totes les persones que actualment formen part del bloc 3 d’aquesta categoria hauran de validar de nou totes les dades i afegir si disposen la titulació que a partir d’ara es requereix. Si no el tenen, resultarien excloses d’aquesta categoria.

  • Tothom haurà d’acceptar el tractament de les seves dades d’acord amb la LOPD i també l’autorització a fi que el Departament pugui consultar la inexistència de delictes de naturalesa sexual. En el cas que alguna persona no volgués acceptar, haurà d’adreçar-se als Serveis Territorials.

Tots els participants de la borsa han de confirmar la seva continuïtat encara que estiguin en actiu

Participants

Poden participar en la convocatòria les persones que compleixen els requisits generals i específics establerts a les bases 13.3 de l’Annex 1 (Bases generals) i de l’Annex 2 (Funcions i requisits específics) de la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d’Ensenyament, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals de la borsa de treball i la Resolució de 27 d’abril de 2017 de la directora de Serveis del Departament d’Ensenyament, per la qual, es modifiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball.

Poden participar en aquesta convocatòria ordinària les persones que reuneixen els requisits per formar part dels blocs 1, 2 i 3 de la borsa de treball, per les categories professionals i els àmbits geogràfics establerts al punt 3.

Els requisits s’han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa. Pel que fa als coneixements de llengua catalana, es poden acreditar fins al moment de la proposta de contractació.

Inscripció

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 2 fins al 21 de maig de 2017.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.

Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament (o del Consorci d’Educació de Barcelona) demanats com a àrea de gestió, el document imprès que genera l’aplicació informàtica (aquest document també especifica els documents que cal presentar per justificar els requisits al·legats).