[Borsa de treball de personal laboral] Acte públic d’adjudicació de places vacants i de programa

TIS, TEEI, EEE – Programa i nova creació – Els dies 29, 30 i 31 d’agost per categoria i tipologia de places.

El Departament d’Educació ha de cobrir diversos llocs de treball vacants i de programa (“Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa” i “Programa temporal per a la contractació de personal tècnic especialista en educació infantil amb motiu de la creació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per implementar les mesures extraordinàries per la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència pel que fa a actuacions al Departament d’Educació”) de les categories professionals d’integrador/a social, d’educador/a d’educació especial en centres públics i de tècnic/a especialista en educació infantil amb personal propi procedent de la borsa de treball.

Per atendre aquesta necessitat es farà un acte públic d’adjudicació d’aquest llocs de treball de manera presencial els dies 29, 30 i 31 d’agost, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates.

La setmana del 22 d’agost es publicarà a la web del Departament la informació de les places que s’oferiran per categoria, comarca, municipi i centre. Tanmateix, es publicarà quines seran les persones convocades d’acord amb l’ordre que tenen a la borsa de treball de personal laboral.

Vacants de nova creació

CategoriaNombre
TIS17Corresponen a places IFE
EEE78
TEEI18454 de les quals corresponen com a suport al 1r CI de l’Escola Rural

Places de programa (durada prevista de 3 anys)

CategoriaNombre
TIS340
TEEI9834 de les quals corresponen al Programa temporal per a la contractació de personal TEEI al 1r CI de l’Escola Rural . La durada d’aquest programa és inicialment d’un curs.

La concreció tots els llocs a proveir i la seva identificació (tipus de plaça: vacant o programa, centre, localitat, etc.), es faran públiques la setmana del 22 d’agost a través de la publicació a la web del Departament d’Educació.

Dates i ubicacions de l’acte públic

Els dies 29, 30 i 31 d’agost segons la categoria i la tipologia de les places.

CategoriaTipus de plaçaData
TISVacants de nova creació29 d’agost
Places de programa31 d’agost
EEEVacants de nova creació29 d’agost
Places de programa31 d’agost
TEEIVacants de nova creació30 d’agost
Places de programa31 d’agost

Per a les categories d’integrador/a social i d’educador/a d’educació especial en centres públics, l’acte d’adjudicació de les places vacants tindrà lloc el 29 d’agost.

Per a la categoria de tècnic/a especialista en educació infantil, l’acte d’adjudicació de les places vacants tindrà el lloc el 30 d’agost.

Per a les categories d’integrador/a socialeducador/a d’educació especial en centres públics i de tècnic/a especialista en educació infantil s’adjudicaran les places dels programes “Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa” i “Programa temporal per a la contractació de personal tècnic especialista en educació infantil amb motiu de la creació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per implementar les mesures extraordinàries per la gestió dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència pel que fa a actuacions al Departament d’Educació” el 31 d’agost. Aquest mateix dia també s’adjudicaran les places derivades de les renúncies dels dies anteriors.

L’acte d’adjudicació es farà, segons els serveis territorials que les persones tinguin com a gestors, en els llocs on s’indica:

 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Serveis territorials a Barcelona Comarques
 • Serveis territorials al Baix Llobregat
 • Serveis territorials al Vallès Occidental
 • Serveis territorials al Maresme – Vallès Oriental
 • Serveis territorials a la Catalunya Central

L’acte d’adjudicació es farà a la sala Victoria Kent de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona)

 • Serveis territorials a Lleida

L’acte d’adjudicació es farà a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida (carrer del Corregidor Escofet, 53, 25005 Lleida)

 • Serveis territorials a Girona

L’acte d’adjudicació es farà a l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona (Auditori Josep Irla, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona)

 • Serveis territorials a Tarragona

L’acte d’adjudicació es farà a l’Edifici de Gerència (aula M18) del Campus Educatiu de Tarragona (avinguda de Salou, s/n, 43006 Tarragona)

 • Serveis territorials a les Terres de l’Ebre

L’acte d’adjudicació es farà a la sala d’actes dels Serveis Territorials a Terres de l’Ebre (carrer Providència, 5-9, 43500 Tortosa)

Qui hi pot participar?

 • La setmana del 22 d’agost es convocarà a totes aquelles persones que per ordre de borsa puguin optar a alguna d’aquestes places. Les persones convocades rebran una comunicació per correu electrònic i/o sms, o bé consultant-ho a través de la web de l’aspirant.
 • El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió de manca de persones candidates. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.
 • Les persones convocades han de portar el DNI per identificar-se i les persones convocades que pertanyin al bloc 3 hauran de dur l’acreditació del nivell de català (original i còpia) corresponent a la categoria professional.
 • Hi poden participar les persones que actualment estan ocupant una vacant temporal, o amb un contracte de substitució vigent. L’adjudicació d’una plaça pressuposarà la renúncia automàtica al contracte a hores d’ara vigent, que es produirà amb efectes del dia immediatament anterior a la data d’inici del nou contracte. Aquestes persones si no assisteixen a l’acte d’adjudicació o bé renuncien a l’oferta no es considerarà rebuig a efectes de penalització.
 • En la resta de casos, totes les persones convocades que no assisteixin a l’acte públic o renunciïn a les ofertes proposades, seran penalitzades i passaran a ocupar l’últim lloc de la borsa de treball. Excepte en el cas de no assistir per estar en situació de suspensió de borsa. En aquest cas, caldrà comunicar-ho i acreditar-ho, amb antelació, al servei territorial corresponent.
 • La participació estarà oberta a totes aquelles persones que estiguin en algun tipus de permís de cures (permís de maternitat, excedència per cura, etc.).
 • Segons la normativa de funcionament de la borsa de treball les persones que en aquell moment estiguin de baixa (IT), malauradament, no podran participar de l’acte públic perquè apareixeran en l’aplicatiu de borsa com a no disponibles.

Informació complementària a tenir en compte

 • El nombre de persones convocades a l’acte d’adjudicació és superior al nombre de llocs objecte d’adjudicació en previsió de manca de persones candidates. Per tant, no totes les persones citades podran optar als llocs convocats.
 • Les persones convocades han de portar el DNI per identificar-se i les persones convocades que pertanyin al bloc 3 hauran de dur l’acreditació del nivell de català (original i còpia) corresponent a la categoria professional.
 • Per qüestions de capacitat de la sala, només podran assistir-hi les persones convocades, sense acompanyants. Tanmateix, les persones aspirants podran atorgar la representació en una altra persona. La persona representant haurà d’aportar en l’acte d’adjudicació la documentació següent: l’atorgament de la representació de la persona aspirant, una còpia del document d’identificació oficial de la persona aspirant representada i el document original d’identificació oficial de la persona representant. En tot cas, la decisió de la persona representant serà vinculant quant a l’elecció del lloc de treball de destinació.
 • Les persones convocades que no assisteixin a l’acte d’adjudicació i siguin cridades per a l’adjudicació d’un lloc de treball, s’entén que rebutgen una oferta de contractació, de conformitat amb el punt 13.2 de la Resolució de 5 de juliol del 2022 de la Directora de Serveis per la qual s’aproven les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de manera que se situaran en la darrera posició del bloc i categoria corresponent. No obstant això, en el cas de tenir algun motiu de suspensió, cal comunicar-lo i acreditar-lo en el servei territorial corresponent amb la finalitat de no perdre el número d’ordre a la borsa.
 • No es considerarà rebuig d’una oferta, als efectes del punt anterior, quan es tracti de personal convocat a l’acte amb contracte d’interinitat o de substitució vigent.
 • Tanmateix, l’adjudicació d’una plaça pressuposarà la renúncia automàtica al contracte actualment vigent, que es produirà amb efectes del dia immediatament anterior a la data d’inici del nou contracte.