[Borsa de treball docent] Bases actualització i modificació de dades 21-22

Es preveu que durant el curs 2021-2022 s’obrin els següents terminis de modificació  de dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de 2021, del 24 al 31 de gener de 2022, del 21 al 28 de març de 2021 i, si escau, altres períodes amb  caràcter excepcional.  

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de  sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de  juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el  30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant  

Resolució de 20 de maig de 2021 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022

Confecció de la llista  

El Departament d’Educació confecciona per al curs 2021-2022 la llista de personal  candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions en centres  educatius de titularitat del Departament. La llista està formada, per ordre de prelació,  pels col·lectius següents: 

a) Persones que han prestat serveis com a personal interí d’algun cos docent no  universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Aquestes persones s’ordenen en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol  règim contractual, que comporti docència o atenció directa a l’alumnat en el context de  les activitats pròpies de l’aula, en centres educatius no universitaris de la Generalitat  de Catalunya o de titularitat d’altres administracions amb plenes competències  educatives.  

Els serveis prestats es computen fins a 31 d’agost de 2021.  

Per poder ser inclòs en aquest primer apartat en el cas d’haver estat baixa de la borsa,  s’hi ha d’haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i s’ha d’haver  prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.  

b) Persones que han superat la fase d’oposició en convocatòries de concurs oposició  per a l’ingrés i l’accés a la funció pública docent, anteriors a la convocatòria oberta per  la Resolució EDU/182/2021 i que no  hagin prestat serveis com a personal interí o substitut docent. Aquest col·lectiu  s’ordena en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu i en funció de  l’any de superació del concurs oposició. 

c) Persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, i que no  han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés.  Aquestes persones s’ordenen segons l’any de la darrera convocatòria en què van  participar i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem  establert en cada convocatòria.  

Les persones que durant el curs 2020-2021 han pogut manifestar la seva conformitat  per continuar formant part de la borsa de treball de personal interí docent i no ho han  fet, poden manifestar la seva conformitat abans del 31 de maig de 2021, altrament  deixen de formar part de la borsa amb efectes del curs 2021-2022.  Es pot donar la conformitat entrant a la consulta i modificació de les dades del  personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Educació. 

Publicació de la llista

1 Durant la segona quinzena de maig de 2021 es publica la llista provisional de totes  les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball de personal interí  docent per al curs 2021-2022, ordenada alfabèticament i per barem, d’acord amb la  base 1.  

A la llista provisional ha de figurar el temps de serveis prestats en cossos docents de  qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número  d’ordre que correspon a cada persona que la integra. El càlcul del temps de serveis  prestats es fa d’acord amb la informació que consta al registre informàtic el dia 30  d’abril de 2021. 

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut és del 21  al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es  troba a la pàgina d’internet esmentada.  

2 Durant el mes de juliol es publica la llista definitiva, que  conté la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de  serveis prestats es fa d’acord amb la informació que consta al registre informàtic en la  data que s’efectuï la baremació, durant la segona quinzena del mes de juny de 2021.  La consulta individual d’aquestes dades es pot fer per la mateixa via que la consulta de  la llista provisional.  

Distribució territorial de la borsa de treball

Una vegada realitzada l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball  vacants en règim d’interinitat, la llista es subdivideix funcionalment segons els àmbits  territorials sol·licitats com a preferents, per tal de possibilitar que els serveis territorials  del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona gestionin  simultàniament aquesta borsa, evitant que una mateixa persona candidata sigui  proposada per a dos llocs de treball el mateix dia.  

Consulta i modificació de dades  

1 Durant el període del 21 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos, les persones  interessades poden consultar i modificar algunes dades personals, així com les dades  referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials  del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona i a la jornada de  treball. També poden consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i  actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials. 

Finalitzat aquest termini, no es poden modificar les dades, a excepció de les  personals, fins que s’obri un nou termini de modificació de dades.  

Es preveu que durant el curs 2021-2022 s’obrin els següents terminis de modificació  de dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de 2021, del 24 al 31 de gener de 2022, del 21 al 28 de març de 2021 i, si escau, altres períodes amb  caràcter excepcional.  

Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es poden demanar, per ordre de  preferència, municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona districtes),  comarques o l’àrea territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori.  El fet de sol·licitar, dins els àmbits territorials, l’àrea territorial sencera, implica demanar  tot el territori dels serveis territorials i comporta l’obligatorietat d’acceptar els llocs de  treball adjudicats en tot el territori.  

2 Les peticions dels llocs de treball específics amb perfil professional i dels llocs o  centres de característiques especials, es poden actualitzar en el sentit següent:  

a) Llocs de treball específics:  

 • Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany).  Competència digital docent.  
 • Atenció a la diversitat de l’alumnat.  
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de  règim especial.  
 • Lectura i biblioteca escolar.  
 • Immersió i suport lingüístic.  
 • Educació visual i plàstica.  
 • Metodologies amb enfocament globalitzat.  

b) Llocs o centres de característiques especials:  

 • Aula d’acollida.  
 • Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.  
 • Aula hospitalària.  
 • Atenció domiciliària.  
 • Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.  Centres de recursos per a deficients auditius.  
 • Centres de recursos per a deficients visuals.  
 • Equips d’assessorament psicopedagògic.  
 • Centres penitenciaris del Departament de Justícia.  
 • Centres de protecció de menors.  
 • Centres i aules de formació de persones adultes.  

Les persones que sol·licitin ser destinades a llocs de treball específics amb perfil  professional, han de reunir els requisits establerts a l’annex 1 de la Resolució  ENS/1128/2016, de 26 d’abril.  

Les persones que sol·licitin ser destinades a centres i aules de formació de persones  adultes han de complir els requisits generals i específics que preveuen els articles 2 i 3  del Decret 133/2001, de 29 de maig, i el que estableix l’Acord GOV/232/2006, de 27 de  desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes, acordades a la Mesa sectorial de negociació del personal docent no  universitari de la Generalitat de Catalunya per a cada cos docent. A més, han de tenir  els requisits i condicions preferents següents: 

a) Cos de mestres:  

A més de la titulació de mestre, les persones candidates a cobrir llocs de treball  vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes de  manera preferent, han d’acreditar algun dels requisits següents:  

 • Tenir experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones  adultes.  
 • Haver realitzat el pràcticum en un centre o aula d’educació de persones adultes  dependent del Departament d’Educació.  
 • Tenir un Postgrau en formació de persones adultes.  
 • Tenir un Postgrau en formació de professorat de català per a persones adultes.  Tenir la Diplomatura en educació social.  

b) Cos de professorat d’ensenyament secundari:  

A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s’organitza el currículum  de secundària per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball  vacants en règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes de  manera preferent, han d’acreditar algun dels requisits següents:  

 • Tenir experiència docent mínima d’un curs en un centre o aula d’educació de persones  adultes.  
 • Haver realitzat les pràctiques del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) i del Curs de  Qualificació Pedagògica (CQP) en un centre o aula d’educació de persones adultes  dependent del Departament d’Educació. 
 • Tenir un Postgrau en formació de persones adultes.  
 • Tenir un Postgrau en formació de professorat de català per a persones adultes.  Tenir la Diplomatura en educació social.  
 • Tenir experiència, almenys, d’un curs en una escola oficial d’idiomes.  

Així mateix, per a cada àmbit en què s’organitza el currículum d’educació secundària  per a persones adultes, les persones candidates a cobrir llocs de treball vacants en  règim d’interinitat o substitucions d’educació de persones adultes, han d’acreditar les  titulacions idònies corresponents, d’acord amb la taula de concordances entre  especialitats docents i titulacions publicades al web del Departament d’Educació, d’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre.  

El professorat destinat a centres de formació de persones adultes ha d’impartir tots els  mòduls de cada una de les àrees que componen l’àmbit corresponent al lloc de treball  assignat.  

Sol·licituds de no disponibilitat

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de  sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 30 de  juny. Les persones que estiguin treballant ho han de sol·licitar entre el dia 9 de juny i el  30 de juny. Aquesta aplicació romandrà tancada de l’1 al 25 de juliol de 2021 i durant  aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.  

Durant el curs, les persones poden sol·licitar la no disponibilitat en qualsevol moment.  Les dates d’inici i final de la no disponibilitat són les que s’indiquin a la sol·licitud i, en  qualsevol cas, els efectes són sempre a partir de l’endemà de la seva tramitació. La data de finalització de la no disponibilitat no és obligatori informa-la. En cas que no  s’indiqui una data fi a la sol·licitud, la persona no estarà disponible fins que la indiqui.  Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi  no se’n pot demanar un altre.  

Durant el període de no disponibilitat les persones interessades mantenen el número  d’ordre de la borsa de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a  temps de serveis prestats.  

Les persones que hagin demanat la no disponibilitat no poden obtenir destinació en el  procés d’adjudicació de destinacions provisionals.