[Borsa de treball docent] Llista definitiva de persones admeses i excloses

Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d’un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució de 31 de març de 2022, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació, en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/2194/2021, de 12 de juliol, a la pàgina web del Departament.

El recurs s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Petició genèrica. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant a l’assumpte del motiu de la petició: “Recurs potestatiu de reposició contra la llista definitiva d’admesos i exclosos per formar part de la borsa de personal interí docent” i com a ens destinatari: Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) o Departament d’Educació de l’àmbit territorial corresponent, sense indicar ni el tema ni el subtema.

També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per presentar documents al registre del servei territorial corresponent cal que demaneu cita prèvia, i seleccioneu el tema “Registre administratiu”.

Llista definitiva de persones admeses i excloses – Accés a l’aplicació