[Borsa de treball docent] Obertura “permanent”

La nova regulació representa la normalització de les adjudicacions de nomenaments a persones de “fora de la borsa” i/o sense la titulació necessària. En realitat amb el nou sistema, el Departament desregularitza la borsa, selecciona el personal sense criteris objectius, fa menys transparent el sistema i introdueix el concepte de participació condicionada.

A partir de dilluns 1 d’abril convocatòria permanent de la borsa de treball docent. La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, en les dates que aquesta determini, i les persones participants poden presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment.

Sol·licitud telemàtica

La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

Les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de persones candidates en cadascun dels serveis territorials, es pot consultar AQUÍ.

Especialitats amb participació condicionada.

a592.pdf

Document de compromís participació condicionada

En aquest enllaç teniu un aplicatiu que informa de a quins SSTT s’obre quines especialitats.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir (Accés a la consulta per titulació).

Calendari

L’accés estarà disponible a partir de l’1 d’abril de 2019.

 • Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: de l’1 d’abril de 2019 al 15 de març de 2020
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: primera quinzena d’abril de 2020

Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s’han d’acreditar amb la documentació corresponent.

Inscripció

 1. Per fer la inscripció a la borsa es necessita un codi d’usuari temporal que es pot obtenir a la mateixa aplicació d’inscripció (les persones que tenen codi de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, XTEC, el poden emprar).
 2. La sol·licitud d’inscripció es pot modificar tantes vegades com faci falta i fins al moment de tramitar-la (pestanyaTramitació) mitjançant el botó Tramitar definitivament la sol·licitud.
 3. Al final de la pàgina hi ha un botó per descarregar l’imprès que cal imprimir, signar i presentar (juntament amb la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats) en el termini de presentació de la sol·licitud als serveis territorials del Departament d’Educació demanats com a preferents (o al Consorci d’Educació de Barcelona). Si en la data de finalització del termini, no heu presentat algun dels documents justificatius dels requisits i dels mèrits al·legats, es considera que desistiu de la vostra sol·licitud.
 4. Després de tramitar la sol·licitud es rep un missatge de correu electrònic de confirmació.

Per internet

 • Sol·licitar (a partir de l’1 d’abril).
  a592.pdf-* Formulari de compromís d’obtenir l’acreditació en formació pedagògica i didàctica (abans de l’1 de setembre de 2022)

Per als sol·licitants de les especialitats en què es requereix l’acreditació en formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica) però que no la tinguin encara:

 • han de seleccionar el títol que acredita aquest compromís a la pestanya “Dades acadèmiques” de l’aplicació, i
 • han d’emplenar i signar el formulari de compromís i presentar-lo juntament amb el resguard de la sol·licitud d’accés a la borsa de treball (que s’obté des de l’aplicació una vegada tramitada la sol·licitud).

Presencialment

Alternativament es podrà presentar la petició de forma presencial a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BASES. RESOLUCIÓ EDU/720/2019 de 21 de març 2019

CONVOCATÒRIA. RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març