Concurs de trasllats 20-21

El Departament d’Educació anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’1 de setembre de 2021.

S’oferiran vacants de llocs ordinaris que es produeixin fins al 31 de desembre de 2020. Més les jubilacions que es produeixin fins a la publicació de les vacants definitives, i les resultes vacants que es produeixen per les renúncies durant la resolució provisional d’adjudicació.

Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) / Accés a l’aplicatiu amb el codi d’usuari temporal

 • Com sempre, CONCURSES A CEGUES, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud.
 • Només s’ofereixen LLOCS DE TREBALL ORDINARIS.
 • Reclamem l’oferta en el concurs de trasllats de totes les vacants de manera transparent.

ESQUERDA TRASLLATS

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020
 • Llista de participants amb la puntuació: gener/febrer de 2021
 • Llista amb l’adjudicació provisional: març de 2021
 • Llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2021
 • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2021

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d’Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d’Educació i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d’excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues.

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s’indiquen a les bases de les convocatòries (vegeu l’apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

Accés a la sol·licitud d’inscripció

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Atesa la situació actual, les gestions que corresponguin a la sol·licitud, es realitzaran íntegrament de forma telemàtica, mitjançant la pròpia aplicació.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada al Servei de Personal docent del Servei Territorial corresponent a la seva destinació actual (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Important: La presentació física de documentació acreditativa i/o originals, només serà necessària previ requeriment per part dels Serveis de Personal docent o Comissió avaluadora.

Dubtes i consultes

 • Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, Servei d’Atenció a l’Usuari. Telèfon 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d’Educació). Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat
 • Per a dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin la participació al concurs, caldrà que us adreceu als serveis territorials d’Educació de la vostra destinació actual o al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant les vies telemàtiques que tinguin habilitades (preferentment, a través del canal telemàtic de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Consulta de centres educatius

Mapa escolar

Normativa

1819787_trasllats_mestres.pdfRESOLUCIÓ EDU/2668/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

1819755_trasllats_secundaria.pdfRESOLUCIÓ EDU/2669/2020, de 26 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.