CGT recorre el RD d’estabilització del personal interí

Saragossa a 14 de juny- Els serveis jurídics de la Federación de Enseñanza de CGT han presentat la interposició de contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional contra el Reial decret 270/2022, de 12 d’abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

CGT Ensenyament valorem molt positivament les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’abús de temporalitat del personal interí que venia a reconèixer l’incompliment de la directiva europea 1999/70 per part dels governs espanyols dels últims anys. No obstant això, des de CGT entenem que l’aplicació de les sentències per part de l’actual Govern, tant en l’anomenat Icetazo com en l’RD 270/2022 no recullen el marcat pel TSJUE.

El RD 270/2022 no tan sols no garantitza l’estabilització de les persones interines en abús de temporalitat sinó que, a més a més, entenem que és discriminatori i va en contra de la “igualtat d’oportunitats i lliure concurrència”. “En concret hi ha dos punts polèmics que són els que hem recorregut en aquest primer moment, la limitació dels 10 anys tant per al reconeixement de l’experiència docent com per al reconeixement d’haver superat un procés de concurs oposició” apunta Kike García, Secretari de Comunicació de la Federación de Enseñanza de la CGT a nivell estatal.

L’RD 270/2022 que regula com seran els processos extraordinaris d’estabilització de personal interí marca una data límit injustificada de 10 anys per al barem de mèrits de les persones que vagin a participar tan al concurs oposició com al concurs de mèrits. En l’apartat d’experiència docent, el màxim de punts s’aconsegueix amb 10 cursos treballat, la qual cosa iguala a persones interines amb 17 o 18 cursos treballats, que n’hi ha, amb les que porten 10. Des de CGT no s’entén d’on surt aquesta limitació temporal que resta possibilitats a les persones que porten més anys en abús de temporalitat.

Però encara és més greu, a entendre d’aquesta Federació, la limitació de la data de 2012, de nou els 10 anys, per poder obtenir puntuació de mèrits al haver superat algun procés selectiu. És a dir, les persones que hagin aprovat un concurs oposició des de 2012 poden arribar a obtenir fins a 5 punts en un dels apartats de la baremació del Concurs de Mèrits i qui ho hagi fet anteriorment no, el que és del tot discriminatori. No obstant això, hi ha moltes CCAA on, o no s’han convocat oposicions mai, o s’ha fet abans de 2012. Per citar un exemple, a Aragó hi ha especialitats com a Història de l’Art o Alemany en Cos d’Infantil-Primària on mai s’han convocat concurs d’oposició. En altres com a Música de Secundària, Italià d’Escola d’Idiomes i Fabricació i Fusteria i Moble de Formació Professional no hi ha hagut concurs oposició a Aragó posterior a la data de 2012 marcada pel RD 270/2022. Això significa que, havent-hi hagut en altres CCAA oposicions posteriors a aquesta data els i les interines d’altres CCAA podrien obtenir a Aragó una puntuació que les persones interines d’Aragó no poden per no haver-se convocat processos d’oposició des de la citada data. Aquest exemple, amb altres especialitats és extensible a tots els territoris de l’Estat pel que ens trobem amb situacions de desigualtat on no es pot competir en igualtat de condicions.

Aquests són els dos motius que han propiciat la interposició de contenciós administratiu que no impedeix que es puguin presentar nous recursos una vegada publicades les diferents convocatòries a les comunitats autònomes de l’estat espanyol.

Salut,

Federación de Enseñanza de CGT,

de la que CGT Ensenyament Catalunya en forma part.