Comunicar la vaga

És la comunicació del cessament temporal, col·lectiu i concertat de la prestació del treball, per part dels treballadors/ores, com a mesura de pressió per a la defensa dels seus interessos.

La convocatòria de la vaga s’ha de comunicar simultàniament per escrit, tant a l’empresa o, si escau, a les organitzacions empresarials, com a l’autoritat laboral. La vaga no serà legal si no s’ha comunicat d’acord amb l’establert.

Normativa: Comunicació de la convocatòria de vaga

Terminis

El termini per comunicar la vaga ha de ser mínim de 5 dies naturals i de 10 quan la vaga afecti empreses que prestin serveis públics o essencials per a la comunitat. Cal tenir en compte que en aquest termini no es compta el dia en què es notifica la vaga ni el primer dia de vaga.

Requisits

Durant la vaga, el comitè de vaga i l’empresa o, si escau, les associacions empresarials estan obligades a negociar per tal d’arribar a un acord i poden recórrer a procediments de resolució extrajudicial del conflicte com són la conciliació, la mediació o l’arbitratge.

Altres informacions

La titularitat del dret de vaga és de caràcter individual, mentre que el seu exercici és de caràcter col·lectiu. Formen part del caràcter individual la facultat de participar en les accions preparatòries o de desenvolupament de la vaga, l’adhesió a una vaga ja convocada i la decisió d’incorporar-se al treball en qualsevol moment del seu desenvolupament. Les facultats que corresponen al contingut col·lectiu són la convocatòria de vaga, l’elecció de la modalitat de la vaga, la determinació dels seus objectius, la publicitat o projecció exterior, la negociació per resoldre el conflicte i la decisió de donar-la per finalitzada.

Mentre duri la vaga, l’empresari no podrà substituir els vaguistes per treballadors/ores que no estiguin vinculats a l’empresa en la data en què es va comunicar aquesta vaga, excepte en cas d’incompliment per part dels treballadors/ores de l’obligació d’executar els serveis de seguretat i manteniment.

Serveis mínims

Els serveis mínims fixats han de ser complerts per l’empresa i els treballadors/ores designats encara que aquests darrers considerin il·legal la mesura governativa o empresarial que imposa els serveis mínims i el seu nomenament. L’empresa, un cop escoltat al comitè de vaga, designarà el personal que han de realitzar els serveis mínims que, preferentment, els realitzaran el treballadors que no exerceixen el dret de vaga.

L’incompliment dels serveis mínims per part dels treballadors/ores pot ser causa justa de sanció o d’acomiadament.

La vaga finalitza per compliment del termini pel qual es va convocar, desistiment, acord entre les parts o arbitratge obligatori.

Fixació de serveis de seguretat i manteniment

Una vegada convocada la vaga, l’empresari/ària pot adoptar mesures de seguretat per a les persones i les coses, així com mesures de manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions o matèries primeres, amb la finalitat de reprendre el treball sense dificultat tan aviat com finalitzi la vaga. La fixació del personal per atendre aquests serveis de seguretat i manteniment cal consensuar-lo amb el comitè de vaga i en el cas de desacord, serà l’empresari/ària qui podrà designar el personal. La negativa del treballador/a a executar els serveis de seguretat i manteniment pot ser causa d’acomiadament.

Publicitat

El dret de difusió i informació forma part del contingut essencial del dret de vaga. En aquest sentit, es pot requerir a d’altres treballadors/ores l’adhesió a la vaga, fer-ne publicitat amb repartiment de propaganda i papers informatius, inserir la convocatòria al web del sindicat, etc. Aquesta publicitat es duu a terme mitjançant un grup de treballadors que s’anomena piquets informatius que han de fer la seva tasca de forma pacífica, sense incórrer en coaccions, intimidacions o amenaces i ha de respectar la llibertat dels treballadors/ores de no exercir el seu dret a la vaga. Es prohibeix que, en l’exercici del dret de reunió per al desenvolupament de la vaga, s’ocupi el centre de treball o qualsevol de les seves dependències.

Finalització de la vaga

La vaga finalitza per compliment del termini pel qual es va convocar, desistiment, acord entre les parts -el qual tindrà la mateixa eficàcia que el que s’acordi en conveni col·lectiu-, o arbitratge obligatori.

Conseqüències de la vaga

L’exercici del dret de vaga suspèn el contracte de treball amb exoneració de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball i no pot donar lloc a cap tipus de sanció.

Vagues il·legals

 • Quan s’iniciï o sostingui per motius polítics o qualsevol altra finalitat aliena a l’interès professional dels treballadors/ores afectats.
 • Quan sigui de solidaritat o recolzament, excepte quan afecti a l’interès professional de qui la promogui o sostingui.
 • Quan tingui per objecte alterar, dins del seu període de vigència, allò pactat en conveni col·lectiu o allò establert per laude.
 • Quan contravingui la normativa de regulació o el que s’hagi pactat en conveni col·lectiu per a la solució de conflictes.

Comunicació presencial

Punts de tramitació

 • Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona
 • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l’Ebre

La convocatòria de la vaga s’ha de comunicar simultàniament per escrit, tant a l’empresa o, si escau, a les organitzacions empresarials, com a l’autoritat laboral. El contingut mínim de la convocatòria de la vaga ha de ser:

 • Objectius de la vaga
 • Gestions realitzades per resoldre les diferències
 • Data d’inici i manera com es desenvoluparà la vaga
 • Composició del comitè de vaga
 • La vaga no serà legal si no s’ha comunicat d’acord amb l’establert.

Resposta de l’administració

Quan es rep la resposta?

L’Administració no realitza cap tipus de resposta o acció, a no ser que se sol·liciti una mediació. En aquest cas, es citaran a les parts per tal d’arribar a un consens o acord sobre el motiu de la vaga.

Quina resposta es rep?

Quan la vaga afecta a empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de serveis públics o essencials per a la comunitat, l’autoritat governativa citarà les parts afectades a una mediació per tal d’arribar a un consens sobre el fons del conflicte o bé un consens sobre els serveis mínims a aplicar.