COMUNICAT DELS/ DE LES COORDINADORS/ES DIGITALS DE CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA

13 de desembre de 2022

Benvolguts i benvolgudes responsables del Departament d’Educació i de l’àrea de Cultura Digital.

Amb la present, els sotasignants manifestem el nostre malestar per la difícil situació que estem vivint a les nostres escoles i instituts en el desenvolupament del càrrec de Coordinació Digital als centres educatius de Catalunya.

Som conscients que en el marc de la UNESCO, l’OCDE i la Comissió Europea, el Pla d’Educació Digital de Catalunya té en marxa multiplicitat d’iniciatives simultànies per poder donar resposta als seus objectius que són els d’assegurar la competència digital de l’alumnat i dels docents i crear una xarxa de centres per facilitar aquest aprenentatge. Volem donar importància al fet que la xarxa de professionals docents està facilitant l’assoliment d’aquests objectius sense els recursos necessaris. Grups de docents amb una gran implicació i dedicació inqüestionable davant les exigències de la coordinació, però que no veuen reconeguda la seva tasca ingent ni tan sols econòmicament.

Els Coordinadors Digitals de centre estem duent a terme tasques de tècnic informàtic, tasques de gestor i supervisor d’un gran nombre d’equipaments, de programari, d’entorns virtuals d’aprenentatge, de comunicacions, de connectivitat i alhora, estem en ple procés d’elaboració de l’Estratègia Digital de Centre que combinem amb el lideratge en la cultura digital. La implicació i dedicació personal i laboral són pròpies d’un càrrec directiu, però l’assignació horària per desenvolupar aquestes tasques és del tot insuficient i la remuneració econòmica del càrrec passa de ser simbòlica a inexistent en alguns casos. Les tasques requerides a la coordinació, augmenten cada mes que passa i els terminis d’execució exigeixen urgència que es tradueix en improvisació.

La manca de recursos i l’organització estructural de centre no facilita que es puguin delegar algunes de les funcions que estem realitzant actualment i, per tal d’assolir els objectius del Pla d’Educació Digital, hem de desenvolupar fora de l’horari laboral un seguit de tasques que van augmentant a mida a què el Departament d’Educació implementa noves iniciatives.

Entre els problemes detectats en destaquem els següents:

 1. El desplegament d’equipament digital a les escoles i instituts, sense l’acompanyament d’un servei tècnic i/o augment d’horari de coordinació per poder-ho gestionar correctament implica una dedicació horària que supera les hores assignades al desenvolupament del càrrec dins l’horari laboral. S’inclouen entre aquests equipaments portàtils, MIFI’s, armaris de portàtils i, pròximament, panells interactius, material de robòtica i maletí audiovisual.
 2. Aquest desplegament el segueix la gestió de les incidències d’aquests equipaments i dels que ja hi havia al centre, així com de les relacionades amb la connexió WIFI dels centres. També la gestió dels diferents aplicatius que controlen les incidències (Remedy) o l’inventari del material arribat (INDIC) i els alumnes que l’utilitzen (IDI). Un cop estigui finalitzada la configuració d’Azure, també haurem de gestionar les connexions a la xarxa, conjuntament amb l’aplicatiu de gestió tècnica dels portàtils arribats als centres (Intune).
 3. La quantitat d’hores destinades a tasques pròpies del càrrec que ja es desenvolupaven als centres abans de l’arribada de nous equipaments, s’afegeixen als nous requeriments. Aquestes són l’administració dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA) del centre, inclou la gestió (alta, baixa, manteniment, creació de grups, control d’aplicacions dels dispositius,…) dels comptes d’usuari corporatius del centre d’alumnes, professors i famílies, l’assessorament i implantació de sistemes de comunicació digital amb la comunitat educativa i amb altres centres, així com la gestió i manteniment del lloc web i xarxes socials del centre educatiu, i el manteniment dels servidors del centre i les còpies de seguretat.
 4. El nostre horari assignat per a desenvolupar tasques de Coordinació Digital és molt reduït. La majoria disposem d’1 a 3 hores setmanals. Tot i que la distribució de les hores de coordinació segueix els criteris de l’autonomia de centres, aquesta va en detriment de la resta de càrrecs de coordinació del centre. No existeix un criteri base de referència per als centres en l’assignació d’aquestes hores que són, en tots els casos, insuficients.
 5. Fins al curs 2020-2021, les reunions de la Subxarxa de Coordinació Digital (abans Seminaris de Coordinació TAC) es desenvolupaven dins l’horari laboral. A partir del curs 2021-2022, aquestes hores de formació obligatòries es desenvolupen també fora del nostre horari laboral, sense compensació horària ni econòmica. Aquesta subxarxa ara també estableix com a requisit per a la certificació, la participació en el

Fòrum Digital NUS, afegint encara més temps i tasques de dedicació a la coordinació.

 1. El càrrec de Coordinació Digital té una remuneració econòmica similar a altres càrrecs de coordinació que no tenen en cap cas la mateixa quantitat de tasques assignades ni la responsabilitat atribuïda que tenim a la coordinació Digital. El complement de 83,55€/bruts mensuals es cobra sempre i quan no es tingui un altre càrrec de responsabilitat al centre. En aquest cas, només es cobra el càrrec de més alta remuneració. En el cas d’algunes escolars rurals, el càrrec ni tan sols està reconegut, però les tasques es desenvolupen igualment.
 2. El Desenvolupament de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) juntament amb la Comissió Digital comporta moltes hores de reunions i planificació amb la Comissió d’Estratègia Digital del centre. Alhora, la implementació d’aquesta EDC es veu relegada a un segon pla per la resta de tasques a desenvolupar.
 3. Finalment, cal afegir que una gran majoria de les persones coordinadores digitals hem estat o som encara actualment formadors de la Formació Interna de Centre (FIC) digital.

A causa de la situació descrita, els Coordinadors Digitals de Centre estem en un punt de saturació que ens sobrepassa i que no ens permet fer correctament la nostra feina. Hi ha companys nostres que ja han abandonat, altres que ho estan pagant amb la seva salut i la pràctica totalitat estem en un moment de desencís i afartament de la situació viscuda que ens ha portat a començar a realitzar accions per resoldre aquesta situació.

Advertim que aquesta situació és insostenible i que no es pot perpetuar en el temps. Hi ha risc real que tot el sistema col·lapsi i no es pugui garantir la transformació digital dels centres educatius de Catalunya amb uns estàndards mínims de qualitat.

Compartim la visió que la transformació digital dels centres educatius és molt positiva, però ha d’anar acompanyada de canvis estructurals per poder gestionar-la amb garanties d’èxit. Aquesta transformació passa per canviar l’estructura orgànica del centre, que acompanyi la transformació digital de manera transversal. No només ha d’acompanyar-se de recursos materials sinó també d’un càrrec de Coordinació Digital que compti amb els recursos i suports necessaris i que tingui reconeixement laboral i salarial corresponent i ajustat a les característiques del càrrec. El/la Coordinador/a Digital és una figura clau en la transformació

digital del centre. Per aquest motiu, proposem les següents mesures per a la millora de la situació actual:

 1. Contractació d’un tècnic informàtic o auxiliar tècnic per a la resolució d’incidències dels equipaments propis del centre, amb una dedicació horària setmanal al centre proporcional al nombre d’equips, així com augment significatiu d’horari del servei tècnic preventiu per al manteniment d’equips amb servei de manteniment.
 2. Millora del Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) perquè resolgui de forma eficient i ràpida les incidències notificades i establiment d’un contacte exclusiu o persona de referència per a coodinadors/es digitals de centres educatius.
 3. Elaboració d’una normativa d’organització de centre que inclogui la regulació en l’assignació de les hores de coordinació digital de manera proporcional a les diferents tipologies de centres. Aquesta ha d’incloure un increment de les hores que actualment es poden assignar al càrrec de coordinació digital i que hauran d’alliberar d’hores lectives als /les coordinadors/es per al desenvolupament del seu càrrec. Aquesta normativa també es complementarà amb l’assignació d’una hora lectiva i simultània a tots els membres de la Comissió d’Estratègia Digital de Centre per desenvolupar l’EDC.
 4. Reconeixement del càrrec de Coordinador Digital com un càrrec d’especial responsabilitat i dedicació, del mateix nivell que altres càrrecs directius amb la corresponent assignació horària de dedicació i ampliació del complement salarial actual, tant en centres públics com en centres concertats, incloent-hi les escoles rurals, i cobrament del complement salarial amb independència del desenvolupament d’un altre càrrec de responsabilitat o especial dedicació, així com afavorir la continuïtat al lloc de treball de les persones coordinadores digitals per assegurar la consecució dels objectius de l’EDC de cada centre.
 5. Definició de les tasques a desenvolupar al càrrec de coordinació digital amb previsió i calendari acordat entre els responsables i les persones assignades al càrrec de coordinació dels centres. En cas de modificació o augment de les tasques assignades, s’establiran acords entre les parts implicades.
 6. Reprendre l’horari de les reunions de la Subxarxa de Coordinació Digital dins l’horari laboral.

Per tots aquests motius ens veiem obligats a sol·licitar una reunió amb els responsables de la Conselleria d’Educació de l’àrea de Cultura Digital no més tard del 31 de gener de 2023, per valorar, amb un grup reduït de representants del nostre col·lectiu, les solucions o mesures per millorar aquesta situació que cal implementar de manera urgent abans de finalitzar el curs 2022-2023.

Restem a l’espera la vostra resposta.

Atentament, els sotasignants.

image_pdfimage_print