Comunicat sobre l’oferta pública a l’Ajuntament de BCN.

El passat 28 de desembre assistíem a la mesa general de negociació convocada per rrhh de l’ajuntament de BCN, sense antelació i durant el període de vacances, per presentar l’oferta pública d’enguany. 

Primer de tot, cal tenir en compte que encara està pendent d’execució gran part de l’oferta pública aprovada entre el 2017 i el 2020, on s’aprovaven 511 places d’educadora bressol i unes 283 al Consorci d’Educació que encara no s’han efectuat. 

En aquesta ocasió, en l’àmbit educatiu, s’afegirien 94 places a bressol, 42 de les escoles de música i unes 127 al CEB. 

La CGT ens vam abstenir en la votació per l’aprovació d’aquesta nova oferta pública perquè davant la nostra pregunta de quin tipus de procés seria, no ens van contestar. És a dir, no va quedar gens clar quines places sortirien per la via del concurs de mérits i quines per la via ordinària de concurs oposició. 

Com sabeu, el Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (Icetazo) aprovat el 2 de desembre permet el concurs de mèrits per les places ocupades temporalment amb anterioritat al gener de 2016. I, la CGT aconseguíem un redactat en aquest sentit en el nou conveni aprovat el mateix dia:

Mesures de Reducció de la temporalitat

Establir els mecanismes per facilitar la màxima estabilització i continuïtat laboral, en el marc municipal, de tot el personal temporal, en règim laboral i funcionarial, mitjançant la utilització de totes les mesures legals possibles en els processos d’estabilització de l’ocupació, d’acord amb la normativa d’aplicació com són l’agilització dels processos de selecció , la reducció de temaris o d’altres que també pugin quedar establertes a la normativa, com el concurs de mèrits, així com l’aplicació negociada de qualsevol altra legislació de referència que pugui promulgar-se en aquest sentit i dels criteris que regeixen les bases de les convocatòries. Igualment i sempre que es disposi de l’empara normatiu suficient s’adoptaran mesures per a l’estabilitat del personal d’ especial consideració per raó d’edat, a partir dels 60 anys, tenint en compte els serveis prestats i el temps que resta per a entrar en la edat de jubilació. En el cas que la regulació a la que es fa referència es derivin efectes per a la regulació de les borses de treball , es procedirà a la seva revisió.

Tot i que per la CGT l’Icetazo no soluciona l’abús de temporalitat atès que penalitza i perjudica les persones abusades, com a mínim vetllarem per a que allò que possibilita la llei per afavorir les persones interines abusades es porti a termini en el màxim número de places possible. 

Ara, doncs, ens toca estar amatents i en alerta per assegurar que l’oferta pública aprovada (la d’anys anteriors i la d’enguany) s’executa de la manera més favorable per les persones que porten anys prestant els seus serveis en aquesta administració i estan en frau de llei per abús de temporalitat.

image_pdfimage_print