Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO

En l’organització del currículum d’ESO són d’aplicació, pel que fa al 1r i 3r curs, el
decret en tràmit pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO, i pel que
fa al 2n i 4t curs, el Decret 143/2007, de 26 de juny.

La nova ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix
seguint un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial, amb la
finalitat de l’assoliment per part de l’alumne dels coneixements i les competències que
afavoreixen l’autonomia necessària per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal
i social.