Concurs de direccions a centres municipals curs 21-22. I el Narcís Monturiol?

Ahir es van publicar les bases del concurs de direccions a centres municipals a la pàgina web del CEB i també rebiem un correu de l’administració informant que demà 28 de gener de 2022 es publicaran a la Gaseta Municipal.

I EL NARCÍS MONTURIOL?

En l’esborrany que ens va facilitar l’administració per fer les al·legacions sortia a concurs l’Institut Narcís Monturiol, que, com hem informat, està en perill de ser cedit al Parc Salut Mar. La nostra sorpresa ha sigut que en les bases que finalment s’han publicat, el Narcís Monturiol Ja no surt a concurs. Hem enviat email i instància amb urgència sol·licitant que s’esmeni l’error, que de moment no han obtingut resposta. Sospitem, però, que no és un error i per tant denunciem la mala praxis del Consorci pel fet d’amagar la informació a la part social.

AL·LEGACIONS

Copiem a continuació les al·legacions i preguntes a l’esborrany que vam fer i les respostes de l’administració:

Requisits

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya, a la categoria des de la qual s’opta.
b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera de l’Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s’opta.

No estem d’acord en que estigui obert el concurs a personal de la Generalitat de Catalunya. En les bases dels concursos de direcció de la Generalitat, no figura la possibilitat que hi pugui optar el personal de l’Ajuntament de Barcelona.

Resposta: El punt 1.1 estableix que per prendre part en aquest concurs els candidats han d’estar “d’alta a la plantilla dels centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona gestionats pel Consorci d’Educació”. Per tant la pertinença a la funció pública de la Generalitat no és un requisit genèric, només es valida en el cas que ja estiguin treballant en un centre de l’Ajuntament de Barcelona.


c) Tenir l’acreditació de directiu professional docent o disposar de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació inicial o d’actualització de le competències per a l’exercici de la funció directiva previstos a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

Entenem per aquest apartat que no és requisit haver fet el curs inicial de funció directiva del Departament i doncs que si s’ha fet el màster de directiu professional d’alguna universitat no cal haver fet el curs inicial del Departament. és així?

Resposta: Es així, totes les acreditacions, cursos i màsters recollits a l’Annex 3 són vàlids per cobrir aquest requisit.


Barem de l’apartat A de la primera fase:

Mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals. Puntuació màxima: 25 punts.
a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

Quina acreditació és? la del curs inicial? o el màster d’alguna universitat? Si es té el màster com a prerequisit i no es té el curs inicial del Departament, el màster conta també com a mèrit? Pensem que el màster de directiu professional o el curs inicial del Departament haurien de ser requisit i no contar com a mèrit perquè qui tingui diners per pagar-se al màster tindrà més opcions a obtenir la direcció. En tot cas, si el màster de directiu professional conta com a mèrit, ens sembla excessiu que conti el màxim de puntuació de l’apartat A de la primera fase (els 25 punts)

Resposta: La figura del “directiu professional” no existeix a la plantilla de docents municipals, per tant no és d’aplicació a la nostra convocatòria. Retirarem aquest punt del barem.

Puntuació

Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

Com s’obté la categoria superior de sènior? 

Resposta: Aquesta categoria que figura en el barem tipus del Departament d’Educació, deriva de la normativa educativa però no ha tingut cap desenvolupament ni regulació, pel que no afecta als nostres aspirants.
Retirarem aquest punt del barem.

Comissió de selecció

c) Tres professors o professores del centre elegits/des, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat podrà votar a dos representants i es seleccionaran els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.

AFEGIR: en el cas que es presenti al concurs la direcció actual del centre, no podran formar part de la comissió de selecció cap membre de l’actual equip directiu.

Resposta: Les bases ja recullen aquesta situació a continuació d’aquest mateix punt: “En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l’estructura organitzativa del centre, s’hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc podrà ser seleccionat com a membre de la comissió.”

Sol·licitem que la part social pugui estar com a observadora en els processos de selecció.

Resposta: La composició de la comissió de selecció ve regulada pel art. 135 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, que fixa la proporció i procedència dels seus membres, reflex de la comunitat educativa dels centres.

image_pdfimage_print