[Concurs de mèrits] Correcció errada puntuació de l’apartat 3 de l’experiència docent

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022).

Havent observat una errada a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, publicada al DOGC núm. 8745, de 5 de setembre de 2022, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la base 7.1, de l’annex 1, on diu:

“En el subapartat 7.1.3: 0,0125 punts.”

Ha de dir:

“En el subapartat 7.1.3: 0,0104 punts.”

Per cada any d’experiència docent en altres especialitats d’altres cossos diferents del cos a què s’opta, en centres públics de titularitat d’una administració educativa: 0,0104 punts.

image_pdfimage_print