[Concurs de mèrits docent] Valoració provisional dels mèrits – Reclamacions

El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.

S’amplia el termini per presentar reclamació a la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, fins al 8 de març.

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics d’ampliació del termini per presentar reclamació a la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits del concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. (PDF)

Consulta la puntuació provisional

Accedeix al “Llistat provisional de valoració de mèrits”, dins del teu Espai personal per consultar la valoració dels mèrits i presentar la reclamació, si la consideres necessària.

Accedeix a l’Espai Personal

Amb codi d’usuari GICAR – Amb certificat digital

El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

Dins del “Llistat provisional de valoració de mèrits”, del teu Espai personal, la informació està agrupada per apartats. En el primer consta la taula amb la puntuació provisional atorgada als mèrits que has al·legat. A continuació, pots veure el detall de motius de no acceptació d’un mèrit i presentar la reclamació corresponent a cada apartat.

El termini de reclamacions és del 22 de febrer al 7 de març de 2023. Pots presentar reclamació contra un mèrit no acceptat i contra la puntuació atorgada.

Només s’admeten reclamacions de mèrits que consten a la teva sol·licitud de participació.

Com presentar una reclamació

Totes les reclamacions s’han de presentar en un únic tràmit, amb el botó “Tramita reclamació”. Per tant, abans de tramitar-la definitivament, assegura’t d’afegir la documentació justificativa a cadascun dels apartats que vols reclamar. Un cop presentada no la pots modificar ni tampoc pots presentar-ne una de nova.

Per consultar el detall dels motius de no acceptació d’un mèrit i/o presentar la reclamació, entra a cadascun dels apartats: Formació acadèmica, Experiència docent, Superació d’oposicions i Formació permanent.

En presentar les reclamacions, has d’adjuntar obligatòriament la documentació justificativa que consideris necessària. Si es tracta d’un mèrit no acceptat, la documentació que adjuntis ha de justificar i acreditar els motius que t’hagi indicat el tribunal. Tot i que la informació dels mèrits provingui del teu expedient personal, s’ha de respondre als requeriments fets pel tribunal, tal com s’indiqui en cada cas.

Pots presentar les reclamacions que consideris oportunes contra els mèrits no acceptats i/o contra les puntuacions atorgades. Recorda que primer has de reclamar cada apartat independentment, abans de tramitar la reclamació definitivament.

És important que abans de presentar la reclamació, llegeixis les instruccions de l’Espai personal.

Com reclamar la no acceptació d’un mèrit

Experiència docent al·legada en un únic assentament

No s’admet fer constar en un únic assentament diferents períodes de temps, per aquest motiu, has d’introduir un assentament per cada període de temps que vols al·legar, encara que tinguis un únic certificat.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Experiència docent”.
 • Fes un assentament per cada període de temps treballat.
 • Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó “Desa”.

Si el document justificatiu és únic per a tots els períodes de temps treballats, pots canviar el nom del document per cada assentament o bé pots seleccionar-lo des de la documentació ja adjuntada en un altre assentament.

Experiència docent no puntuada correctament

Si consideres que no s’ha puntuat correctament algun període de temps de la teva experiència docent, encara que no aparegui com a “No acceptat”, pots reclamar.

Cal fer un assentament per cada període de temps que vols reclamar, sempre que l’experiència estigui al·legada a la sol·licitud de participació.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Experiència docent”.
 • Clica el botó vermell +.
 • Indica la data d’inici, la data de fi, el cos, l’especialitat i el centre.
 • Escriu en el camp “Observacions” quina és la puntuació que consideres correcta.
 • Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó “Desa”.
reclamacions

Si dins del camp “Observacions”, no tens suficient espai per escriure la teva explicació, pots crear un document PDF i afegir-lo a la reclamació. En aquest document assegura’t de detallar el període de temps que vols que se’t valori i la puntuació que consideres correcta, a més de tota la documentació que acredita la teva valoració.

Nota de l’expedient acadèmic

Puntua la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació al·legat com a requisit d’ingrés al cos, sempre que es tracti del títol exigit amb caràcter general i no sigui una titulació equivalent a l’efecte de la docència.

Revisa si vas adjuntar l’expedient acadèmic oficial de la titulació que has al·legat com a requisit d’ingrés i que la nota mitjana al·legada és la correcta.

No s’admet com a mèrit la nota mitjana de la menció ni el document d’autoconsulta de l’expedient ni cap altre document que no sigui el certificat oficial expedit per la universitat on has cursat la titulació al·legada com a requisit d’ingrés.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Formació acadèmica”.
 • Indica la nota mitjana correcta, en substitució de la nota que vas al·legar.
 • I afegeix l’expedient acadèmic oficial de la titulació al·legada expedit per la universitat i fes clic al botó “Desa”.

Diploma d’estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora

Si has al·legat el diploma d’estudis avançats / suficiència investigadora com a doctorat o màster i no s’ha acceptat.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Formació acadèmica”.
 • Selecciona l’opció “Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols propis)”.
 • Tria el camp: diploma d’estudis avançats / suficiència investigadora.
 • Indica la data d’obtenció.
 • Afegeix el certificat o diploma acreditatiu i fes clic al botó “Desa”

Titulacions de formació professional inicial

Les titulacions corresponents a la formació professional inicial, només es valoren en el cas de no haver estat al·legades com a requisit d’ingrés i si no han estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Formació acadèmica”.
 • Selecciona l’opció “Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols propis)”.
 • Tria el literal de la titulació de la que vols al·legar com a mèrit.
 • Indica la data d’obtenció.
 • Afegeix la certificació acadèmica oficial que acrediti que aquest títol no ha estat necessari per a l’obtenció del títol al·legat com a requisit d’ingrés i fes clic al botó “Desa“.
 • Si no vas adjuntar el títol de formació professional, afegeix-lo ara.

Titulacions universitàries de 1r i de 2n cicle

No puntua la titulació al·legada com a requisit de participació; només puntua la nota mitjana de l’expedient acadèmic, si escau.

Les titulacions universitàries de 1r i de 2n cicle es valoren si no han estat necessàries per obtenir el títol al·legat com a requisit de participació; per valorar-les, cal adjuntar els dos certificats acadèmics oficials.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Formació acadèmica”.
 • Selecciona l’opció “Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols propis)”.
 • Tria el literal de la titulació que vols al·legar com a mèrit.
 • Indica la data d’obtenció.
 • Afegeix els dos certificats acadèmics oficials (titulació de requisit i titulació de mèrit) i fes clic al botó “Desa.

Titulació professional de música o dansa

Les titulacions professionals de música o dansa del pla anterior a la LOGSE puntuen a l’apartat 7.2.4.1, sempre que no hagin han estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat com a requisit de participació. Cal adjuntar els dos certificats acadèmics oficials.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat “Formació acadèmica”.
 • Selecciona l’opció “Titulacions universitàries, no universitàries, altres màsters (no títols propis)”.
 • Tria el literal de la titulació que vols al·legar com a mèrit.
 • Indica la data d’obtenció.
 • Afegeix la certificació acadèmica oficial que acrediti que aquest títol no ha estat necessari per a l’obtenció del títol al·legat com a requisit d’ingrés i fes clic al botó “Desa”.

No consten mèrits no acceptats/no valorats

Si consideres que no s’ha puntuat correctament algun apartat, encara que no s’indiqui “No consten mèrits no acceptats/no valorats en aquest apartat”, pots reclamar sempre que hagis al·legat aquest mèrit en la sol·licitud de participació.

Com reclamar:

 • Accedeix a l’apartat que correspongui.
 • Clica el botó vermell +.
 • Omple els camps que s’indiquen.
 • Escriu en el camp “Observacions” quina és la puntuació que consideres correcta i una breu explicació de la reclamació.
 • Afegeix el document justificatiu i fes clic al botó “Desa”.

Si dins del camp “Observacions”, no tens suficient espai per escriure la teva explicació, pots crear un document PDF i afegir-lo a la reclamació. En aquest document pots explicar, de manera breu i concisa, quin mèrit no s’ha valorat correctament, quina és la puntuació que consideres correcta i tota la documentació que acredita la teva valoració.

Valoració definitiva dels mèrits

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la valoració provisional dels mèrits, es publica la valoració definitiva dels mèrits i s’incorporen a l’Espai personal.

Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

Persones seleccionades

Finalitzada la valoració de mèrits, es publica la llista definitiva de persones seleccionades, per cossos i especialitats.

Un cop publicada la llista de persones seleccionades, es requerirà la presentació de la documentació dels requisits de participació que no s’hagin pogut comprovar.

Normativa

 • Resolució, de 30 de gener de 2022, de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de la Resolució, de 20 de desembre de 2022, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost (31.1.2023)
 • Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics  [226,77 kB ]per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost. (21.12.2022)
 • Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost
 • Resolució EDU/3902/2022, de 12 de desembre, per la qual es nomenen els tribunals dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8814, de 16.12.2022)
 • Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost (9.11.2022)
 • Resolució EDU/3325/2022, de 25 d’octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost (DOGC núm. 8783, de 31.10.2022)
 • Correcció d’errades a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022) (DOGC núm. 8758, de 22.9.2022)
 • Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost,de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022)
image_pdfimage_print