Concurs de mèrits per seleccionar el director de diversos centres públics

Comissions de selecció del concurs de mèrits per seleccionar el director de diversos centres públics

* Terminis d’accés a l’aplicació:

– Del 4 al 8 de febrer:

Consulta per part de la direcció del centre dels aspirants (usuari XTEC del centre)

– A partir del 8 de febrer:

Elecció dels membres que han de formar part de la comissió: claustre, consell escolar (usuari XTEC del centre)

Gestió del procés per part de la comissió (usuari XTEC del president i del secretari de la comissió)

* Normativa:

– Correcció d’errada a la Resolució ENS/3009/2012, de 14 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6290, pàg. 1540, de 10.1.2013).

– Resolució ENS/3009/2012, de 14 de desembre, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.