Concurs de trasllats 18-19 [ESQUERDA]

esquerda_concurs_trasllats_18_19.pdfEl Departament d’Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és irrenunciable i té data de pressa de possessió l’1 de setembre de 2019.

S’oferiran vacants de llocs ordinaris que es produeixin fins al 31 de desembre de 2018. Més les jubilacions que es produeixin fins a la publicació de les vacants definitives, i les resultes vacants que es produeixen per les renúncies durant la resolució provisional d’adjudicació.

NOVETAT. Llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent, mitjançant concurs de mèrits paral·lel, publicat en resolució posterior.

Continua sense sortir cap vacant de formació de Persones adultes (CFA/AFA), Institut Obert de Catalunya (IOC) o de l’Institut Oriol Martorell. Es consideren llocs de treball específics

ESQUERDA TRASLLATS 18-19