Increment salarial: què i quan?

Aquest increment del nostre salari (inclòs el 0,2% addicional), emana d’un acord que es va signar a Madrid el passat 9 de març i dels pressupostos Generals de l’Estat publicats al juliol del 2018.

Alguns sindicats de la Mesa de Funció Pública, van signar un increment de l’1,95% dels nostres salaris, una nova pèrdua de poder adquisitiu.

L’ncrement té tres trams, i cada tram genera el dret a cobrar endarreriments:

  • augment fix de l’1,5%, des de l’1 de gener de 2018
  • augment variable del 0,25%, des de l’1 de juliol de 2018
  • augment addicional aplicat a Catalunya del 0,2%

L’increment es farà efectiu de manera gradual, a les nòmines d’octubre, novembre i desembre.

  • octubre: ‘increment de l’1,75% de tots els conceptes + endarreriments generats des de l’1 de juliol (1,75% de 3 mesos: juliol, agost i setembre).
  • novembre: endarreriments generats des de l’1 de gener fins el 30 de juny (1,5%)
  • desembre: increment acordat de l’1,95% del nostre salari. Cobrarem els endarreriments d’aquest 0,2% generats des de l’1 de gener (pagament únic de 70,56 euros)

A partir del mes de gener de 2019: increment de 5,04€ bruts d’increment en el complement específic i increment retributiu corresponent al 2019 sempre i quan hi hagi nous Pressupostos Generals de l’Estat.

decret_increment_retributiu_2018_i_millora_it.pdfDECRET LLEI 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Retribucions del personal

1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del Títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.

2. Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment de l’1,5% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2018, i un 0,25% addicional amb efectes d’1 de juliol de 2018, respecte els vigents per al 2017.

Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixades per al 2017.

Amb caràcter general, els complements personals transitoris s’han d’absorbir d’acord amb el procediment establert a l’article 25.1.g) de la Llei 4/2017, de 28 de març. No obstant això, de l’increment general de retribucions només es pot absorbir un 50% de l’increment general aplicat a les retribucions complementàries.

3. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2018 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat 2 d’aquest article, respecte a la corresponent per a l’exercici 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.

4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció d’objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2017.

5. S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure, entre d’altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.