100% de retribucions en tots els casos de baixa (incapacitats temporals)

S’ha publicat el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic, per la qual cosa el personal que passi a la situació d’incapacitat temporal se li abonarà un complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal que garanteixi des del primer dia el 100% de les retribucions fixes i periòdiques del mes d’inici de la incapacitat temporal.

L’entrada en vigor d’aquesta millora implicarà, pel que fa a les absències justificades per motius de salut, el retorn, en cada àmbit, a la situació anterior a l’any 2012.

En conseqüència, pel que fa al personal funcionari inclòs dins l’àmbit subjectiu d’aplicació del Capítol 7 del Decret 56/2012 qualsevol absència per motius de salut s’ha de tramitar, des del primer dia, com una baixa mèdica per incapacitat temporal. Això mateix és aplicable al personal laboral del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

DECRET LLEI 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

decret_increment_retributiu_2018_i_millora_it-2.pdfRègim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal

1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

Aquest règim també s’aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.

2. Al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest article se li reconeixerà, en la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d’inici de la incapacitat temporal.

Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l’Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.