[Professorat tècnic Formació Professional] Convocatòria integració PTFP en el cos de secundària

Termini de presentació de sol·licituds ordinària: Darrer dia: 18.7.2023. Presentació de sol·licituds extraordinària fins al 19 de gener de 2026.

Es convoca el procés per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, que compleixi amb els requisits i les condicions establertes per integrar-se en el cos de professors d’ensenyament secundari, d’acord amb les bases que s’estableixen en l’annex 1 de la convocatòria.

RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Normativa

La Llei orgànica 3/2020 declara, a extingir el cos de professors tècnics de formació professional, que exerceixen les seves funcions en la formació professional i, excepcionalment, en les condicions que s’estableixin, en l’educació secundària obligatòria.

La disposició final segona de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional, modifica la disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per tal d’integrar en el cos de professors d’ensenyament secundari el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional, que compleixi les condicions que s’estableixen.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, crea el cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional, i la disposició addicional cinquena, estableix quines són les especialitats del cos a extingir de professors tècnics de formació professional que s’integren en el cos de professors d’ensenyament secundari, així com les especialitats del cos a extingir que han de formar part de l’atribució docent del nou cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional.

Són equivalents als efectes de docència per a l’ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari, les titulacions de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en les especialitats que detalla l’annex V del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Annex 1. Bases de la convocatòria del procés d’integració

L’objecte d’aquestes bases és establir el procés d’integració per tal que el professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que compleixi els requisits i les condicions establertes pugui integrar-se en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Especialitats que es poden sol·licitar per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari

El personal funcionari de carrera del cos a extingir, de professors tècnics de formació professional, titular d’alguna de les especialitats detallades a l’annex 2, pot sol·licitar la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari.

El personal funcionari de carrera del cos a extingir de professors tècnics de formació professional, titular d’alguna de les especialitats a l’annex 3 que compleixi els requisits i les condicions d’aquesta resolució, pot sol·licitar la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Requisits exigits per participar en el procés d’integració.

1 Els participants en el procés d’integració han de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera d’alguna de les especialitats docents del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional.

b) Tenir destinació definitiva o trobar-se en situació d’expectativa de destinació i tenir assignada una destinació provisional en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.

c) Estar en situació de servei actiu o en les situacions administratives de serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista, sempre que la darrera destinació en servei actiu l’hagi tingut a l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

d) Estar en possessió de la titulació de grau universitari, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o equivalent, a l’efecte d’accés a la funció pública docent o una altra equivalent a efectes de les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari o estar en condicions d’obtenir la titulació acadèmica corresponent abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Són titulacions equivalents per a l’ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari per a les especialitats de l’annex V de l’esmentat reglament, qualsevol titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.

e) Tenir la darrera destinació a Catalunya, en el cas del professorat destinat a l’administració educativa a l’exterior.

2 Els sol·licitants del procés d’integració han de complir tots els requisits el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria.

Sol·licituds d’integració

Forma de presentació de les sol·licituds d’integració

Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat disponible a la pàgina web del Departament d’Educació:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/

La formalització de la sol·licitud per participar en el procés d’integració pel canal electrònic és obligatòria per a l’admissió a la participació en aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

Termini ordinari: Les persones que en el moment de publicació d’aquesta resolució compleixin els requisits establerts a la base 4 poden sol·licitar la integració en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Presentació de sol·licituds ordinària: Darrer dia: 18.7.2023.

Presentació de sol·licituds extraordinària fins al 19 de gener de 2026

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució definitiva ha de finalitzar en el període de cinc mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Termini extraordinari: El personal que compleixi els requisits establerts a la base 4, que no hagi sol·licitat la integració durant el termini ordinari, podrà sol·licitar-ho amb posterioritat. L’inici d’aquest termini s’ha d’anunciar per resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics a la pàgina web del Departament d’Educació i a l’e-Tauler i finalitzarà el dia 19 de gener de 2026.

Documentació acreditativa

S’han d’adjuntar a les sol·licituds la documentació acreditativa d’estar en possessió de la titulació exigida.

Les persones interessades tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració.

a) Persones amb l’expedient electrònic actualitzat

Els sol·licitants a qui els hi consti la titulació acadèmica exigida al portal ATRI estan exempts de presentar-la.

b) Persones amb l’expedient electrònic sense actualitzar.

Han de presentar la següent documentació degudament escanejada a l’espai habilitat a la sol·licitud

– Còpia del títol acadèmic (anvers i revers) i en cas de titulacions expedides/ obtingudes a l’estranger s’ha d’aportar la credencial que acrediti l’homologació o la declaració d’equivalència a nivell acadèmic de grau.

– Certificat acadèmic que acrediti la realització dels estudis necessaris per a l’obtenció de la titulació, amb el resguard de pagament de les taxes d’expedició.

Calendari del procés

  Publicació de la convocatòria al DOGC
              20 de juny de 2023

  Presentació de la sol·licitud
              Del 21 de juny fins al 18 de juliol de 2023, ambdós inclosos (termini ordinari). Fora de termini

  Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
              21 de juliol de 2023

  Presentació d’al·legacions a la llista provisional
              Del 24 de juliol fins al 4 d’agost de 2023, ambdós inclosos

  Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses
              Finals d’agost de 2023 (previsió)

  Publicació de la resolució de la convocatòria d’integració
              Finals d’agost de 2023 (previsió)

Resolució provisional de persones admeses i excloses

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, com a òrgan instructor del procediment comprova els requisits de les persones participants en el procés d’integració i publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari provinent del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional, amb la indicació del/s motiu/s d’exclusió.

La llista provisional de persones admeses i excloses del procés d’integració s’ha de publicar a l’e-Tauler i a la pàgina web Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/

Contra la resolució que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, les persones interessades poden presentar al·legacions a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics a l’espai habilitat al portal en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació a l’e-Tauler i la pàgina web del Departament d’Educació esmentada.

Les al·legacions presentades contra la resolució que aprova la llista provisional de persones admeses i excloses s’estimen o desestimen en la resolució definitiva de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Resolució definitiva de persones admeses i excloses

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar a l’e-Tauler i a la pàgina web del Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/, la resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés d’integració amb la indicació dels motius d’exclusió. Amb la publicació d’aquesta resolució es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació a l’e-Tauler i a la pàgina web del Departament d’Educació.

També poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha d’elevar a l’òrgan convocant la llista definitiva de persones admeses a la convocatòria d’integració.

Resolució de la convocatòria d’integració.

L’òrgan convocant ha de dictar una resolució per la qual s’aprova la llista única per especialitats de les persones funcionàries de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, als quals se’ls estima la sol·licitud d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Aquesta resolució s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Efectes de la Resolució definitiva del procés d’integració.

1 Efectes en relació amb els participants que presentin la sol·licitud d’integració dins del termini ordinari:

i) Amb caràcter general, la Resolució definitiva d’integració produirà efectes des del dia 19 de gener de 2021, per a aquelles persones funcionàries que en aquesta data es trobessin en situació de servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiar, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista sempre que la darrera destinació en servei actiu sigui a Catalunya i tingui la titulació exigida per a la integració en aquesta data.

ii) Quan el professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional hagi complert les condicions de titulació amb posterioritat al 19 de gener de 2021 i abans del termini de presentació de sol·licituds, els efectes de la integració seran des de la data de la sol·licitud d’expedició dels títols acadèmics.

iii) La data d’efectes del professorat que hagi ingressat en el cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional amb posterioritat a 19 de gener de 2021, i mitjançant aquesta convocatòria se li estimi la seva sol·licitud d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, serà la corresponent a la que figuri al seu nomenament al cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional.

2 Efectes en relació amb els participants que presentin la sol·licitud d’integració dins del termini extraordinari:

Amb caràcter general, els efectes de la Resolució individualitzada d’integració es produiran a la data de la presentació de la sol·licitud. Aquest professorat ha de reunir els requisits i complir les condicions establerts en la base 4 en el moment d’efectuar la sol·licitud en el termini extraordinari d’integració.

Professorat amb més d’una especialitat

El professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que tingui més d’una especialitat en aquest cos i passi a estar integrat en el cos de professors d’ensenyament secundari mantindrà l’atribució docent com a professor d’ensenyament secundari en aquelles especialitats del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional de les que sigui titular a la data de la seva integració.

Canvi de destinació durant la tramitació del procés d’integració

En el cas que un participant en el procés d’integració obtingui destinació en una altra administració educativa autonòmica abans que es resolgui la sol·licitud d’integració, l’administració educativa catalana és la competent per dictar la resolució d’integració i donar compliment als efectes que corresponguin fins a la data de canvi de destinació.

A aquest efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de traslladar l’expedient de la sol·licitud d’integració a l’administració educativa en la qual els participants hagin obtingut la nova destinació.

-13 Notificacions

Les notificacions de resolucions i actes administratius que hagin de ser objecte de publicació de conformitat amb allò previst en aquesta resolució s’han d’efectuar només per mitjans electrònics, en els termes previstos a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Annex 2

CosCodi i especialitat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professionalCosCodi i especialitat del cos de professors d’ensenyament secundari en què s’integren
591602 Equips electrònics590631 Equips electrònics
591605 Instal·lació de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids590605 Instal·lació de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
591606 Instal·lacions electrotècniques590606 Instal·lacions electrotècniques
591607 Instal·lacions i equips de cria i cultiu590607 Instal·lacions i equips de cria i cultiu
591608 Laboratori590608 Laboratori
591610 Màquines, serveis i producció590610 Màquines, serveis i producció
591612 Oficina de projectes de construcció590612 Oficina de projectes de construcció
591613 Oficina de projectes de fabricació mecànica590613 Oficina de projectes de fabricació mecànica
591614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris590614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
591615 Operacions de processos590615 Operacions de processos
591616 Operacions i equips de producció agrària590616 Operacions i equips de producció agrària
591619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics590619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
591620 Procediments sanitaris i assistencials590620 Procediments sanitaris i assistencials
591621 Processos comercials590621 Processos comercials
591622 Processos de gestió administrativa590622 Processos de gestió administrativa
591624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics590624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics
591625 Serveis a la comunitat590625 Serveis a la comunitat
591627 Sistemes i aplicacions informàtiques590627 Sistemes i aplicacions informàtiques
591629 Tècniques i procediments d’imatge i so590629 Tècniques i procediments d’imatge i so

Annex 3

CosCodiEspecialitat
590601Cuina i pastisseria
590603Estètica
590604Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
590609Manteniment de vehicles
590611Mecanització i manteniment de màquines
590617Patronatge i confecció
590618Perruqueria
590623Producció en arts gràfiques
590626Serveis de restauració
590628Soldadures