Convocatòria oposicions 2019. Principals novetats

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2019.

convocatoria_oposicions_2019.pdfRESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Principals novetats

 • A més del torn lliure i de reserva, també es pot concursar als procediments d’accés a un cos superior i d’adquisició de Noves Especialitats.
 • Les oposicions comencen per la part de la defensa de la programació didàctica.
 • La fase d’oposició val el 60% (66% en les oposicions anteriors), i la de concurs (mèrits) el 40% (33% en la convocatòria anterior).
 • A la fase de mèrits l’experiència docent pot puntuar fins a un màxim de 10 anys (en les anteriors oposicions 5), que passa a valer 7 punts en el barem (abans 5).
 • S’endarrereix la fase de pràctiques (curs 2020-21) i el nomenament dels i les funcionàries de carrera fins l’1 de setembre del 2021.

Requisits generals

 • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos o reunir-ne les condicions per a l’expedició.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.
 • No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per accedir al cos o l’escala de funcionari.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • No ser funcionari de carrera en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

Requisits específics

Consulteu la nostra web.

Taxes

 • Cossos de mestres: 54,50 euros
 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 69,25 euros
 • Cos de professors tècnics de formació professional: 54,50 euros

Bonificacions. Les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% i, per tant, han de pagar 43,60 euros o 55,40 euros, segons el cos.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general i les que pertanyen a una família monoparental tenen una bonificació addicional del 30% i, per tant, han de pagar 27,25 euros o 34,65 euros, segons el cos.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial tenen una bonificació addicional del 50% i, per tant, han de pagar 16,35 euros o 20,80 euros, segons el cos.

Exempció del pagament. Se’n poden beneficiar les persones que:

 • acrediten tenir una discapacitat igual o superior al 33%. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d’Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquesta circumstància o bé poden adjuntar, a la sol·licitud, el document acreditatiu;
 • estan en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d’Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d’aquest fet o bé poden adjuntar, a la sol·licitud, un certificat expedit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE);
 • estan en situació de jubilació (cal acreditació documental);
 • tenen la condició de víctimes de terrorisme (cal acreditació documental).

Altres informacions

 • Es reserva un 5% del total de places per a les persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • El procediment selectiu comença el 14 de juny de 2019 (proves de coneixements de català i de castellà) i acaba abans del 31 d’octubre de 2019.
 • El mateix dia de les proves de llengües es fa pública la qualificació d’aquestes al tauler d’anuncis de la seu de cada un dels tribunals.
 • L’endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es fa l’acte de presentació davant els tribunals.
 • Els aspirants que es presenten al procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l’acte de presentació. L’aspirant que no presenti aquesta programació s’enten que renuncia a continuar en el procés selectiu.
 • Almenys dues setmanes abans de l’inici de les proves, les comissions de selecció faran públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició, en els taulers d’anuncis on se celebra el procés selectiu i en aquest web.