[Borsa de treball docent]Selecció d’interines per part de les direccions dels centres (*entrevista)

RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits.

L’article 50.6 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i l’article 10.1.e) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, preveuen la possibilitat que la direcció del centre seleccioni, d’acord amb els criteris i el procediment que estableixi el Departament d’Educació, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, tot respectant la prelació de les persones aspirants, d’acord amb el procediment de gestió i els criteris d’ordenació de la borsa de treball que determini el Govern.

En el mateix sentit, l’article 28 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, estableix que el director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, els criteris i el procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic. S’ha de seleccionar, de forma motivada, aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat, i que s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball a cobrir.

Criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent

El procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres es pot aplicar en els supòsits següents:

 • Substitucions de durada igual o superior a un mes.
 • Llocs de treball de perfil professional del centre.
 • Llocs de perfil professional i llocs ordinaris en centres d’alta i màxima complexitat.
 • Llocs de treball de la formació professional.
 • Substitucions de durada inferior a un mes en què es donin circumstàncies excepcionals derivades d’alguna singularitat del lloc de treball, degudament justificades i validades pels serveis territorials.

Els equips directius dels centres educatius públics, o el personal administratiu amb l’autorització del director o la directora, han d’accedir a l’aplicació informàtica de Propostes dels directors, mitjançant usuari i contrasenya, per comunicar als serveis territorials els llocs de treball per als quals és necessari nomenar una persona interina o substituta, per absència de la titular del lloc, i especificar, si escau, els llocs de treball que es preveu cobrir, amb la valoració dels mèrits i la proposta de les persones candidates, d’acord amb el procediment que es descriu en aquest annex.

Els llocs de treball a cobrir s’han d’informar mitjançant les dades identificatives del lloc (centre, especialitat, jornada), les dades de la incidència en el cas de les substitucions, així com la data d’inici del nomenament i la data de finalització prevista.

Els llocs de treball a cobrir mitjançant el procediment massiu de nomenaments telemàtics, s’incorporen automàticament a aquell procediment una vegada han estat validats pels serveis territorials.

Per a la formalització de nomenaments a proposta de les direccions dels centres, la direcció del centre ha de fer la selecció automàtica de les persones candidates de la borsa de treball del personal interí docent, que estiguin en situació de disponibilitat i que tinguin informades peticions coincidents amb les dades de la vacant o substitució a cobrir. Entre les persones candidates que acreditin els requisits per ocupar els llocs de treball, es poden seleccionar aquelles que millor s’adeqüin a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre, ja sigui per acreditar experiència impartida en l’especialitat del lloc de treball o formació acadèmica i permanent que hi estigui relacionada, o per acreditar experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial o els llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat, o en centres de màxima complexitat. També es poden seleccionar persones candidates que estiguin capacitades per impartir una segona especialitat.

La selecció dels candidats es fa automàticament entre els candidats de la borsa de treball del personal interí docent que:

 • estiguin en situació de disponibilitat, i tinguin especificades peticions coincidents amb les dades de la vacant o substitució i amb els criteris de cerca opcionals que hagi introduït l’equip directiu.

Així, es visualitzarà la llista dels 20 candidats que acreditin els requisits del lloc de treball, segons l’ordre de prelació de la borsa de treball del personal interí docent que el Departament d’Ensenyament fa pública cada any.

Si el nombre de candidats seleccionats es inferior a 20, de manera automàtica s’incorporaran els primers candidats disponibles a la selecció (que tinguin especificades peticions coincidents amb les dades de la vacant o substitució) segons l’ordre de prelació de la borsa de treball, fins a arribar a 20, els quals es marcaran amb un asterisc (*).

Es visualitza la relació de les 20 persones candidates que acrediten aquests requisits del lloc de treball, segons l’ordre de prelació de la borsa de treball del personal interí docent que el Departament d’Educació fa pública cada any.

En cas de vacant, les persones candidates han d’acreditar haver prestat serveis un mínim de 12 mesos.

Criteris

 • Haver impartit l’especialitat del lloc que s’ha de cobrir.
 • Disposar d’una altra especialitat diferent de la del lloc que s’ha de cobrir.
 • Tenir formació acadèmica: titulacions universitàries, titulacions superiors no universitàries, titulacions d’idiomes estrangers i màsters universitaris.
 • Tenir formació permanent relacionada amb la matèria del lloc s’ha de cobrir.
 • Haver prestat serveis en llocs de treball o centres de màxima dificultat: diversitat, aula d’acollida, unitats d’educació especial i centres de màxima complexitat.

Quan se selecciona més d’un criteri de cerca, el resultat d’aquesta correspon a les persones que compleixen tots els criteris seleccionats. Quan seleccioneu el criteri ‘Formació acadèmica’, i n’especifiqueu les titulacions, el resultat de la cerca correspon a les persones que tenen algun dels títols seleccionats

Si el nombre de persones candidates seleccionades és inferior a 20, s’han d’incorporar a la selecció les primeres persones candidates disponibles segons l’ordre de prelació de la borsa de treball fins a completar el nombre de 10.

El director o la directora ha de valorar els mèrits de les persones candidates d’acord amb el barem que estableix l’annex 2, i convocar, com a mínim, les 3 persones candidates amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal. Aquesta entrevista l’ha de realitzar el director o la directora, un altre membre de l’equip directiu en cas d’absència del director o la directora, i un membre de l’equip directiu, o un dels càrrecs de coordinació del centre.

*L’entrevista és opcional si el director té prou elements de judici per valorar la persona candidata, pel fet d’haver prestat serveis en el centre o haver-la entrevistat prèviament. En aquest cas, el director o la directora ha de comunicar-ho a la persona interessada.

Aquest sistema d’adjudicació conviu amb els nomenaments telemàtics, que es fan normalment els dimarts i els divendres. Per tant es farà quan hagi acabat el procediment telemàtic dels dimarts i abans de començar el següent procediment telemàtic dels divendres.

Els SMS i els missatges electrònics dels serveis territorials per comunicar als candidats que han estat nominats s’envien els dijous en els horaris següents:

 • Primer candidat: aproximadament a les 11 hores.
 • Segon candidat (solament si el primer no accepta/no respon el primer nomenament): aproximadament a les 12 hores.
 • Tercer candidat (solament si el segon no accepta/no respon el segon nomenament): aproximadament a les 13 hores.

Si s’ha parlat amb el candidat i no està interessat en la substitució que li ofereix l’equip directiu, constarà com a ‘No presentat a l’entrevista’. Aquest cas no comporta l’exclusió de la borsa.

Els candidats poden optar per no ser entrevistats o manifestar no estar interessats en la proposta de nomenament. Tot i això, si han fet l’entrevista, no han manifestat la disconformitat amb la proposta de nomenament i són proposats per al nomenament, la no-acceptació de la destinació adjudicada comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal interí docent, llevat que al·leguin i justifiquin als serveis territorials algun dels motius previstos en els Criteris per a la gestió de la borsa de treball del person​al interí docent que es fan públics per a cada curs escolar. 

En ambdós supòsits el director o la directora ha d’atorgar una puntuació d’acord amb el barem de l’annex 2, i comunicar telemàticament als serveis territorials el nom i cognoms de la persona o persones proposades, fins a un màxim de 3, ordenades de major a menor puntuació.

En les reunions ordinàries del Consell Escolar s’ha d’informar dels processos de selecció de personal substitut que s’hagin fet.

Els serveis territorials han de comunicar el nomenament a la primera persona candidata seleccionada. La comunicació s’ha de fer mitjançant un SMS i un correu electrònic al número de telèfon mòbil i l’adreça electrònica que consten informats en el registre informàtic del personal docent. La persona candidata ha d’acceptar el nomenament accedint a la pàgina web dels serveis territorials/actes telemàtics de nomenaments, en el termini d’una hora a partir de la comunicació. En cas de no acceptació, per haver rebutjat el nomenament o per manca de connexió, es comunica el nomenament successivament al segon i al tercer candidat, si n’hi ha, pel mateix procediment.

Els serveis territorials han de donar publicitat en les respectives pàgines web de les franges horàries en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament.

En primer lloc, els serveis territorials comuniquen el nomenament al candidat seleccionat, mitjançant un SMS i un missatge electrònic, d’acord amb les dades de contacte de la borsa de treball de personal docent.

El candidat ha d’acceptar el nomenament en el termini d’una hora a partir de la comunicació, accedint al web gencat.ensenyament.cat (apartat Serveis Territorials > Seleccionar el Servei territorial corresponent > Personal docent > Selecció de personal interí docent per part dels directors de centres educatius públics > Accés al resultat individual de l’adjudicació. L’accés a l’aplicació és amb usuari XTEC o amb l’usuari temporal.

En cas de no acceptar, per haver rebutjat el nomenament o per no connectar-se, els serveis territorials comunicaran el nomenament al segon candidat i, si tampoc no hi ha acceptació, al tercer, pel mateix procediment. 

La persona seleccionada ha d’imprimir la credencial de nomenament, incorporar-se al centre adjudicat en la data que consti a la credencial i lliurar-la a la direcció del centre el dia de la incorporació.

Un cop formalitzat el nomenament del candidat, els serveis territorials han de publicar el resultat de l’adjudicació a la seva pàgina web.

El director del centre signa la proposta i arxiva en el centre l’expedient administratiu, que conté les dades del procés de selecció fins a la proposta de candidats.

Si és el cas, la direcció del centre ha de comunicar telemàticament als serveis territorials, mitjançant la mateixa aplicació informàtica, la proposta de no continuïtat del professorat substitut, per tal que no sigui nomenat de nou en el centre durant el curs següent, pel mateix procediment establert a l’article 26.5 i d’acord amb el que disposa l’article 28.6 del Decret 39/2014, de 25 de març.

Aquest sistema d’adjudicació telemàtica de nomenaments no modifica el funcionament del procediment telemàtic massiu de nomenaments, establert a la Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, de criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per a cada curs escolar.

Annex 2 Barem

Llocs de treball docent

Els mèrits de les persones candidates es valoren d’acord amb el barem següent:

Fase 1: mèrits

-1 Experiència en centres educatius del Departament d’Educació (màxim 4 punts).

1.1 Exercici en la docència: puntuació màxima: 4 punts.

 • Per cada mes d’experiència docent en el mateix centre: 0,10 punts.
 • Per cada mes d’experiència docent en altres centres: 0,05 punts.

1.2 Avaluació positiva: puntuació màxima: 2 punts.

Per cada curs lectiu amb avaluació positiva: 1 punt.

-2 Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts).

2.1 Formació acadèmica

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.
 • Per cada títol de Doctor, Grau, Llicenciatura o equivalent, diferent a l’exigit per a l’ingrés al cos: 1 punt.
 • Per cada títol universitari oficial de Màster, titulacions de primer cicle o titulacions de segon cicle, diferents de l’exigit per a l’ingrés al cos: 0,5 punts.

2.2 Nota mitjana de les titulacions al·legades en l’accés a la borsa de treball del personal interí docent (màxim 1,5 punts).

 • De 6 a 7,50: 1 punt.
 • De 7,51 a 10: 1,5 punts.

2.3 Formació permanent:

 • Cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d’Educació relacionats amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.
 • Per cada 30 hores de formació: 0,2 punts.

2.4 Llengües estrangeres, nivell assolit segons MECRL (màxim 2 punts)

 • Nivell més alt assolit B2: 1 punt.
 • Nivell més alt assolit C1: 1,5 punts.
 • Nivell més alt assolit C2: 2 punts.

-3 Altres mèrits (màxim 2 punts).

 • Superació del procediment selectiu d’accés als cossos docents sense haver estat inclòs dins la proposta final de persones seleccionades:
  • Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 6 i 7,49: multiplicar per 0,15.
  • Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 7,50 i 10: multiplicar per 0,20.
  • La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts.

En cas d’empat, les persones candidates s’ordenen per la major puntuació parcial obtinguda en els diversos apartats del barem, en l’ordre en què consten. Així, per desempatar, primer es considera la puntuació obtinguda en l’apartat d’experiència, si aquesta puntuació també és igual, es considera l’obtinguda en l’apartat formació acadèmica i així successivament fins a completar tots els apartats.

Si persisteix l’empat, es desempata pel número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent, començant pel número més baix.

Fase 2: entrevista

La valoració de la idoneïtat de les persones candidates per al lloc de treball s’efectua mitjançant entrevista. En el cas que la persona candidata hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu o hagi realitzat l’entrevista amb anterioritat, es pot substituir l’entrevista per una valoració basada en el seu coneixement previ.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase d’entrevista és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en el total de les 2 fases és de 17 punts.

image_pdfimage_print