De com a mínim la meitat de la jornada per tenir cura d’un fill/a menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat de qualsevol malaltia greu

Normativa:

• Disposició final vigèsima tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2010) que modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), incorporant l’apartat e) a l’article 49.
• Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol (BOE 182, de 30 de juliol de 2011)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29 de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat de Normativa.

Sol.licitud

Als serveis Territorials amb model normalitzat. Cal fer-ho amb 15 dies d’antelació.

Reducció

Com a mínim la meitat de la jornada de treball.

Retribució

Íntegres

Observacions

Per tenir cura d’un fill o filla menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat del menor afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.

La reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica.