[Desenvolupament de les proves] Acte de presentació (lliurament de la programació)

L’endemà de la realització de les proves de llengües es farà l’acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició.

En l’acte de presentació, els aspirants d’ingrés lliure, els de reserva per a aspirants amb discapacitat i els d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació que participin per la mateixa especialitat del cos d’origen, han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal.

Els aspirants que no compareguin personalment o que no lliurin l’exemplar de la programació didàctica s’exclouran del procés selectiu.