[Desenvolupament de les proves] Prova de llengües

A mitjans d’abril de 2018 s’iniciarà el procediment selectiu amb la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya per als aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement d’aquestes llengües.

  • Estan exemptes de fer la prova de llengua catalana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:
  • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1).
  • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya, convocades pel Departament d’Ensenyament.
  • Estan exemptes de fer la prova de llengua castellana les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:
  • Tenir una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior, expedit a l’Estat espanyol.
  • Tenir el diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes.
  • Haver superat o haver estat declarat exempt de fer la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya o en altres administracions educatives.
  • Els aspirants que són funcionaris d’un cos docent de l’Estat espanyol.