Documents d’organització i gestió 2016-2017

Resolució, documents en PDF, principals novetats… Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017

Documents d’organització i gestió (fest-te el teu document) – Cóm fer-ho?

Documents en pdf

Projecte educatiu de centreCurrículumOrganització del centreGestió del centre
Avaluació de centre .pdfCicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdfOrganització de les llars d’infants .pdfActuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdfCicles esportius LOGSE i LOE .pdfOrganització del temps escolar .pdfAspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdfÒrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdfAssegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdfConcreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdfPersonal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa .pdfFormació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdfConcreció i desenvolupament del currículum de l’ESO .pdfPersonal docent .pdfGestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdfCoordinació entre l’educació primària i l’educació secundària obligatòria .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdfCurrículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdfCurrículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf
 Ensenyaments artístics superiors .pdf Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic .pdf
 Ensenyament de la religió .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
 Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Seguretat i salut .pdf
 Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
 Ensenyaments en els centres d’adults .pdf Ús social dels centres .pdf
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf  
 Formació professional dual .pdf  
 L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf  
 Orientació i acció tutorial a l’ESO .pdf  
 Programacions i recursos didàctics .pdf  
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf  

 

Principals novetats dels documents per al curs 2016-2017 – 23/06/2016

Convivència i clima escolar

S’emfatitzen els aspectes relacionats amb els protocols per millorar la convivència i s’especifiquen els quatre nivells d’actuació: preventiu, detecció i valoració, notificació o derivació i intervenció.

Documents de gestió del centre

S’incorpora la necessitat que els centres facin la difusió oportuna del contingut dels seus documents de gestió a la comunitat escolar. S’aborden els acords de coresponsabilitat com a eina per millorar el centre, la seva vinculació amb l’avaluació del centre i els criteris per formalitzar un acord.

Participació de la comunitat educativa

S’esmenta la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va decidir a favor de la nul·litat de l’article 45.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per la qual cosa el secretari o secretària del centre és membre del consell escolar del centre amb veu i sense vot.

Concreció i desenvolupament de currículum de l’educació infantil i primària

S’aprofundeix en la perspectiva competencial del currículum de l’educació primària incorporant les referències als documents sobre identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària. Concreta aspectes sobre l’avaluació en el marc del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Tracta la lectura i escriptura de manera conjunta com a base de la majoria dels aprenentatges i garantia de l’èxit escolar.

Concreció i desenvolupament de currículum del batxillerat

Incorpora concrecions per a l’organització d’aquesta etapa educativa per al curs 2016-2017.

Concreció i desenvolupament de currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

Incorpora les concrecions organitzatives per a aquesta etapa i per al curs 2016-2017, integrant les del desplegament del currículum i l’orientació educativa sota un enfocament competencial.

L’educació bàsica als centres d’educació especial

S’incorpora un punt que tracta dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER

Incorpora informació sobre el Pla experimental de llars a l’escola rural.

Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

Document nou que recull els aspectes organitzatius i de gestió que han de preveure els centres que presten aquests dos serveis.

Títols propis

S’ha elaborat un nou document del CFGM d’animació en circ i del CFGS de tècniques d’actuació teatral.

Actuacions del centre en diversos supòsits

S’ha afegit un nou apartat d’atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius.

Gestió del personal docent i del personal d’administració i serveis

S’exposa la nova redacció de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, que estableix que és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Salut escolar i prevenció de riscos laborals

L’antic document de seguretat i salut s’ha dividit en dos: “Salut escolar en els centres educatius” i “Prevenció de riscos laborals”.

Recollida de dades a efectes estadístics

Estableix el nou model de recollida de les dades individualitzades dels alumnes, atesa la posada en funcionament del Registre d’alumnes.

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes

Incorpora el procediment per a l’actualització de les dades dels alumnes al Registre d’alumnes i la referència al Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública, que preveu novetats en el procediment obert perquè sigui més àgil.
Inclou el recordatori de l’obligatorietat del principi de transparència, en aplicació de la Llei 19/2014.

Implantació de les eines d’Administració electrònica

Introdueix el concepte d’Administració electrònica, l’ús del qual caldrà desenvolupar en totes les actuacions i les relacions entre el sector públic i els ciutadans.
Posa èmfasi en l’ús del correu corporatiu, tant del centre educatiu, com a institució, com dels professors i altre personal del centre, com a servidors públics.