Educació pública – Normativa marc

​​​​​Lleis d’educació

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

Llei 12/2009,​ del 10 de juliol, d’educació

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Constitució​

Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978 (BOE núm. 311.3, de 29.12.1978) 

L’educació a la Constitució espanyola

Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

Articles 316 , 2027394344103 i 149

Estatut d’autonomia de Catalunya

Decret 306/2006, de 20 de ju​liol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya​

L’educació a l’Estatut d’autonomia

Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat.

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència​

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC núm. 5641, de 2.6.2010).

L’educació a la Llei 14/2010

Els infants i els adolescents tenen el dret i l’obligació de rebre els ensenyaments obligatoris, i el dret de rebre els ensenyaments no obligatoris. 

  • Article 48. Dret a l’educació
  • Article​ 49. Atenció educativa d’infants o adolescents malalts
  • Article 50. Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació en diverses activitats
  • Article 51. Atenció educativa a l’infant o l’adolescent en situació de desemparament
  • Article 52. No-escolarització, absentisme i abandó escolar​

El dret a l’educació​

Llei org​ànica 8​/1985, de 3 de juliol, reg​​uladora del dret a l’educació (BOE núm.159, de 4.7.1985).​

image_pdfimage_print