Educadores i educadors socials al Departament d’Educació

Les funcions que desenvolupa l’educador o educadora social en el centre són que s’acorden amb la direcció del centre, a partir de les necessitats detectades i prioritats establertes, i que han de quedar recollides en el Pla de treball anual del professional

Cal precisar que les funcions i actuacions que fa l’educador o educadora social sempre es desenvolupen en el marc del centre educatiu dins l’horari acordat en el pla de treball i recollit en la programació general anual.  

S’entén que totes les funcions que fan els educadors socials es porten a terme en coordinació amb altres professionals, ja que el treball en xarxa és l’única manera de treballar de forma eficaç en l’àmbit socioeducatiu. La coordinació amb els professionals varia en funció de l’àmbit d’actuació on es desenvolupa la funció i es concreta l’actuació. ​

Resum amb les funcions i les seves concrecions ​

Funció 1. Garantir que l’acollida al centre educatiu de l’alumnat i les famílies en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada.

 • Proposar accions en el pla d’acollida del centre que recullin les necessitats de l’alumnat i famílies en risc, en coordinació amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (a partir d’ara EAP) i els serveis socials.  
 • Coordinar-se amb els agents educatius i socials del centre i l’entorn per atendre les necessitats socioafectives i d’acolliment de l’alumnat i les famílies més vulnerables.

Funció 2.  Vetllar que l’alumnat assoleixi un desenvolupament educatiu, personal i social equilibrat i beneficiós, motivant-los i acompanyant-los, en col·laboració amb la família.

 • Coordinar-se amb el tutor o tutora, i altres professionals, per orientar l’alumnat en risc cap a activitats de l’entorn atenent els seus interessos i necessitats en els espais establerts per la direcció del centre, com les comissions socials.
 • Col·laborar amb la comunitat educativa en l’acompanyament i orientació d’infants i joves en el seu procés d’adaptació escolar i social, contribuint a l’establiment de pautes que en facilitin la incorporació i participació plenes.

Funció 3.Col·laborar en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc de l’alumnat, i també en la mediació i resolució de conflictes. 

 • Donar suport a l​a detecció de necessitats socioeducatives del centre per detectar i prevenir factors de risc social que puguin derivar de situacions educatives desfavorides i millorar la convivència al centre.
 • Prevenir, detectar i intervenir en situacions d’infància en risc, dificultats relacionals i conductuals, conjuntament amb la tutora o tutor i amb personal d’atenció educativa.
 • Col·laborar i participar en la confecció i implementació del projecte de convivència del centre, aportant la mirada restaurativa al centre, al projecte de convivència i a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
 • Donar suport al disseny i desenvolupament de l’acció tutorial i en la mediació de conflictes, propiciant estratègies per a la resolució pacífica dins i fora de l’aula. 

Funció 4. Col·laborar amb l’equip directiu davant situacions d’absentisme d’alumnes, d’acord amb els protocols establerts en coordinació amb el treballador o treballadora social de l’EAP en el marc de la comissió d’absentisme del municipi.

 • Participar en la revisió i implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme del centre educatiu.
 • Donar suport a l’equip directiu i al claustre per facilitar el desenvolupament educatiu, emocional i professional de l’alumnat com a mitjà per detectar i prevenir l’absentisme escolar. 
 • Participar, col·laborar i coordinar-se activament amb la xarxa del centre i l’entorn per tal d’assolir objectius comuns.

Funció 5. Donar suport als tutors i tutores en la relació amb les famílies i l’entorn i fer un acompanyament a les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc social. 

 • Donar suport a les persones tutores en l’atenció a les famílies en situacions de fragilitat o davant situacions de dificultat o risc detectades en l’infant.
 • Proposar accions dins el pla d’acollida de les famílies que recullin les necessitats de les més vulnerables: atendre famílies nouvingudes o de matrícula viva.
 • Acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o problemàtica puntual.
 • Mediar en les relacions família-escola en què es produeixen desacords o dificultats, acompanyant l’alumnat i la família en la derivació i accés als serveis socials bàsics, així com als recursos de la comunitat per atendre les seves necessitats des d’una perspectiva sistèmica.
 • Assessorar, orientar i acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat sobre els recursos del territori: beques, ajuts i tràmits per garantir la participació de tot l’alumnat. 

Funció 6. Acompanyar infants i joves en el desenvolupament de l’autonomia, responsabilitat i habilitats interpersonals i socials que contribueixen a l’equilibri i autoestima personals, al respecte i a la valoració de les altres persones, així com a​l co​mpromís i participació en l’entorn.

 • Dotar l’alumnat d’eines i estratègies per al desenvolupament de l’autonomia, la responsabilitat i les habilitats interpersonals i socials a través d’una atenció intensiva, si escau.
 • Fomentar el diàleg i la percepció positiva de la diversitat social, cultural, de gènere, funcional…, per detectar desigualtats i discriminacions. 
 • Potenciar l’assoliment de competències interculturals i interrelacionals de l’escola inclusiva.
 • Potenciar accions de l’alumnat en el centre o en la comunitat que responguin a la implicació personal, el respecte a les altres persones així com a la voluntat de servei. 

Funció 7. Afavorir la integració de l’alumnat en els principals contextos de socialització: escolar, formatiu, laboral, sanitari, esportiu, de lleure i cultural, respectant-ne l’entorn social i cultural. 

 • Promoure i vetllar per la participació de l’alumnat amb incidència i capacitat de decisió en contextos d’aula, de centre i d’entorn.
 • Participar en les xarxes col·laboratives establertes amb els diferents contextos de socialització de l’alumnat per facilitar-ne la incorporació i participació. ​
 • Orientar l’alumnat i les famílies en processos educatius no formals, fora de l’àmbit escolar, per promoure’n l’educació a temps complet.
 • Promoure relacions positives de l’alumnat amb l’entorn, prescrivint actuacions, informant de l’agenda local i de les instal·lacions municipals, i promovent-ne la participació en les actuacions del pla educatiu d’entorn, si en el municipi n’hi ha.

Funció 8. Col·laborar en l’impuls i la coordinació de les actuacions amb tots els agents del territori que integren la xarxa socioeducativa i de salut.

 • Coordinar i fer seguiment del projecte de menjador i les activitats de temps no lectiu ubicades en el centre, en coherència amb el projecte educatiu de centre.
 • Impulsar i participar en la creació i disseny de plans, programes i projectes d’intervenció socioeducativa en espais lectius i no lectius, juntament amb la resta de professionals del centre i de l’entorn que hi participin.
 • Participar en les coordinacions territorials que escaiguin, transferir la informació a l’equip directiu i, si escau, coordinar les actuacions que se’n derivin al centre.
 • Participar en les xarxes creades en el territori per abordar les situacions de vulnerabilitat dels infants (centre d’atenció primària de salut, CSMIJ, serveis socials, altres serveis especialitzats…).
 • Participar en les comissions socials i socioeducatives del centre i en l’entorn per impulsar xarxes, contextos, processos i recursos educatius i socials necessaris i/o reforçar els que ja existeixen.

Funció 9. Promoure el desenvolupament dels protocols del Departament d’Educaciói programes específics de Salut, d’Igualtat, de prevenció de violències i les actuacions del pla educatiu d’entorn.

 • Vetllar pel desenvolupament de programes específics de suport educatiu, emocional i professional de l’alumnat.
 • Fomentar el diàleg i la percepció positiva de la diversitat social, cultural, de gènere, funcional…, per detectar i prevenir desigualtats i discriminacions.
 • Establir espais de coordinació dels diferents projectes o propostes desenvolupades pel centre i les de suport extern, identificar-ne les línies de complementarietat i establir continus entre unes i altres, d’acord amb la direcció de centre.
 • Vetllar perquè la comunitat educativa conegui els protocols d’infància en risc del centre, del municipi i del Departament. 

Funció 10. Desenvolupar la corresponsabilitat i parentabilitat positiva implicant les famílies en l’itinerari educatiu dels infants i joves i promovent-ne la participació en el centre.

 • Potenciar la participació de les famílies d’alumnes en risc en el centre educatiu i en l’entorn. 
 • Acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o problemàtica puntual.  

Funció 11. Aportar mirades socials a la funció educativa, promovent l’escola per a tot l’alumnat i l’escola democràtica, en el marc de la comunitat educativa. 

 • Participar en la confecció i revisió dels diferents documents de centre relacionats amb l’acció educativa (PEC, NOFC, pla de convivència…).
 • Aportar una mirada sistèmica i social al currículum en els processos de planificació i d’execució a les aules.
 • Fomentar i vetllar per la participació propositiva i amb incidència de l’alumnat i les famílies al centre escolar.
 • Coordinar amb el professorat, els programes o accions relacionats amb la convivència, la violència o les desigualtats.
 • Fomentar i facilitar, al professorat, la realització de programes o accions amb el context extern relacionades amb l’aprenentatge-servei, amb la cooperació o amb el treball conjunt.​