El Govern crea els nous currículums de primària i secundària

Informació del Departament d’Ensenyament

Més hores de matemàtiques i de primera llengua estrangera

Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació primària consta de 5.250 hores lectives, 525 de les quals corresponen a esbarjo i 4.725 hores a àrees de coneixement, repartides entre sis àmbits diferents i les hores de lliure disposició que el centre destina d’acord amb el seu projecte educatiu. L’etapa d’educació secundària consta de 4.200 hores lectives, distribuïdes entre quinze matèries comunes i una d’específica, d’autonomia curricular.

El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, l’increment de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa i la presència de les competències digitals en totes les àrees. Altres aspectes destacats són que el currículum conté orientacions metodològiques i d’avaluació per poder guiar aquest treball competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. La proposta també fa una atenció especial al procés de lectura i escriptura, i a la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP).

El document de secundària preveu un increment de 35 hores de matemàtiques, concretament a 3r d’ESO, i un de 35 hores de primera llengua estrangera al llarg de l’etapa. Un altre aspecte important és que facilita que l’alumnat que finalitza l’ESO pugui accedir a l’acreditació de la competència digital (ACTIC, Acreditació en Competències de Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i a la de llengües estrangeres, concretament, dels nivells A2, B1 i B2 del Marc Europeu de Referència en Llengües Estrangeres en Francès i Alemany. També incorpora la competència digital de l’alumnat en les diferents matèries i el servei comunitari.

El currículum de secundària preveu l’organització de matèries i horaris perquè els alumnes de 4t d’ESO estiguin capacitats per accedir tant al batxillerat com a l’FP. Aquesta organització proposa compactar dues matèries afins amb un sol professor, però conservant les qualificacions de cada matèria. L’objectiu és que el màxim d’alumnes pugui accedir a qualsevol de les dues titulacions.

A banda d’aprofundir en el model competencial, els currículums s’han elaborat d’acord amb les recomanacions de l’Europa 2020 i del programa Rethinking education 2012. També inclouen els objectius de l’eix 4 de l’Ofensiva de País a favor de l’èxit escolar, sobre innovació metodològica i didàctica a les aules, i els del Marc per al plurilingüisme, amb accions de dinamització lingüística i comunicativa per incrementar el domini de les llengües a Catalunya.

El Govern presentarà les propostes de decret arreu del territori, amb la participació de professionals vinculats al món de l’ensenyament, principalment directors i caps d’estudis dels centres educatius, membres dels serveis educatius, com directors dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) o dels centres de recursos pedagògics (CRP), i inspectors. Les sessions de primària començaran a principis de febrer i s’estendran fins a principis de març i, les de secundària, es faran de finals de febrer a finals de març.

– Pdf propagandístic del Departament sobre el nou decret. Clica