El servei d’assessorament de la FP

El departament d’ensenyament continua desplegant la “nova llei de FP” deteriorant la qualitat de la formació professional i deteriorant les condicions laborals del i les docents. Això ho podem comprovar ja a les instruccions d’inici de curs (2016-2017) on s’incrementen les tasques del professorat, es donen nous poders a les direccions i s’indueix a l’assessorament per part d’empreses privades i altres organitzacions, patronals i grans sindicats.

Servei d’assessoramentEls “Documents per a l’organització i gestió de centres” inclou un nou document que regula el serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic a l’FP on dóna potestat al director del centre per designar el professorat que realitzarà l’assessorament a l’alumnat.

La col·laboració en aquesta actuació es considera una activitat complementària d’horari fix del centre. S’estima que cada professor o professora, amb una hora de dedicació de l’horari fix de permanència, pot assessorar 10 usuaris al llarg del curs. Si tenim en compte que de les 8 hores d’horari fix 2 hores acostumen a ser de reunions, les altres 6 hores poden ser assignades a aquestes tasques sense remuneració extraordinària.

S’incrementa el poder de la direcció sense control extern, ja que podrà donar “incentius” econòmics al professorat més productiu: el professorat dependent del Departament d’Ensenyament que faci més assessoraments dels programats dins de l’horari fix d’activitats complementàries podran percebre la compensació econòmica que determini el director o directora del centre.

Les instruccions incentiven que l’assessorament el facin empreses, entitats, associacions, … patronals, grans sindicats i d’altres organitzacions. “En el cas que el servei d’assessorament el presti personal expert de les empreses, entitats o administracions, no serà d’aplicació el preu públic amb què pugui estar gravada aquesta prestació, aplicable als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.