Requisits per presentar-se a les oposicions

Requisits generals

  • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).
  • Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
  • Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l’expedició.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.
  • No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.
  • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
  • No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Requisits específics

1. Títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de la docència, detallats a l’annex 9 de la convocatòria.

2. Formació pedagògica i didàctica

S’acredita aquest requisit si es té el títol oficial de màster universitari que habilita per a l’exercici de les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d’idiomes.

Estan dispensats de tenir el títol esmentat els aspirants que acreditin trobar-se en alguns supòsits.