Greu problema en la preinscripció per als Cicles Formatius de Grau Superior

El Claustre de l’Esteve Terrades de Cornellà va aprovar aquest manifest. Els canvis en la normativa de matriculació a cicles superiors poden tenir conseqüències greus en la pèrdua d’oferta i de plantilles. Ens temem que darrera aquest canvi de normativa volen aplicar una nova retallada contra l’ensenyament públic.

La mesura ha d’estar afectant greument tots els centres de secundària que fan cicles superiors. Us demanem que si vosaltres esteu en el mateix cas us poseu en contacte. Cal preparar una resposta.

MANIFEST

Hem constatat que, enguany, s’ha produït una forta reducció de la preinscripció per als cicles formatius de grau superior (“CFGS”), aproximadament d’un 50% en relació amb l’any anterior.

L’origen d’aquesta greu reducció es troba en la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d’abril, publicada en el DOGC núm. 7105, de 22-04-2016, per la qual es regula la preinscripció per al curs 2016-2017 per a diversos ensenyaments (entre d’altres els cicles formatius de formació professional).

Aquesta resolució presenta algunes novetats importants, de gran transcendència pràctica:

Exclou del primer període de preinscripció i matrícula per als CFGS els alumnes que estan cursant 2n de batxillerat i que no aprovin en la convocatòria ordinària. Als qui aprovin en la convocatòria extraordinària de juny només se’ls permet participar en el segon període de preinscripció i matrícula, que tindrà lloc el mes de setembre. (Cf. annex 2, punt 1, de la resolució citada.)

Pel que fa al segon període de preinscripció i matrícula, s’estableix l’ordre en què els centres han d’assignar les places. Segons aquest ordre, els batxillers que han obtingut el títol en la convocatòria de juny no tenen prioritat, sinó que els correspon el 2n lloc, per darrere de les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça, sigui quina sigui la seva via d’accés (batxillerat, CAS o prova d’accés). En aquest període, es prescindeix de la reserva de places establerta per a cada via d’accés, que, en el cas dels alumnes procedents del batxillerat és del 60%. (Cf. annex 2, punt 8, de la resolució citada.)

Cal remarcar que, els anys anteriors, els alumnes de 2n de batxillerat que no aprovaven en la convocatòria ordinària no eren exclosos del primer període de preinscripció, encara que —lògicament— la seva matrícula quedava condicionada a l’obtenció del títol en la convocatòria de juny.

De fet, l’exclusió establerta per a aquest any no té gaire sentit, ja que el període de matrícula per als CFGS és del 5 al 12 de juliol i, en aquest període, ja se sap quins alumnes de 2n de batxillerat han aprovat en la convocatòria de juny. Per això, aquesta exclusió significa privar de la possibilitat de matricular-se en un CFGS a alumnes de batxillerat que, en aquell moment, ja han obtingut el títol.

Aquestes novetats introduïdes per la citada resolució tenen les conseqüències pràctiques següents:

  • Es dificulta l’accés dels batxillers als CFGS. Com s’ha dit, legalment se’ls reserva el 60% de les places d’aquests cicles; però, en la matrícula de juliol, aquestes places seran ocupades principalment per alumnes procedents del CAS i de la prova d’accés. I si aquests alumnes no aconsegueixen plaça al juliol, tindran preferència en el període de setembre.
  • Per això, els alumnes de batxillerat que hagin aprovat en la convocatòria de juny, a més de no poder-se matricular al juliol, queden en la incertesa angoixant de no saber si tindran plaça al mes de setembre. Això els porta, a molts d’ells, a matricular-se en centres privats o concertats, que de fet els garanteixen la plaça.
  • Com s’ha indicat, aquestes novetats han provocat una greu reducció de la preinscripció per als CFGS i, per això, posen en perill la continuïtat d’alguns cicles que, aquest curs, han tingut un nombre suficient d’alumnes i han funcionat normalment. Ja se sap que la quantificació de plantilles, que es fa a final de juny-començament de juliol, es basa en les dades de la preinscripció, dades que enguany no són fiables, ja que no inclouen els alumnes de batxillerat que han obtingut el títol el mes de juny i que volen cursar un CFGS.
  • D’altra banda, es produirà un descens general del nivell acadèmic dels CFGS impartits en els instituts, ja que es reduirà considerablement la presència d’alumnes procedents del batxillerat, que són precisament els que fan pujar el nivell d’aquests cicles. Per això, la citada resolució amenaça de tirar pel terra l’esforç realitzat a molts instituts per consolidar uns CF de qualitat i competitius.
  • Previsiblement, el resultat de tot això serà que una bona part dels batxillers que voldrien estudiar un CFGS en un institut acabaran fent-ho en un centre concertat o privat o, fins i tot, en una universitat.

En conclusió: les novetats introduïdes per la citada resolució perjudiquen greument els alumnes de batxillerat i són tremendament lesives per als instituts que imparteixen CFGS, ja que posen en perill el nivell acadèmic d’aquests cicles i, fins i tot, la continuïtat d’alguns d’ells.

Coneixem perfectament la forta competència que els centres concertats i privats fan als instituts en alguns CF (especialment els que no requereixen grans inversions). També coneixem les pressions que exerceixen les universitats per obtenir l’exclusivitat dels cicles de grau superior i és clar que no els interessa acollir els alumnes procedents de grau mitjà amb accés directe, ni tan sols els procedents de la prova d’accés o el CAS. Aquest gran nombre d’alumnes de batxillerat que obtenen el títol en la convocatòria extraordinària de juny són, sense dubte, uns clients més atractius.

No sabem exactament quin és l’objectiu perseguit. Ara bé: si la intenció és crear uns cicles superiors de primera a la universitat i uns altres de segona als instituts, creiem que aquest pla s’hauria de debatre amb transparència al Parlament i, si escau, s’hauria de regular en una llei, i no implantar-lo subreptíciament, per mitjà d’una simple resolució d’una direcció general.

30 de juny 2016

APROVAT PEL CLAUSTRE DE L’INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA, CORNELLÀ