Eleccions sindicals. Permisos

La votació és el 14 de març de 2023, i l’horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

La distribució de meses electorals permetrà que la majoria dels electors i de les electores, funcionaris i funcionàries docents no universitaris destinats als centres públics dependents del Departament d’Educació, disposin de mesa de votació en el propi centre de treball o en un centre proper del mateix municipi. Aquest fet facilita l’exercici del dret de vot al professorat.

Consulta​ la m​esa de votació​

Membres de mesa i interventors de candidatura

El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que siguin designats membres d’una mesa electoral o que tinguin la condició d’interventor o interventora de candidatura han de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els ha de concedir permís durant el temps necessari per a l’assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

Quan amb motiu de l’activitat electoral, el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, té dret a percebre les indemnitzacions que hi correspongui de conformitat amb l’establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona l’autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions per raó de l’activitat de les membres de mesa electoral. El procediment per a l’abonament d’aquestes indemnitzacions es fa mitjançant una sol·licitud de la persona interessada que es tramita a través del portal ATRI.

Permisos

El professorat que tingui la condició d’elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d’exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

Els permisos del personal docent pel dia de la jornada de votació de les eleccions sindicals s’han de tramitar per ATRI, com a deure inexcusable i s’han de justificar amb la credencial, en el cas dels interventors o interventores i, en el cas dels membres de la mesa electoral, amb l’acta de constitució (Model 6.3).

El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.

Per tant, son 2 permisos per deure inexcusable que s’han de demanar per ATRI (heu de triar l’opció “DEURE INEXCUSABLE” a seques, i no l’opció que diu “deure inexcusable candidat electoral”), un per al dia de la votació i un altre permís diferent per les cinc primeres hores de l’endemà de la votació, i com a destinatari heu de triar “dins del meu centre de treball.

Mesures organitzatives

La direcció de cada centre docent ha de preveure i assegurar l’adequada atenció als alumnes durant l’absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l’allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l’horari habitual de les classes i activitats de l’alumnat, el director o la directora del centre pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del dia 28 de febrer de 2023 l’autorització de la modificació de l’horari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 de l’Ordre EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació i la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ho ha de resoldre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votació i comunicar-ho al centre docent.

La votació és el 14 de març de 2023, i l’horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

En els municipis en què el dia 14 de març de 2023, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d’aquests municipis, han d’efectuar les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa electoral parcial, han de segellar l’urna, que ha de ser dipositada a la seu de la mesa coordinadora i custodiada per aquesta fins l’hora d’efectuar l’escrutini. La mesa coordinadora ha de procedir al recompte dels vots.