Eleccions sindicals. Permisos

La votació és el 12 de març de 2019, i l’horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

El dia 9 de novembre de 2018 les organitzacions sindicals promotores van presentar comunicació conjunta de promoció d’eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als Serveis Territorials del Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, en què es fixava com a data d’inici del procés electoral el dia 13 de desembre de 2018, que correspon a la data de constitució de les deu meses electorals coordinadores.

Així mateix, les meses electorals coordinadores van aprovar el calendari electoral i van fixar el 12 de març de 2019 com a jornada de votació, així com l’horari de votació des de 10:30 hores a les 18:30 hores.

La distribució de meses electorals permetrà que la majoria dels electors i de les electores, funcionaris i funcionàries docents no universitaris destinats als centres públics dependents del Departament d’Educació, disposin de mesa de votació en el propi centre de treball o en un centre proper del mateix municipi. Aquest fet facilita l’exercici del dret de vot al professorat.

Membres de mesa i interventors de candidatura

El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d’Educació que siguin designats membres d’una mesa electoral o que tinguin la condició d’interventor o interventora de candidatura han de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els ha de concedir permís durant el temps necessari per a l’assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

El professorat que sigui designat membre d’una mesa electoral fora del municipi del seu centre de treball, té dret a percebre les indemnitzacions que hi correspongui de conformitat amb l’establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona l’autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions. El procediment per a l’abonament d’aquestes indemnitzacions es fa mitjançant una sol·licitud de l’interessat o interessada que es tramita a través del portal ATRI.

Permisos

Tenim permís per votar, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable (retribuït i no recuperable). Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

Mesures organitzatives

La direcció de cada centre docent ha de preveure i assegurar l’adequada atenció als alumnes durant l’absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l’allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l’horari habitual de les classes i activitats de l’alumnat, el director o la directora del centre pot sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del dia 1 de març de 2019 l’autorització de la modificació de l’horari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 de l’ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha de resoldre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votació i comunicar-ho al centre docent.

La votació és el 12 de març de 2019, i l’horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

En els municipis en què el dia 12 de març de 2019, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d’aquests municipis, han d’efectuar les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa electoral parcial, han de segellar l’urna, que ha de ser dipositada a la seu de la mesa coordinadora i custodiada per aquesta fins l’hora d’efectuar l’escrutini. La mesa coordinadora ha de procedir al recompte dels vots.

eleccions_sindicals_2019.pdfRESOLUCIÓ EDU/3013/2018, de 19 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.