Programa eleccions 2023. Hi hem de ser, als carrers i a la mesa

Volem una escola 100% pública i gratuïta, inclusiva i de qualitat, democràtica, feminista, laica, transformadora i en català; que lluiti contra la segregació, que garanteixi una equitat real i que no sigui selectiva. Un sistema educatiu públic amb oferta suficient per assolir la demanda de places tant a les escoles bressol, la Formació Professional i formació de persones adultes. Una educació universal sense cap tipus de  taxes, quotes, copagament, ni cap tipus de cost afegit.

MODEL D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

Defensem un aprenentatge no autoritari, solidari, cooperatiu, feminista, que atengui a la diversitat i que fomenti el pensament crític i científic en l’alumnat. Amb un exercici de corresponsabilitat, cal implicar a tota la comunitat educativa per aconseguir que l’educació sigui una eina transformadora i alliberadora, amb un enfocament cap a l’autogestió en els processos d’aprenentatge. És urgent una reducció generalitzada de les ràtios i l’increment dels recursos necessaris perquè l’aprenentatge esdevingui de qualitat (personal, materials, formació, etc). Això també implica la internalització de tots els serveis educatius i un augment del Personal d’Atenció Educativa i la reincorporació del personal sanitari als centres.

Ens oposem frontalment a les pseudopedagogies neoliberals que, promocionades per entitats bancàries i fundacions privades, amb el beneplàcit i la difusió per part del Departament d’Educació, estan obrint les portes de l’escola pública a les multinacionals que volen fer de l’educació un negoci. La pretesa innovació educativa, sense una anàlisi crítica de les condicions socioeconòmiques en què es desenvolupen els processos d’ensenyament-aprenentatge, està buidant de continguts els currículums educatius al mateix temps que desvia els recursos públics en base a la competitivitat entre escoles i instituts.

MODEL SINDICAL

Apostem per un model assembleari, transparent, horitzontal, des de baix, que promou la participació, el compromís i la mobilització. Volem bastir una nova cultura sindical basada en les assemblees de centre, delegats i delegades de centre, les assemblees de zona, rotació de les llicències sindicals, apostem per potenciar l’acció sindical propera als centres sense perdre el contacte amb els llocs de treball. Per tant, prioritzem les llicències sindicals a mitja jornada, la vinculació a les decisions de les assemblees i la defensa del dret real a la negociació col·lectiva.

Les delegades i delegats de CGT Ensenyament tenim un codi ètic de transparència que es pot consultar al nostre web. La nostra tasca està a disposició de les assemblees de la nostra afiliació.

Entenem el sindicat com una eina d’organització de la classe treballadora per combatre els atacs als drets laborals i socials. Decidim entre totes!

ENSENYAMENT PÚBLIC

L’ensenyament que volem ha de lluitar contra qualsevol tipus de discriminació per raons d’origen, classe social, gènere, etc, i garantir la lliure construcció de totes les identitats. Els centres educatius han d’assumir, difondre i lluitar pels valors democràtics com són l’autogestió, la cooperació, el feminisme, l’ecologia, la pau, l’economia crítica, social i solidària i el suport mutu, potenciant així la transformació social.

La CGT Ensenyament continuem oposant-nos al model de la LEC, que reforça la competitivitat, subordina l’ensenyament públic a l’ensenyament privat i el fa subsidiari, promou la privatització de les etapes educatives, introdueix criteris autoritaris en la gestió, allunya cada vegada més la presa de decisions, i posa entrebancs a un aprenentatge creatiu i respectuós, tal i com es regula als decrets d’autonomia de centres i de direccions.

Exigim la derogació de la LEC, que ha jerarquitzat els centres públics tant en la presa de decisions com en la selecció de personal. A més, incentiva la competitivitat entre professorat i centres públics a partir dels seus resultats. Imita el model de funcionament de l’empresa privada i consolida el transvasament de diners públics a entitats privades, inclosos els centres elitistes i els religiosos sota el paraigües del Sistema d’Educació de Catalunya. 

Per CGT, tots els fons públics haurien d’anar a l’ensenyament públic. Cap euro a la privada ni a la concertada. Per això volem:

Una xarxa d’ensenyament públic, única, laica, gratuïta i la supressió progressiva de tots els concerts educatius començant de forma immediata, per aquells que segreguen per raó de sexe.

Garantir un ensenyament públic de qualitat per a tothom. La llibertat d’elecció de centre garanteix a les classes afavorides l’exclusivitat als centres d’elit, on paguen i gaudeixen activitats extraescolars i altres serveis, però on no hi poden accedir les classes més desafavorides.

Pla de finançament per a l’ensenyament públic amb l’objectiu d’arribar a una inversió pública mínima del 6% del PIB de Catalunya.

Internalització dels serveis externalitzats (vetlladores, personal del servei de menjador, lleure, etc.).

Educació i serveis educatius gratuïts i universals des dels 0 anys. Creació de places públiques suficients des dels 0 anys, amb itineraris establerts per a tot el recorregut educatiu (FP, Formació d’adults, escoles bressol, de música, d’idiomes, etc.).

Gratuïtat i qualitat d’activitats, materials i suports digitals.  

Pla de construccions escolars que completi una oferta pública de qualitat en tots els nivells educatius i territoris.

Beques suficients per als menjadors escolars i les activitats extraescolars.

Transport escolar suficient per cobrir les necessitats de mobilitat dels estudiants, incloses les del mateix municipi.

ATUREM EL GIR NEOLIBERAL DEL CURRÍCULUM

Per un currículum elaborat de forma veritablement participativa que faciliti l’accés al coneixement a totes les classes socials amb rigor, evitant l’elitisme a l’educació.

No acceptem un currículum imposat que: 

Deixa a l’autonomia de centre l’organització i tractament de les llengües.

Consolida les Proves d’Avaluació Diagnòstica que determinen els recursos i prestigi que tenen els centres i condicionen excessivament la tasca docent.

La religió continua present i amb més dotació horària que els valors i l’ètica en un estat suposadament aconfessional.

Fa referència a l’educació afectivosexual, la coeducació i el respecte als col·lectius LGTBI, però no especifica els recursos formatius, horaris i materials per dur-ho a terme.

Proposa un canvi radical en la distribució horària i redueix hores lectives de totes les matèries a canvi de moltes hores de “gestió autònoma”, menystenint així les especialitats, els continguts i el rigor de les diferents matèries.

S’incentiva l’emprenedoria, mentre s’obvien els drets civils i laborals en un clar viratge cap a un ensinistrament capitalista on la finalitat és la autoexplotació. 

A la Formació Professional Bàsica manca una àrea específica on es treballin els aspectes laborals clau en aquesta formació.

Amb l’FP Dual es supedita els ensenyaments als interessos patronals

ORGANITZACIÓ DE SISTEMA EDUCATIU (OBLIGATORI)

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Priorització de l’atenció a les necessitats educatives específiques i a l’escola inclusiva (reducció de ràtios a les SIEI).

Respectar el ritme individual dels infants en el seu desenvolupament. 

Augment de plantilles que permeti assolir ràtios d’un màxim de 20 alumnes per unitat. Reducció en cas d’especial dificultat.

TEEI a tots els EI-3. Ampliació de la resta de personal d’atenció educativa: TIS, AEE, EEE

Vetlladores contractades directament pel Departament d’Educació (a temps complet) i educadores en tots els casos necessaris.

Una especialista més d’infantil per cada tres unitats.

Creació d’equips d’orientació. 

Oferta pública, universal i gratuïta a l’etapa 0-6. 

Garantir a les plantilles les especialitats de psicomotricitat i segon idioma necessaris.

Respecte al caràcter propi de l’etapa, enfront de la subsidiarietat respecte d’etapes posteriors.

Igual rellevància de totes les àrees, amb independència del nombre d’hores lectives. 

Eliminació de l’assignatura de religió..

Jornada Continuada per EI i PRI, amb caràcter general i quan així ho decideixi la comunitat educativa, garantint serveis de menjador i activitats complementàries a la tarda, públiques, gratuïtes i de qualitat. Vincular a tots els agents en la consecució d’aquesta jornada continuada (ajuntaments, comunitat educativa, etc.)

Eliminació de les proves externes estandarditzades que només fomenten la competitivitat entre centres, entre alumnes i comporta perpetuar la segregació educativa.

Eliminació dels llibres de text d’editorials religioses, patriarcals, homòfobes, racistes i neoliberals.

Supressió de la 6a hora als centres on encara es faci, mantenint el personal docent i incrementant els reforços  d’atenció a la diversitat.

ZONA ESCOLAR RURAL (ZER)

Ni amb la LOMLOE ni amb la LEC es dona resposta a la problemàtica de l’escola rural. Els eixos prioritaris haurien de ser:

Discriminació positiva de les infraestructures educatives rurals, potenciació dels projectes educatius rurals elaborats amb la participació de tota la comunitat educativa implicada. 

Nou model de plantilles per a les ZER que millori  l’assignació de professorat especialista itinerant en cada zona, d’acord amb el projecte educatiu.

Generalització de les TIC en centres i facilitats d’adquisició i connexió per a l’alumnat i professorat. 

Generalització del personal administratiu.

Menjador i transport gratuït per a tot l’alumnat.

Oferta d’ESO en les zones rurals amb l’existència d’instituts en aquelles localitats que en puguin tenir, almenys, una línia. 

ESO

Grups heterogenis amb mesures d’atenció a la diversitat i amb plantilles suficients. 

Ràtio d’un màxim de 25 alumnes per unitat i reducció en casos d’especial dificultat.  

Flexibilitat curricular i mesures d’atenció a la diversitat per superar les dificultats en tota l’etapa. Ofertes flexibles de matèries de caire pràctic, per a l’alumnat que per les seves característiques i condicions mostra un  rebuig als ensenyaments acadèmics, dintre dels centres i amb personal qualificat.

No a l’especialització de centres. Aquesta mesura suposaria una segregació de l’alumnat afavorint els interessos de l’ensenyament privat.

Centres educatius que facin viable la convivència i la coordinació per lluitar contra la segregació i la massificació. 

Reconeixement específic de la funció tutorial, amb reducció de tres hores lectives.

Jornada continuada de caràcter general, garantint serveis de menjador i activitats complementàries a la tarda, públiques, gratuïtes i de qualitat.

Eliminació del programa EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), vinculat als interessos de les entitats financeres.

Supressió del Decret d’Avaluació.

CONTRA LA SEGREGACIÓ ALS CENTRES DE MÀXIMA COMPLEXITAT, REIVINDIQUEM LA SEVA SINGULARITAT

Lluitar contra les desigualtats dels infants significa també lluitar contra determinades polítiques socials, laborals, i educatives.

Suprimir de la 6a hora als Centres de Màxima Complexitat (CMC), mantenint el professorat per a l’atenció a la diversitat i el desdoblament de grups.

Exigir la distribució de la matrícula impedint la segregació a uns centres envers d’altres d’un mateix barri, per tal de mantenir la qualitat de l’ensenyament públic.

Reduir ràtios als CMC, tenint en compte la «matrícula viva».

Definir les plantilles consolidades dels CMC diferenciades dels centres ordinaris.

Augmentar la dotació econòmica i material perquè els alumnes puguin gaudir de les mateixes oportunitats d’aprenentatge i més recursos que permetin continuar la important tasca pedagògica. 

Formació específica per al professorat que vulgui accedir a aquests centres, i després d’un temps mínim de permanència. 

No als instituts-escola sense oferta postobligatòria quan aquests suposin una segregació de l’alumnat.

Contractar suficient Personal d’Atenció Educativa: educadores socials, psicopedagogues, integradores socials, animadores socioculturals, etc. inclosos en la plantilla amb la categoria professional adient i dependents del Departament i no de subcontractes o «fundacions sense ànim de lucre».

ORGANITZACIÓ DE SISTEMA EDUCATIU (POST-OBLIGATORI)

Oferta pública i gratuïta suficient arreu del territori.

Rebuig a qualsevol modificació de tipus i itineraris que impliquin reduccions de plantilles i/o centres. 

Permeabilitat entre els batxillerats i els cicles formatius. 

Ràtio d’un màxim de 25 alumnes per unitat i reducció en unitats d’especial dificultat.

BATXILLERATS

Oferta generalitzada i potenciació dels estudis de batxillerat en tots els centres de secundària.

Planificació de l’oferta amb criteris de necessitats socials, no basats en principis economicistes.

Restitució i increment de l’oferta d’ensenyaments nocturns. 

Dotació d’hores adient per a la tutorització del Treball de Recerca.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per una Formació Professional de qualitat, pública i gratuïta:

Derogació de la Llei de FP. FP Pública i a Ensenyament. Exigim que la viceconselleria d’FP depengui del Departament d’Ensenyament. 

Recursos i pressupostos suficients, reals i adequats. Millora i rehabilitació de les instal·lacions dels centres.

Diem NO a la FP DUAL, NO a l’actual model de qualificació, acreditació i alternança. 

Ens oposem a la figura de l”aprenent” i a la mà d’obra gratuïta (i/o abaratida) a les empreses.

Transparència i publicitat oficial dels convenis singulars de col·laboració entre centres d’FP i empreses.

Supressió de la taxa de matriculació (copagament) a tots els Cicles Formatius.

Increment urgent de l’oferta de places PÚBLIQUES de Formació Professional (PFI, CFGM i CFGS).

Mantenir l’oferta en especialitats amb poca demanda, però que formen part del teixit productiu tradicional dels territoris.  

Cursos de preparació per a les PROVES D’ACCÉS i Cursos d’Accés reglats i gratuïts a centres públics (INS o CFPA).

Professorat

Equiparació amb caràcter immediat del professorat tècnic d’FP de totes les especialitats. A igual feina, igual salari.

Creació de programes específics de formació i orientació per a tot el professorat d’FP.

Facilitació de l’alternança entre formació i treball sense que comporti cap augment de la càrrega horària per al professorat.   

Estades a empreses en període lectiu. 

Organització

Ràtios màximes de 25 alumnes als CFGS, de 20 als CFGM i de 15 als PFI. Desdoblament de TOTS els mòduls que normativament s’especifiquin, sense superar els 10-12 alumnes.

Augment d’una hora lectiva per a les tutories dels cicles de GM.

Creació  de Departaments d’Informació i Orientació Professional per a la FP als centres educatius.

Volem la millora contínua i la qualitat a l’FP, per això ens oposem a l’actual model de burocratizació de la tasca docent creat per l’Ordre EDU/432/2006.

FORMACIÓ D’ADULTS (CFA-AFA) 

Exigir l’augment real de les plantilles, que permeti ampliar l’oferta educativa pública.

Creació i reconeixement de l’especificitat de persones adultes.

Impulsar una sola  xarxa pública de centres i aules de persones adultes. Integració i equiparació a tots els efectes del professorat i centres municipals a la xarxa depenent del Departament d’Ensenyament.

Tots els diners públics per a la xarxa pública de centres i aules d’educació de persones adultes. No a l’externalització dels serveis i dels programes de centres de persones adultes.

Gratuïtat del cursos del CAM (Curs d’Accés a Grau Mitjà)​.

Reconeixement de les matèries específiques d’accés a la universitat, en horari lectiu.

Garantir la igualtat de condicions per a  l’alumnat dels CFAs en l’accés als estudis de Formació Professional posteriors. A igual titulació, igual sistema d’accés i ampliació de l’oferta pública de FP.

Reconeixement de les tutories a CFA com a mèrit.

Elaboració d’un pla de construcció, adequació i dignificació dels centres, a fi de garantir l’oferta de tota l’etapa formativa,  en condicions dignes i de qualitat. Millora dels espais dels centres i aules d’adults​. Espais propis.

Reducció d’horari lectiu a 18 hores dels dos cossos, amb les hores de tutoria incloses a fi de millorar la realització de la multiplicitat de tasques. 

Reduir la burocràcia.

Garantir l’autonomia dels centres en l’elaboració de la seva oferta educativa: Flexibilitat i terminis específics de matriculació (a partir de setembre), Flexibilitat d’horaris segons les característiques dels grups i adaptats a les necessitats dels mateixos.

Ampliar la dotació de personal d’administració i serveis (PAS).

Reclamem un pla real del Departament per tal de visibilitzar i promocionar l’educació al llarg de la vida i les ofertes formatives que es poden fer als CFAs. Una publicitat real de les escoles d’adults i de les seves ofertes i possibilitats de cara a la ciutadania, ja que sinó ningú sap que existim i què fem

Matrícula oberta permanent.

ESCOLES CENTRES PENITENCIARIS

Desvinculació total del tractament de Justícia. L’educació és un dret dels presos, no ha d’entrar al joc tractamental.

Unificar criteris i maneres de fer a totes les escoles de les presons de Catalunya

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL (ARTS I DISSENY, ESPORTS, IDIOMES…)

Rebuig a qualsevol sistema de matriculació basat en dificultar les opcions de molts aspirants com a fórmula de justificar la disminució de l’oferta.

Garantia per part de l’administració educativa d’una oferta suficient que cobreixi la demanda d’ERE. 

Increment de la xarxa de centres d’ERE.

Estabilitat de les plantilles. 

Rebuig a la intenció de convertir els centres d’ERE en subsidiaris del sistema obligatori i al marge de l’itinerari educatiu habitual. Cal relacionar els ensenyaments de règim especial amb diferents trams de l’escolaritat obligatòria i postobligatòria incloent-hi els ensenyaments universitaris.

Establiment de vincles entre els ERE i els diferents estudis universitaris. 

Flexibilització dels plans d’estudi de manera que el caràcter d’educació permanent sigui realment definitori de la seva temporalitat, al mateix temps que permeti la combinació amb el desenvolupament d’altres estudis o treballs. 

Adaptació dels Consells Escolars, Equips Directius i Departaments a les característiques específiques dels diferents centres d’ERE. 

Dotació suficient i específica, segons les seves característiques, per als centres d’Ensenyaments de Règim Especial.

No al progressiu desmantellament i privatització de la xarxa pública d’educació permanent mitjançant convenis amb ajuntaments, entitats «sense ànim de lucre», etc.

GESTIÓ TRANSPARENT I DEMOCRÀTICA

INSPECCIÓ I AVALUACIÓ DE CENTRES

Els centres educatius necessiten mecanismes supervisors de caràcter participatiu i democràtic.

Per una avaluació del sistema educatiu que comenci per una avaluació de l’Administració i dels recursos que destina a l’ensenyament públic i al privat.

L’objectiu de les avaluacions ha de ser detectar encerts i errades i suggerir millores educatives i pedagògiques.

Ha de servir per assolir els principis d’equitat i solidaritat.

Per una avaluació de centres no estandarditzada, que tingui en compte les característiques específiques del centre, que no serveixi per fer una classificació i que possibiliti una redistribució per equiparar les desigualtats, tant en recursos humans com materials. No a les proves d’avaluació externes, que  serveixen com a element de competitivitat i de selecció de l’alumnat.

Cal potenciar la coordinació en xarxa dels centres educatius públics pel que fa a funcionament, intercanvi i assessorament pedagògic.

CORRESPONSABILITAT DELS AJUNTAMENTS AMB L’EDUCACIÓ

A partir del foment de les competències dels Consells Escolars Municipals, cal reivindicar la presa de decisions sobre les diferents ofertes educatives i la matriculació per zones amb criteris de repartiment igualitari de ràtios. 

No a la municipalització dels serveis educatius públics: la titularitat ha de ser única, del Departament, tant per evitar dobles xarxes, com discriminacions professionals producte de les diferents possibilitats financeres dels municipis. Estem en contra de la privatització, l’externalització i la subcontractació dels serveis educatius. Conveni marc per al personal de serveis educatius.

Apostem per la implicació dels Ajuntaments en:

La planificació de l’oferta educativa pública del municipi.

La creació (oferta de sòl) i manteniment dels centres.

Corresponsabilitat en la gestió sobre els ensenyament de l’etapa 0-3 i els musicals i artístics.

Col·laboració en la planificació de l’oferta educativa a les persones adultes: CFA-AFA, FP ocupacional.

Potenciació dels educadors de carrer i dels mediadors socials.

FAMÍLIA I EDUCACIÓ

Potenciació de la participació de la comunitat educativa i aposta per una gestió democràtica i plural en els centres.

Mesures laborals per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral: entrevistes, reunions, participació als centres públics.

Increment de les funcions dels òrgans col·legiats de gestió com a via per a potenciar l’autonomia.

Reivindicació del temps de migdia com a educatiu, per un menjador inclusiu i gratuït amb personal laboral contractat per l’Administració.

Obertura dels centres a la comunitat.

La utilització dels centres per a activitats socials de l’entorn, amb horaris i funcions adaptats al seu context socioeconòmic ha de fer-se amb personal contractat directament per l’Administració. 

No a la mercantilització dels centres públics.

AUTONOMIA DE CENTRES

Davant del model de gestió derivat de la LEC (Decret d’autonomia de centres i de direccions), les direccions concentren cada cop més poder. Es potencia la professionalització i la formació d’un cos de directors encobert. La CGT aposta per la implicació del conjunt de la comunitat educativa en la gestió dels centres. 

Reivindiquem sistemes de gestió democràtics (equips de gestió col·legiats formats per les persones portaveus del professorat, dels pares i mares, de l’alumnat i del personal no docent).

. Treball en equips directius que actuin  com a coordinadors i dinamitzadors pedagògics dels centres, estimulant la rotació d’aquestes funcions. 

· Davant la definició manipulada i esbiaixada de l’Administració, defensem una autonomia de centres real que permeti decidir democràticament el seu funcionament.

No al model de gestió empresarial que proposa la LEC.

No a l’externalització de la innovació ni a la innovació sense un objectiu emancipador. Assumpció per part del Departament de les seves responsabilitats.

Elecció dels equips directius al Consell Escolar. 

Composició paritària dels Consells Escolars i participació del personal no docent en tots els centres.

En els Consells Escolars d’Educació Secundària, dret a vot de l’alumnat en l’elecció de l’equip directiu i augment de la seva participació.

Democratització i estructuració des de baix cap a dalt dels Consells Escolars Municipals i de Districte, Provincials, Autonòmics i Estatal i ampliació de les seves competències.

Potenciació de les funcions dels claustres.

Dotació plena de personal d’administració a tots els centres i amb l’increment horari necessari per desenvolupar seva tasca. Un administratiu per cada centre d’una línia completa.

Dotació pressupostària suficient per garantir la correcta aplicació dels projectes educatius i el bon funcionament dels centres.

Desgravació horària prescriptiva per la persona responsable de la coeducació al centre.

Màxim de 8 anys en un càrrec de gestió.

CONDICIONS LABORALS

ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Les que hi són s’hi queden. Accés directe mitjançant un concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori) a partir de 18 mesos de servei, aquest concurs de mèrits tindria en compte:

L’experiència docent (que tingui un pes determinant en la puntuació total).

La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.

L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.

Revisió dels processos d’accés a la funció pública perquè aquests siguin transparents i objectius.

Convocatòria de totes les places vacants com a màxim cada dos anys per evitar noves situacions d’abús de temporalitat.

Mentre no es resolgui la situació d’ABÚS DE TEMPORALITAT que ha generat la pròpia administració:

CONCURS DE MÈRITS per als interins en frau de llei fins que s’estabilitzin totes les persones en abús de temporalitat. 

BORSA D’INTERINS

Jornades laborals i cobrament del 100% reals. 

Substitucions des del 1r dia i al 100% de jornada.

Pacte d’estabilitat per les treballadores en frau de llei

Nomenaments transparents tant en l’adjudicació de vacants d’estiu com durant el curs, on es pugui consultar a qui s’ha adjudicat el lloc de treball.

Publicació de l’oferta dels llocs de treball perquè es pugui consultar i triar voluntàriament en funció de l’especialitat i número d’ordre.

Nomenaments diaris i retribució mínima setmanal sense interrompre els caps de setmana ni les vacances.

Nomenaments per tot l’any adscrits a un municipi o zona per cobrir substitucions en un % equivalent a la mitjana històrica de baixes de la zona o municipi.

Les direccions no han d’intervenir en cap cas en les adjudicacions de vacants ni en les substitucions curtes.

NO A LA SELECCIÓ A DIT DE DOCENTS 

Derogació immediata del Decret de Plantilles.

L’aplicació d’aquest decret augmenta l’arbitrarietat i la discriminació en la contractació de docents, com per exemple en alguns casos de dones embarassades no contractades.

Els nomenaments amb entrevista, els perfils i les confirmacions per les direccions fomenten la competitivitat entre docents, el silenci, la submissió i la inestabilitat, perdent drets i la democràcia als claustres.

PROVISIÓ DE PLACES VACANTS — CONCURS DE TRASLLATS

Adscripció per concurs públic obert i anual.

Correspon al Departament d’Educació:

La catalogació dels llocs de treball de tots el nivells educatius (especialitat).

Establiments dels criteris professionals i acadèmics per poder cobrir aquests llocs de treball: titulació, experiència o habilitació.

Correspon a cada Centre:

Determinar de forma justificada els llocs de treball necessaris al Departament d’Educació.

Correspon al Departament d’Educació:

Ofertar-les en concurs de trasllat.

El concurs de trasllat ha de ser real amb coneixement previ de les vacants i tindrà en compte l’antiguitat, l’experiència docent, la formació, publicacions, etc. amb criteris objectius.

L’exercici de càrrecs directius no ha ser un mèrit preferent diferenciat dels càrrecs docents.

Barems iguals per al concurs.

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LECTIVA DEL PROFESSORAT

«…la burocràcia augmenta alhora que ens falta temps per fer tasques bàsiques de programació, preparació de classes i avaluació dels aprenentatges…»

 20 hores setmanals a infantil i primària, màxim de 18 hores a secundària amb increment de les reduccions per a tasca tutorial (15+3). Les flexibilitzacions horàries han de comportar reducció real de jornada. 

PROMOCIÓ I RETRIBUCIONS

Defensem el procés cap a l’homologació del professorat de tots els nivells. Cos únic: eliminant dobles i triples escales salarials, facilitant els canvis del professorat a diferents etapes educatives. Possibilitar el canvi d’etapa des d’educació infantil fins a la universitat, per concurs de mèrits i/o trasllats, amb l’únic requisit de posseir la titulació.

 Retribucions: 

• Reducció progressiva de les diferències salarials i de jornada de treball entre els diferents nivells educatius per arribar a l’homologació de tot el professorat, lligada al retorn de la democràcia als centres, el repartiment de les responsabilitats i l’extinció de l’estructura vertical.

Supressió de l’avaluació per part de la direcció de la tasca docent com a mèrit per a l’assoliment d’estadis substituït per:

Complement Únic docent.

Pagues extraordinàries al 100% sense excepcions.

Reducció dels complements als càrrecs directius i eliminació de la consolidació d’aquest complement. Disminució de la càrrega lectiva i repartiment de les responsabilitats.

Clàusula de revisió salarial: revisió salarial superior a l’IPC fins a la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu.

No a una doble escala salarial per al nous funcionaris i interins (com recull la LEC )

Negociació democràtica de l’Estatut de la Funció Pública Docent.

No a la pèrdua del poder adquisitiu i equiparació per l’IRPF català.

JUBILACIÓ

Jubilació als 60 anys regulat de manera indefinida, i per a tot el professorat, suprimint les limitacions excloents que ara contempla.

Possibilitat de jubilació voluntària als 55 anys.  

Reducció horària de la jornada lectiva per a majors de 50 anys, sense reducció econòmica o per a la realització de cursos de perfeccionament del professorat. 

POSSIBILITAT D’ESCOLLIR LA JORNADA ESCOLAR EN TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS

A excepció d’Euskadi i Catalunya, a la resta de territoris de l’Estat espanyol els Consells Escolars poden escollir l’horari del centre. A Catalunya els centres pilot que el Departament ha permès fer jornada continuada tenen uns resultats acadèmics idèntics a la jornada partida i, en canvi, han millorat molt en resoldre conflictes. La jornada continuada permet un millor aprofitament educatiu, descarrega tensions i contribueix a la preparació i la coordinació educativa i a la formació del professorat.  

Cal potenciar activitats educatives per a l’alumnat, en horari complementari, realitzades per professionals, amb creació de llocs de treball públics.

Per un calendari escolar planificat amb recursos humans i materials necessaris que permeti conjugar conciliació laboral-familiar en el dret a una educació pública gratuïta, amb el reconeixement de la tasca pedagògica docent més enllà de l’horari lectiu. No supeditat al calendari religiós.

ZER

Millores econòmiques i de serveis: increment de les dietes i quilometratge per itinerància, cobrades des del primer mes (aquest amb un càlcul aproximat); millora de les assegurances; flota de vehicles de la Generalitat al servei del professorat itinerant -o facilitar la compra de vehicles i que aquests estiguin exempts de determinats impostos.

FORMACIÓ INICIAL

Formació inicial equivalent per a tots els nivells educatius en la línia del cos únic docent amb pràctiques remunerades (1 curs) en  qualsevol centre públic.

Habilitació per formació o experiència.

FORMACIÓ PERMANENT

Augment de l’oferta de formació permanent de qualitat i gratuïta, lligada a les necessitats i demandes del centre i dels docents, en horari lectiu amb substitució.

Potenciació i gratuïtat de les escoles d’estiu.

Participació i seguiment dels plans i de les activitats de formació pels sindicats.

Any sabàtic real per a fer formació cada 6 anys de treball efectiu.

SALUT LABORAL

Potenciació dels i de les coordinadores de riscos laborals dels centres.

No a la privatització dels serveis de revisions mèdiques.

Ampliació del quadre de malalties laborals dels professionals de l’ensenyament.

Creació de gabinets preventius de salut mental i de gabinets de foniatria. 

Rehabilitació en horari de treball dels problemes de salut que no originin baixa.

Augment i millora de l’oferta sanitària pública, amb la inclusió de les medicines i tractaments alternatius. 

Cobertura jurídica i responsabilitat civil subsidiària il·limitada de l’Administració en accidents en el desenvolupament d’activitats escolars i extraordinàries. 

Cobertura total de les malalties de la boca, la vista i salut mental. 

Compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. Mesures perquè en els centres no es treballi fora dels límits de temperatura legals; política de prevenció de l’excés de radiacions electromagnètiques…

Comitès de Salut Laboral a tots els centres de més de 50 treballadors/es.

CONCILIACIÓ

Que la reducció de jornada per cura d’un fill de fins a 6 anys sigui cobrant el 100% del sou (amb les retallades ara és el 80%) i per cura d’un fill de fins a 12 anys, cobrant un 80% (ara és un 60%).

Que les reduccions de jornada per cura de fill o de familiar dependent no suposin un perjudici  en calcular les pensions de jubilació.

Que es reverteixi la situació actual: Si en començar el curs la docent interina està de baixa maternal (i tothom que estigui en situació de baixa temporal), el Departament reserva les places, però deixa de cotitzar a la Seguretat Social fins que es reincorpori a la feina (amb el conseqüent perjudici en calcular la jubilació).

Que els centres respectin de forma sistemàtica l’hora de reducció de lactància (al començament o al final de la jornada) i les reduccions de jornada per cura de fill o de familiar dependent. 

Que es cobreixin les reduccions de jornada per cura de fills per part del PAE. La política de les retallades condemna les treballadores afectades, la resta de la plantilla i l’atenció a l’alumnat a la precarietat i el sobreesforç, sobretot en els CMCs.

MODEL PEDAGÒGIC

PER UN ENSENYAMENT LAIC

Cap tipus d’influència ni presència de l’església catòlica, ni de cap altra religió en el sistema educatiu. 

No a l’adoctrinament religiós. No volem cap matèria de religió als centres públics.

PER UN APRENENTATGE NO AUTORITARI i COOPERATIU

L’interès, la motivació, la investigació, el joc, l’experiència, la comunicació i l’art són elements cabdals dels processos d’aprenentatge. Volem potenciar els models que desenvolupen els processos de cognició i la formació integral, tot respectant els ritmes individuals.

PER UNA ESCOLA INCLUSIVA AMB ELS RECURSOS NECESSARIS

La inclusió escolar no pot limitar-se a una mera escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials, sense comptar amb els recursos humans i materials que la facin possible en unes condicions dignes: desaparició de les barreres arquitectòniques en els centres, dotació suficient de personal qualificat i amb formació específica, millores a la sanitat pública i benestar social, etc.

L’atenció a la diversitat ha de ser una eina per lluitar contra segregacions de tot tipus: cultural, de gènere, econòmica, social, etc. És imprescindible reduir ràtios, ampliar els recursos humans i materials i modificar les polítiques de matriculació.

PER UNES ESCOLES FEMINISTES

Defensem una escola no discriminatòria per raó de sexe ni de gènere, feminista, que respecti les diferències i trenqui amb la visió patriarcal de la societat. 

PER UNA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA LLIURE DE PSEUDOPEDAGOGIA I INTERESSOS PRIVATS

Cal acabar amb el màrqueting i el filantrocapitalisme educatiu que vol imposar propostes pseudopedagògiques per l’aprenentatge amb la intenció d’ensinistrar l’alumnat per encaixar en un capitalisme salvatge. 

Els processos d’ensenyament i aprenentatge han de potenciar el treball interdisciplinar i dels equips docents, però s’han de reflexionar, assajar i avaluar sense esperar fórmules màgiques i amb l’objectiu de formar persones per un món més just.

PER LA REDUCCIÓ GENERALITZADA DE LES RÀTIOS

Per assolir el desenvolupament integral dels alumnes cal possibilitar el màxim tractament de la diversitat. Aquesta fita es facilitarà amb la reducció de ràtios. Reducció de la ràtio a EI, facilitant la presència de TEI. A la primària, ràtio màxima de 20 alumnes per unitat, contemplant reduccions en casos d’especial dificultat. A la secundària, batxillerat i cicles formatius ràtio màxima de 25 alumnes, contemplant així mateix reduccions quan ho exigeixi el grup.

MODEL SINDICAL

DRET REAL A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Volem un nou model de negociació col·lectiva que sigui clara i reivindicativa, amb l’obligació legal de l’Administració de respectar els acords amb els representants dels treballadors, establint calendaris creïbles de negociació. Proposem una consulta vinculant a les assemblees de treballadors prèvia a la signatura de qualsevol tipus d’acord amb l’Administració.

CANVIEM EL FUNCIONAMENT DE LES JUNTES DE PERSONAL I DE LA MESA SECTORIAL

L’actual model de representació s’ha demostrat no vàlid per a la defensa dels drets del professorat. La nostra opció immediata, que ja estem demostrant constantment en tots els sectors, és fer transparent tot el procés de negociació i d’interlocució amb l’Administració, i lluitar sense renúncies ni falsos possibilismes per les plataformes reivindicatives aprovades pel professorat.

POTENCIEM ELS DELEGATS DE CENTRE I ASSEMBLEES DE ZONA I COMARQUES

Cada centre educatiu ha de tenir un o més delegats/des, nomenats i revocats per la respectiva assemblea i que amb disponibilitat horària  per poder assistir a les assemblees de zona, i pugui coordinar i comunicar les decisions del professorat. Nombre de delgats/des proporcional al nombre de treballadors/res.

Reconeixement al dret de l’assemblea de treballadors i treballadores dins l’horari de permanència al centre.

PER UNA NOVA CULTURA SINDICAL

Creiem que és bona la rotació de delegades sindicals, i que aquestes quedin vinculades a les decisions dels centres i de les zones, fent d’autèntiques representants de les diferents assemblees. Cal transparència sindical. Les hores de llicència sindical al servei dels interessos del professorat. No volem burocràcia sindicalisme burocràtic desvinculat de la realitat.