Exempció de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

El 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar fer extensiu als i les funcionàries adscrites al mutualisme administratiu (MUFACE, ISFAS i MUGEJU) el dret a la devolució de les quantitats retingudes en concepte de IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat. Aquesta modificació ha estat incorporada al Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de desembre (BOE de 29 de desembre).

Les persones funcionàries ja poden realitzar la reclamació mitjançant el mateix procediment, tal com s’havien compromès en el comunicat del dilluns 3 de desembre, quan l’Agència Tributària va fer públic el procediment i el formulari de reclamació de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) que estableix com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques”.

Nota informativa AET.

Nota informativa MUFACE.

Qui afecta?

Afecta prestacions per maternitat i paternitat durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

Períodes de reclamació

El període màxim per reclamar ingressos indeguts de l’Agència Tributària és de 4 anys des del moment que s’han declarat aquestes percepcions. (En la declaració de la renda que es presenta al juny posterior a l’any que s’ha cobrat.) D’aquesta manera es pot reclamar per aquest fet:

  • Declaració d’IRPF de l’exercici 2014. Fins a juny de 2019
  • Declaració d’IRPF de l’exercici 2015. Fins a juny de 2020
  • Declaració d’IRPF de l’exercici 2016. Fins a juny de 2021
  • Declaració d’IRPF de l’exercici 2017. Fins a juny de 2022

Com reclamar?

1. Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018

Estan exemptes per defecte. En la propera campanya de renda els i les contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals. Us recomanem que accediu al següent enllaç: Nota informativa per les instruccions del model 190 en relació amb les prestacions/retribucions per maternitat i paternitat exemptes. (subclau L.27)

2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017

L’Agència tributària distingeix entre les prestacions percebudes entre:

Cal tenir en compte que:

  • Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, s’ha de sol·licitar la rectificació de la declaració de l’IRPF de cada any.
  • S’ha d’indicar en quins d’aquests anys la o el contribuent ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució pertinent.
  • No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes.
  • El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
  • També es podrà utilitzar el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT.

I si ja he fet la reclamació?

L’Agència Tributària informa que, en les sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació, l’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan encarregat del recurs o reclamació, sense que calgui la presentació de cap sol·licitud addicional.

AEAT. Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social.