[Fins el 3 de novembre] reconeixement del 4rt i 5è estadi del professorat interí

El reconeixement del quart i cinquè estadi de promoció docent del professorat funcionari en pràctiques, interí i del professorat de religió es fa amb efectes d’1 de gener de 2016, sempre que els estadis corresponents es poguessin acreditar en aquella data i que la sol·licitud es presenti en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquesta Ordre.

4rt i 5è estadi del professorat interí ORDRE ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

Com el funcionari de carrera, i MOLT IMPORTANT, donant un termini de 3 mesos fins el 3 de novembre per a presentar la sol·licitud què es reconegui el 4t i 5è estadi aquells/es que tingui 24 i 30 anys de serveis prestats i la resta de crèdits necessaris amb efectes 1 de gener de 2016.