Horari personal docent 24-25

L’1 de setembre l’equip de docents dels centres educatius públics inicien les activitats d’organització del curs i el 30 de juny acaben les activitats del professorat que es programen al centre. 

Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facin necessari. 

Durant el període indicat, els i les mestres i el professorat titular de la plantilla del centre tenen l’horari laboral setmanal que s’estableix, amb caràcter general, per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

Docència: 23 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions. 

Activitats complementàries d’horari fix: 7 hores d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.

Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre. 

L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina. Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora pot encarregar a un mestre o mestra activitats fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d’activitats complementàries al centre, preferentment dins els deu dies lectius següents. 

El director o directora ha d’adoptar mesures d’acord amb l’estructura del centre, per tal d’atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s’han d’integrar a les normes d’organització i funcionament del centre. D’acord amb el que disposa l’article 44 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució d’hores lectives d’un o una docent, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix. 

SouHores lectivesHores complementàriesTotal de permanènciaTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%23h7h30h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada66,66% (80% amb bonificació)15h 20min4h 40min20h25h
Mitja jornada (1/2)50,00%11h 30min3h 30min15h18h 45min

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

L’horari del professorat dels instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

 • 24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives (al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres) les quals preferentment han d’estar compactades i 6 hores d’activitats complementàries, com són guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció educativa inclusiva, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, seminaris de coordinació d’equips directius, formació en el centre, la subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent, i altres encàrrecs que faci el director o directora del centre, en el marc de les seves funcions. Aquestes 18 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar, a causa de variacions trimestrals.
 • 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es poden portar a terme de manera telemàtica.
 • 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
SouHores lectivesHores complementàriesPermanència setmanalTotal hores setmanals
Vacant Sencera100,00%18h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada66,66% (80% amb bonificació)12h4h16h25h
Mitja jornada50,00%9h3h12h18h 45min

L’horari de les activitats, que programa i aprova el director o directora, i a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts, i té, per al professorat, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.  

Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora, d’acord amb els criteris definits a les normes d’organització i funcionament dels centres, pot encarregar activitats a un professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre.  

En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores. L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar. Així, els centres han d’adoptar mesures d’acord amb la seva estructura, per tal d’atendre les substitucions de curta durada, les quals s’han d’incloure en les normes d’organització i funcionament del centre.  En els instituts i en les escoles d’art, d’acord amb el que preveu l’article 44 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

 • 20 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 20 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 7 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
 • 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix, com ara reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

SouHores lectivesCompl. horari fixCompl. horari no fixPermanència setmanalTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%20 h7h3h27h30h
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66% (80% amb bonificació)13h 20min4h 40min2h18h20h
Mitja jornada50,00%10h3h 30min1h 30m13h 30m15h

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari

24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives i 6 hores d’activitats complementàries

 • 18 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 18 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
SouHores lectivesCompl. horari fixCompl. horari no fixPermanència setmanalTotal d’hores setmanals
Vacant Sencera100,00%18h6h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)12h4h4h16h25h
Mitja vacant 50,00%9h3h3h12h18h 45min

Per al professorat dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària. 

En l’educació de persones adultes, en funció de la planificació al llarg del curs dels diferents ensenyaments i nivells que s’imparteixen, es pot assignar als i les mestres i al professorat la impartició d’un nombre variable d’hores lectives setmanals, d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre, respectant, en tot cas, el còmput total anual d’hores. 

L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o la professora responsable d’una classe o activitat escolar. Així, el director o directora ha d’adoptar mesures, d’acord amb l’estructura del centre, per atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s’han d’incloure en les normes d’organització i funcionament del centre. D’acord amb el que disposa l’article 44 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, perquè pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.