Horaris personal docent 21-22

El personal docent dels centres educatius públics inicien les activitats d’organització del curs l’1 de setembre. Les activitats del personal docent que es programen al centre acaben el 30 de juny.

Tot i que amb caràcter general el mes de juliol es reserva perquè el personal docent pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir-ne la presència els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari.

Durant el període indicat, el personal docent titular de la plantilla del centre té l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Els horaris del professorat, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa formen part de la programació general anual i, per tant, el director o directora ha de preveure els mecanismes adequats per a la difusió i publicitat corresponents entre els membres de la comunitat escolar, en el marc del pla de comunicació del centre.

Correspon al claustre de professorat aprovar els criteris pedagògics que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i del professorat, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.

Mestres amb destinació a les escoles i als centres d’educació especial

Docència: 24 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d’absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

Activitats d’horari fix: 6 hores d’activitats complementàries al centre, dintre de les quals s’inclouen, entre d’altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.

Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre. L’horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per als i les mestres, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina. Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora pot encarregar a un mestre o mestra activitats fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores no lectives d’activitats complementàries al centre, preferentment dins els deu dies lectius següents.

El director o directora ha d’adoptar mesures d’acord amb l’estructura del centre, per tal d’atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s’han d’integrar a les normes d’organització i funcionament del centre.

D’acord amb el que disposa l’article 44 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució d’hores lectives d’un o una docent, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d’art i a les escoles oficials d’idiomes

L’horari del professorat dels instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d’acord amb la distribució següent:

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d’equip docent, reunions de departament, coordinacions d’àmbit i de tutories, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.

b) 6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c) 7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

L’horari de les activitats, que programa i aprova el director o directora, i a què fa referència el document “Organització del temps escolar”, ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts, i té, per al professorat, la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

Dintre de l’horari total esmentat, el director o directora, d’acord amb els criteris definits a les normes d’organització i funcionament dels centres, pot encarregar activitats a un professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l’escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre, amb hores. L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o professora responsable d’una classe o activitat escolar. Així, els centres han d’adoptar mesures d’acord amb la seva estructura, per tal d’atendre les substitucions de curta durada, les quals s’han d’incloure en les normes d’organització i funcionament del centre.

En els instituts i en les escoles d’art, d’acord amb el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

a) 21 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 21 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.

b) 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).

c) 3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix, com ara reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del
centre.

d) 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari.

a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries
19 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.

5 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions d’absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.

b. 6 hores d’activitats complementàries, no sotmeses a l’horari fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes.

Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c. 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

Per al professorat dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d’activitats complementàries (d’horari fix o no), s’inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.

En l’educació de persones adultes, en funció de la planificació al llarg del curs dels diferents ensenyaments i nivells que s’imparteixen, es pot assignar als i les mestres i al professorat la impartició d’un nombre variable d’hores lectives setmanals, d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre, respectant, en tot cas, el còmput total anual d’hores.

L’organització general del centre ha de preveure la substitució d’una absència eventual del professor o la professora responsable d’una classe o activitat escolar. Així, el director o directora ha d’adoptar mesures, d’acord amb l’estructura del centre, per atendre les substitucions de curta durada. Aquestes mesures s’han d’incloure en les normes d’organització i funcionament del centre.

D’acord amb el que disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el director o directora del centre pot modificar, amb caràcter transitori i provisional, l’assignació de grups i la distribució de les hores lectives d’un professor o professora, perquè pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir.

Aquesta modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix.


Horaris direccions

L’apartat 4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de novembre de 2005, aprovat per l’Acord de Govern de 22 de novembre de 2005 i fet públic per la Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, estableix que tots els membres dels equips directius han de fer 35 hores setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen reunions i gestions que es facin fora del centre. Aquesta dedicació especial no cal que s’especifiqui en horari fix, sinó que es fa constar de manera global en la dedicació horària individual.

El director o directora del centre, en l’exercici de les seves funcions, i un cop ateses les necessitats d’atenció als alumnes, ha de fer l’assignació lectiva a cada òrgan unipersonal de direcció i de coordinació, en aplicació dels criteris recollits a les normes d’organització i funcionament, per donar resposta a les necessitats de l’estructura organitzativa definida en el projecte educatiu del centre.

La proposta sempre ha d’estar subjecta a la validació de la direcció dels serveis territorials corresponents o de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona.

Criteris per l’elaboració dels horaris

Els criteris per elaborar l’horari s’estableixen d’acord amb el contingut de l’article 22 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i es recullen en les normes d’organització i funcionament del centre. Correspon al claustre de professorat aprovar els criteris pedagògics que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i del professorat, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.

1. En matèria d’organització pedagògica, el contingut de les normes d’organització i funcionament del centre a què fa referència l’article 19.1.a) ha de preveure, com a mínim:

a) Els criteris per a l’organització dels grups d’alumnes amb les limitacions quantitatives establertes pel Departament d’Educació per a les diferents etapes educatives.

b) Els criteris per a la formació dels equips docents i els mecanismes interns de coordinació en els equips docents.

c) Els criteris per a l’atenció de la diversitat de l’alumnat, d’acord amb el principi d’educació inclusiva.

d) Els mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa sobre l’alumnat, molt especialment quan, per raó de l’etapa o nivell educatiu, l’especialització curricular del personal docent que hi actua sigui predominant en la docència.

e) Els mecanismes d’acció i coordinació de la tutoria.

2. Així mateix, les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb les previsions del projecte educatiu i amb el principi d’inclusió, han de preveure els mecanismes i procediments d’assignació dels recursos disponibles per a l’atenció a les necessitats educatives específiques de l’alumnat, el tractament de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar, i l’atenció als alumnes amb altes capacitats.

3. Les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar també els mecanismes per a l’aplicació del sistema global d’orientació acadèmica i professional a l’alumnat d’ESO i de batxillerat i l’específic que en cada cas escaigui a l’alumnat d’ensenyaments professionalitzadors.

Responsabilitat en l’elaboració de l’horari

L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip directiu, el qual ha de prioritzar els objectius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció vigent, considerant l’ordenació de les activitats educatives prèviament establertes a les normes d’organització i funcionament del centre. En elaborar els horaris del professorat s’han de tenir en compte tant les hores lectives com la resta d’horari fix (vegeu el document “Gestió del personal docent”). Els horaris han de tenir en compte:

  • preveure el temps necessari per a la coordinació didàctica, la coordinació dels equips docents i l’atenció tutorial d’alumnes i les famílies, d’acord amb les característiques dels ensenyaments i etapes;
  • garantir que en cada període de classe, i durant el temps de descans o d’esbarjo, hi hagi el personal de guàrdia necessari per assegurar una atenció correcta a l’alumnat segons les característiques físiques i d’ocupació del centre;
  • atendre altres aspectes relacionats amb la gestió i la coordinació que l’equip directiu prioritzi, com la tutoria de la formació en centres de treball i estades en empreses, el manteniment de laboratoris, aules de tecnologia i aules específiques i la coordinació, si escau, de programes d’innovació que desenvolupi el centre;
  • els acords conjunts que es prenguin en relació amb els centres del municipi.

En l’horari del professorat cal respectar un mínim d’una hora d’interrupció al migdia per a les jornades que es faci l’horari partit. En les normes d’organització i funcionament dels centres s’ha de preveure una compensació horària, que no suposi reducció lectiva, per al professorat membre electe del consell escolar, en compensació per l’assistència a les reunions i per l’exercici de les seves responsabilitats. En l’horari dels membres de l’equip directiu no cal incloure-hi hores de guàrdia, però durant tot l’horari lectiu i, si s’escau, interlectiu del migdia, ha de ser present al centre un membre de l’equip directiu. Excepcionalment es pot delegar aquesta presència en un òrgan unipersonal de coordinació. En els períodes no lectius dels mesos de juny, juliol i setembre, mentre el centre romangui obert per raó de tasques organitzatives, acadèmiques i d’atenció al públic hi ha d’haver necessàriament un membre de l’equip directiu.

En les normes d’organització i funcionament dels centres s’ha de preveure el dret dels membres de la comunitat educativa a desconnectar digitalment de les activitats lectives i no lectives de caràcter telemàtic, respectant el temps de descans, les vacances i la conciliació familiar. 

Així, es recomana potenciar el respecte a les jornades laborals del professorat i lectives de l’alumnat, i limitar l’ús professional i educatiu de les comunicacions digitals fora d’hores de treball, sobretot en els casos de teletreball i activitat lectiva telemàtica.

El director o directora del centre aprova provisionalment l’horari i el claustre ha de comprovar-ne l’adequació als criteris pedagògics prèviament establerts. En cas contrari, s’han de fer les correccions oportunes a l’horari tan aviat com sigui possible, sens perjudici de la seva validesa provisional mentre no s’hagi esmenat. L’horari definitiu s’incorpora a la programació general anual per a l’aprovació definitiva.