IMEB-CEB. Permisos i llicències.

Aquestes van patir modificacions –com arreu-a partir del Decret de mesures urgents d’estabilitat pressupostària que han afectat a tot el personal públic, inclós el de l’Ajuntament, i als i les treballadores de l’IMEB-CEB com a part d’aquest. Estan regulats a la Circular 33/2012. Doc 1.2.1. Aquí
Situem quins permisos i llicències tenim i la pàgina en que les trobareu del document adjunt:

PERMISOS

1. Per raó de matrimoni o inici de convivència (pàg. 3).

Quinze dies naturals en l’any a partir del casament o inici de convivència.

2. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pàg.3).

1 o 2 dies naturals segons sigui a Catalunya o fora.

3. Per raó de naixement, acolliment o adopció (pàg 3).

El progenitor/a que no gaudeixi del permís de maternitat, té 5 dies laborables consecutius, dins dels 10 posteriors al naixement o arribada del menor.

4. Per defunció de familiar fins segon grau de consanguinitat o afinitat (pàg 4).

Si és primer grau de consanguinitat: 3-5 dies hàbils segons sigui a la mateixa localitat o diferent; 2n grau: 2-4 dies hàbils.

– 5. Per malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars (pàg 4).

Si és primer grau de consanguinitat: 3-5 dies hàbils segons sigui a la mateixa localitat o diferent; 2n grau: 2-4 dies hàbils.

6.Per trasllat de domicili (pàg 5).

1 dia si es la mateixa localitat; 2 si és dins àrea metropolitana i 3 si és fora però dins de Catalunya –sempre seran dies naturals i consequtius-.

7. Per deures inexcusables de caràcter públic o personal (pàg 6).

El temps indispensable

8. Per a exàmens finals i parcials alliberadors (pàg 7).

1 dia si son exàmens o proves de promoció interna de l’Ajuntament; si són proves d’altres Administracions, el temps indispensable.

9.Permís prenatal:

* 9.1. Per a la realització d’exàmens prentals i tècniques de preparació al part de les embarassades (pàg 7).

Temps estrictament necessari

* 9.2. Per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment (pàg 8).

Temps indispensable

10. Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part (pàg 8).

La prestació per maternitat s’ampliarà tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals

11. Permís pels progenitors amb fills discapacitats (pàg 9).

Temps indispensable

12. Permís per lactància (pàg 9).

1h/dia (o dos sessions de 30’) a partir d’acabar el permís de maternitat i durada màxima fins els 12 mesos del nadó. Es pot agafar encara que es gaudeixi de reducció de jornada. Hi ha diferents modalitats per exercir aquest permís i també per a compactar-lo (veure pàg 10)

13. Per assumptes propis sense justificació (pàg 10)

14. Dies addicionals compensació horària (pàg 11). En el cas del personal docent supeditat a les instruccions d’inici de curs

15. Permís per cura d’un familiar de primer grau (pàg 11)

Per malaltia molt greu: reducció fins al 50% de l’horari, durant un mes un cop a l’any, i és retribuït.

LLICÈNCIES

1. Per assumptes propis (pàg 12).

No retribuïda i mai superior a 6 mesos cada dos anys. Subordinada a necessitats del servei –No gaudeixen d’ella ni eventuals ni interins-

2. Per atendre familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pàg 13).

Sense retribució, per 3 mesos prorrogables excepcionalment altres 3.

3. Per efectuar estudis (pàg 13).

Dins del Pla de Formació de l’Aj de BCN i desenvolupament competencial, es concedeixen llicències per assistir a cursos de formació.

4. Per exercir funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal (pàg 13).

Les establertes legalment.

PERMISOS PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL I PER RAÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

1. Per maternitat (pàg 14).

Setze setmanes, 6 d’elles com a mínim immediates al part. Pot repartir-se amb l’altre progenitor la resta, i es pot fer a jornada completa o a temps parcial –si les necessitats del servei ho permeten-.

2. Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple (pàg 15)

Setze setmanes. Pot repartir-se amb l’altre progenitor, i es pot fer a jornada completa o a temps parcial –si les necessitats del servei ho permeten-.

3. Per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, com permanent o simple d’un fill/a (pàg 16).

4 setmanes, i es pot gaudir al finalitzar el permís 3 i fins que finalitzi el de maternitat o immediatament després. L’INS abona el permís segons la seva normativa i l’Ajuntament el complementa la resta del període. Les famílies monoparentals amb guarda legal exclusiva, poden gaudir d’aquest permís després del de maternitat.

4. Per situacions de violència de gènere (pàg 16)

Veure el text per justificar faltes d’assistència o flexibilitat horària.