IMEB-CEB. IT i Accidents laborals

El Reial Decret Llei 20/2012, va modificar els complements de prestació econòmica que teníem en els casos d’Incapacitat Temporal. Això es recull a la Circular 25/2012. Doc 1.3.1. Aquí

* Els 3 primers dies de baixa, es percebrà el 50% de les retribucions fixes percebudes el mes anterior a la IT

* Del 4rt al 20è –ambdós inclosos- el 75% de les retribucions fixes percebudes el mes anterior

* A partir del 21è es cobrarà el 100% de les retribucions fixes percebudes el mes anterior a la baixa.

Aquella circular també feia un llistat de les excepcions que cobrarien el 100% des del primer dia, però van ser modificades amb la Circular 31/2012. Consulteu aquesta si és això el que busqueu. Doc 1.3.2. Aquí

Els i les treballadores docents municipals estan sotmesos al que marquen les Instruccions d’Inici de Curs, però en les del 2014-2015, s’hi va incloure en elles la limitació de 30hs per primers dies de malaltia sense el justificant de baixa. Aquest punt NO és d’aplicació al personal de l’IMEB-CEB, que com a treballadors municipals, disposen de normativa específica tant per Absències justificades per atenció mèdica (visita mèdica), com per a Repòs domiciliari que es publiquen com Acord de la comissió paritària sobre condicions de treball. És el doc. 1.3.3. Aquí que inclou el formulari a omplir per a utilitzar aquest permís que és de 24 a 48hs i es pot fer servir dos cops a l’any.

Tota aquesta política de penalització de les malalties, fa més important que abans, que tinguem cura en no deixar passar els que poden ser accidents laborals –tot recordant que inclouen els viatges d’anada al centre i de tornada: s’anomenen en itinere-. Si tenim dubtes en si la torçada de peu és només un entrebanc o si seran lligaments i acabaran en baixa, és important avisar a direcció per si cal fer la paperassa, perquè en aquest cas cobrareu el 100%.